Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Намерете вещо лице

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

I. Списъци и регистри на вещите лица

В Австрия вещите лица се регистрират по специалност. Регистрите на вещите лица се поддържат от първоинстанционния окръжен съд („Landesgericht“).

Регистрите са публично достъпни тук.

За да бъдат вписани в регистъра, вещите лица трябва да кандидатстват и да положат изпит.

II. Квалификация на вещите лица

Кандидатите, които искат да бъдат назначени от съдилищата, трябва да докажат професионален опит в своята област на познания. Освен това вещото лице трябва да има значителни познания за най-важните принципи на австрийското процесуално право, умения за писане на експертно становище и също така трябва да предостави доказателство или за пет години професионална работа в периода непосредствено преди регистрацията, ако има магистърска степен, или десет години професионален опит в своята област на познания, ако е без магистърска степен. Вещото лице трябва освен това да е напълно дееспособно и надеждно. За да бъдат надеждни, вещите лица трябва да са безупречни в цялото си поведение, така че да се гарантира тяхната безпристрастност и качеството на работата им.

Заявлението за вписване в регистъра на „заклети и сертифицирани“ вещи лица (използваният от Европейския институт за експертизи и експерти (ЕЕЕI) термин е „признат експерт“ („acknowledged expert“) трябва да се подаде до председателя на окръжния първоинстанционен съд в района по местоживеене или място на професионална дейност на заявителя.

В хода на процедурата по регистрация отговарящият за нея председател възлага на комисия задачата да изготви експертно становище дали са изпълнени изискванията за регистрация.

Преди да бъдат регистрирани, вещите лица трябва да положат клетва.

Ако вещите лица отговарят на горепосочените изисквания, те се назначават от отговарящия за регистрацията председател за срок от пет години. След това на всеки пет години те трябва отново да подават заявление за регистрация. Ако и тогава вещите лица все още отговарят на изискванията, те се пререгистрират (но не е необходимо да полагат друг изпит).

Вещите лица може да бъдат заличени от регистъра: по тяхно желание; ако вече не отговарят на изискванията; или ако компетентният орган вземе такова решение. В решението да не се пререгистрира дадено вещо лице трябва да се посочат причините за отказа и решението може да бъде оспорено.

Има етичен кодекс, публикуван от Австрийската асоциация на заклетите и сертифицирани вещи лица.

III. Възнаграждение на вещите лица

III.1 Обща информация

За хонорарите на вещите лица се прилага Австрийският закон за правото на хонорари (“Gebührenanspruchgesetz” 1975 г.). В него се съдържат общите правила, които се прилагат за вещите лица. Освен това той включва специална система за компенсации за лекари, антрополози, зъболекари, ветеринарни лекари, експерти по химически анализ и експерти по моторни превозни средства.

III.2 Хонорари

Обикновено хонорарите зависят от сложността на становището. При наказателните производства и производствата пред семейния съд съществува специална система за компенсации за определени вещи лица (вж. точка III.1 по-горе).

III.3 Плащане

Вещото лице трябва да фактурира на съда сметката си за хонорара в срок от 14 дни след като приключи с представянето на становището си. По принцип хонорарите се плащат с банков превод.

III.3.1 Граждански производства

При граждански производства, преди вещото лице да започне работа по становището си, съдът обикновено се разпорежда двете страни да направят авансово плащане („Kostenvorschuss“) на съда. Размерът на авансовото плащане зависи от сложността на делото и обхвата на становището, което вещото лице трябва да даде. Възнаграждението обикновено се изчислява въз основа на броя часове, през които вещото лице е работило по случая, умножени по почасова ставка, като към възнаграждението на вещото лице се добавят също разходите и ДДС. Съдията се разпорежда според своя опит за сумата, която страните трябва да внесат. Ако внесената сума не е достатъчна, може да се разпореди допълнително авансово плащане.

III.3.2 Наказателни производства

При наказателни производства възнаграждението на вещото лице се плаща от държавата.

