Намерете вещо лице

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

I. Списъци и регистри на вещите лица

В Австрия лицата, които са на разположение да извършват дейност като вещи лица в рамките на съдебни производства или разследвания, провеждани от прокуратурата, се вписват в регистъра на вещите лица, поддържан от председателите на окръжните съдилища по съответните съдебни райони, като вписванията са разделени по области на специализация.

Регистрите са публично достъпни тук.

Вещите лица трябва да подадат заявление и да положат изпит, за да бъдат вписани в регистъра на вещите лица.

II. Квалификация на вещите лица

Кандидатите, които искат да бъдат назначени от съдилищата, трябва да докажат професионален опит в своята област на познания. Вещите лица трябва да притежават задълбочени познания по най-важните принципи на австрийското процесуално право, да умеят да изготвят експертни становища и да представят доказателство за 10 или 5 години професионален стаж в съответната специализирана област през периода, непосредствено предхождащ вписването им в регистъра (ако имат съответната университетска диплома или са завършили курс на обучение във висше професионално училище). Освен това вещото лице трябва да е напълно дееспособно и надеждно. За да бъдат надеждни, вещите лица трябва да са безупречни в цялото си поведение като гаранция за тяхната безпристрастност и качеството на работата им.

Заявлението за вписване в регистъра на „заклети и сертифицирани“ вещи лица (използваният от Европейския институт за експертизи и експерти (ЕЕЕI) термин е „признат експерт“) трябва да се подаде до председателя на окръжния съд в района по обичайно местопребиваване или място на професионална дейност на заявителя.

В хода на процедурата по регистрация отговарящият за нея председател възлага на комисия задачата да изготви експертно становище дали са изпълнени изискванията за регистрация.

Преди да бъдат регистрирани, вещите лица трябва да положат клетва.

Ако отговарят на горепосочените изисквания, те се назначават от отговарящия за регистрацията председател за срок от 5 години. След всеки петгодишен период те трябва да подават ново заявление. Ако и тогава вещите лица все още отговарят на изискванията, регистрацията им в списъка на съдебните експерти се удължава (обикновено не е необходимо да полагат друг изпит).

Вещите лица могат да бъдат заличени от регистъра по тяхно желание, ако вече не отговарят на изискванията или ако председателят, отговарящ за регистрацията, вземе такова решение. Решенията за заличаване от регистъра или за отказ за повторно сертифициране на вещо лице трябва да бъдат надлежно мотивирани и могат да бъдат обжалвани.

Има етичен кодекс (Ethikkodex — връзка тук), публикуван от Австрийската асоциация на заклетите и сертифицирани вещи лица.

III. Възнаграждение на вещите лица

III.1 Обща информация

Хонорарите на вещите лица са уредени в Австрийския закон за правото на хонорари (Gebührenanspruchsgesetz — връзка тук). Този закон съдържа общи правила, приложими към вещите лица. Той включва и специална система за възнагражденията за лекари, антрополози, зъболекари, ветеринарни лекари, експерти по химически анализ и експерти по моторни превозни средства.

III.2 Хонорари

Хонорарите обикновено зависят от сложността на експертизата. При наказателните производства и производствата пред семейния съд съществува специална система за компенсации, наред с другото, за определени вещи лица (вж. точка III.1).

III.3 Плащане

Вещите лица трябва да представят на съда фактура за хонорара си в срок от 4 седмици след представяне на становището си. Хонорарите обикновено се плащат с банков превод.

III.3.1 Граждански производства

При граждански производства, преди вещото лице да започне работа по становището си, съдът обикновено разпорежда на двете страни да направят авансово плащане (Kostenvorschuss) на съда. Размерът на това плащане зависи от сложността на делото и обхвата на становището, което вещото лице трябва да даде. Възнаграждението обикновено се изчислява въз основа на броя часове, през които вещото лице е работило по случая, умножени по почасова ставка. Добавят се също разходите и ДДС. Съдът разпорежда според своя опит какъв да е размерът на сумата, която страните трябва да внесат. Ако внесената сума не е достатъчна, може да се разпореди допълнително авансово плащане.

