Information till myndigheter som utfärdar ett arvsintyg

Myndigheter som utfärdar europeiska arvsintyg får begära uppgifter från andra medlemsländers register. På den här sidan hittar du allt du behöver veta för de olika länderna.

Information till myndigheter som utfärdar ett arvsintyg

Enligt artikel 66.5 i förordningen kan den utfärdande myndigheten (t.ex. domstol eller notarie) begära information från en annan medlemsstat vid prövning av ansökningar om europeiskt arvsintyg. Behörig myndighet i den anmodade medlemsstaten sänder därefter informationen till den utfärdande myndigheten, bl.a. uppgifter från fastighetsregister, folkbokföringsregister och register som dokumenterar handlingar och omständigheter som är relevanta för arvet eller för makars förmögenhetsförhållanden eller motsvarande förmögenhetsförhållanden avseende en avliden person - om den behöriga myndigheten enligt nationell lagstiftning har rätt att ge en annan nationell myndighet tillgång till sådan information.

För att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna innehåller detta avsnitt information om registren i alla medlemsstaterna, vilken information som finns tillgänglig i dessa register samt förfaranden och villkor för att få ut informationen.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

Allmän information om företagsregister, fastighetsregister och konkursregister på EU- och medlemsstatsnivå

Senaste uppdatering: 07/09/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.