III.3.3 Производства пред семейния съд

При производства пред семейния съд възнаграждението на вещото лице обикновено се плаща от държавата.

III.4 Случаи на правна помощ

По принцип правна помощ се предоставя на лица, които поради своето материално положение нямат възможност да поемат изцяло или частично съдебните разноски, включително разходите за вещи лица. Получателите на правна помощ трябва да възстановят цялата или част от таксите, ако финансовото им положение се подобри значително в срок от три години след съдебното производство. Моля да се отбележи, че загубилата страна винаги поема таксите на спечелилата страна.

III.5 Възстановяване на хонорара на вещите лица

Съдът произнася решението за (пропорционалния дял от) разноските като част от съдебното решение. По този начин присъдените разноски подлежат на принудително изпълнение.

IV. Отговорност на експертите

Експертите носят отговорност съгласно общия закон за договорите и отговорността. Те са задължени да осигурят покритие за евентуалната си отговорност чрез застраховка „Професионална отговорност“.

V. Допълнителна информация относно производства с участието на експерти

На уебсайта на Австрийската асоциация на заклетите и сертифицирани експерти се предоставя подробна информация относно разноските (образци на хонорарни сметки) и как някой може да стане признат експерт. Уебсайтът съдържа много полезна информация и е лесно достъпен.

V.1 Правни основания

Основните правни разпоредби, които се прилагат в Австрия по отношение на съдебните експертни становища, са:

V.2. Назначаване на експерти

Експертите може да се назначават от съда, но не и от участващите страни. Назначаването на експерти при административни производства е подобно на това при гражданските. При производства за наказателно преследване експертът може да се назначи от прокурора.

V.2.a. Назначаване от съда

Гражданският съд има дискреционни правомощия да назначи вещото лице или служебно, или по изрично искане на някоя от страните, ако съответните факти не могат да бъдат установени по друг начин. Единственото ограничение за тези правомощия е принципът на състезателност. Съдът има право да назначи всяко лице, което счита за подходящо да действа като вещо лице. Вещото лице трябва да съобщи на съда за всеки конфликт на интереси. Назначените от съда вещи лица имат достъп до съответните части от досието.

V.2.б. Назначаване от страните

В Австрия частен експерт се избира от една от страните. Страните трябва да се позоват на неговия доклад и да го представят, като в противен случай той се отхвърля като недопустим. Ако тези изисквания са изпълнени, съдът свободно разглежда и оценява становището на вещото лице. То се приема като доказателство, но не може да отмени становището на назначено от съда вещо лице. То е по-скоро свързано с правната обоснованост на доводите на страната.

Съдът може да реши дали да основе мотивите на решението си на становището на назначеното от страната вещо лице.

V.3 Процедура

Назначените от съда вещи лица може да бъдат разпитвани от адвокатите на страните.

V.3.a. Експертен доклад

В австрийската процедура по изготвяне на експертизи не се изисква предварителен експертен доклад. Основният доклад може да бъде представен писмено или устно. Вещото лице не е задължено да следва определена структура при представянето на доклада.

Ако съдът прецени, че докладът е непълен, или в случай на неправомерно поведение на вещото лице съдът може да назначи нова или допълнителна експертиза — служебно или по искане на страните. При неправомерно поведение на вещото лице съдът може също така да разпореди на вещото лице да заплати съдебните такси.

Експертното становище може да бъде оспорено чрез изявления на страните и насрещна експертиза.

При граждански производства страните са силно ангажирани в действията на вещото лице. Те трябва да сътрудничат и да отговарят на всички искания за документи, отправени от вещото лице. Страните може да задават пряко въпроси на вещото лице по време на състезателните заседания и да искат от него да коментира техните забележки.

V.3.б. Съдебни заседания

Съдът разпорежда присъствие на вещото лице на съдебните заседания само в изключителни случаи.

 

Представената тук информация беше събрана в рамките на проекта „Намиране на експерт“ от контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (ЕEEI).

Последна актуализация: 22/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.