III.3.2 Наказателни производства

При наказателни производства възнаграждението на вещото лице се плаща от държавата, а в случай на осъдителна присъда разноските се възстановяват от осъденото лице.

III.3.3 Производства пред семейния съд

При производства пред семейния съд възнаграждението на вещото лице по принцип се плаща от държавата.

III.4 Случаи на правна помощ

По принцип правна помощ се предоставя на лица, които поради своето материално положение нямат възможност да поемат изцяло или частично съдебните разноски, включително разноските за вещи лица. Получателите на правна помощ трябва да възстановят изцяло или частично таксите, ако финансовото им положение се подобри значително в срок от 3 години след съдебното производство. Следва да се отбележи, че загубилата страна винаги поема таксите на спечелилата страна.

III.5 Възстановяване на хонорара на вещите лица

Съдът се произнася по разноските на вещото лице в самостоятелно решение за хонорара или в рамките на решението по същество. Следователно присъдените разноски подлежат на принудително изпълнение.

IV. Отговорност на вещите лица

Вещите лица носят отговорност в съответствие с общото облигационно и деликтно право. Те са задължени да осигурят покритие за евентуалната си отговорност чрез застраховка „Професионална отговорност“.

V. Допълнителна информация относно работата на вещите лица

На уебсайта на Австрийската асоциация на заклетите и сертифицирани вещи лица (Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs — връзка тук) е предоставена подробна информация относно разноските (образци на хонорарни сметки) и условията за вписване в регистъра на вещите лица. Уебсайтът съдържа много полезна информация и е лесно достъпен.

V.1 Правни основания

Основните правни разпоредби, които се прилагат в Австрия по отношение на съдебните експертни становища, са:

  • Членове 351—367 от Австрийския граждански процесуален кодекс (österreichische Zivilprozessordnung (ZPO) — връзка тук)
  • Член 31 от Закона за безспорното (охранително) производство (Außerstreitgesetz — връзка тук)
  • Членове 52—53а от Австрийския административнопроцесуален кодекс от 1991 г. (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — връзка тук)
  • Членове 104, 112, 112а и 125—128 от Австрийския наказателнопроцесуален кодекс от 1975 г. (österreichische Strafprozessordnung — връзка тук).

V.2. Назначаване на експерти

Експертите може да се назначават от съда, но не и от участващите страни. Назначаването на вещи лица по административни производства е подобно на това по гражданските производства. При производства за наказателно преследване експертът може да се назначи от прокурора.

V.2.a. Назначаване от съда

Гражданският съд има свобода на преценка дали да назначи вещо лице служебно или по изрично искане на дадена страна по производството, освен ако фактите по делото не могат да бъдат установени по друг начин. Съдът има право да назначи всяко лице, което счита за подходящо да действа като вещо лице. Вещото лице е длъжно да докладва на съда за всеки конфликт на интереси. Вещите лица, назначени от съда, имат достъп до съответните документи към преписката по делото.

V.2.б. Назначаване от страните

В Австрия частните вещи лица се избират от страните. Страните трябва да се позовават на техните експертизи и да ги представят, като в противен случай експертизите се отхвърлят като недопустими. Ако тези изисквания са изпълнени, съдът разглежда и становището на вещото лице. То се приема като доказателство, но не може да отмени становището на назначено от съда вещо лице. То по-скоро подкрепя правната обоснованост на доводите на страната.

Съдът може да прецени дали да основе мотивите на решението си на становището на назначеното от страната вещо лице.

V.3 Процедура

V.3.a. Експертен доклад

Експертният доклад може да бъде представен в писмен или устен вид. Няма разпоредби, които да регламентират начина, по който трябва да бъде структуриран един експертен доклад.

Ако съдът прецени, че докладът е непълен, или в случай на неправомерно поведение на вещото лице съдът може да назначи, служебно или по искане на страните, нов или допълнителен експертен доклад. При неправомерно поведение на вещото лице съдът може също така да му разпореди да заплати съдебните такси.

Страните могат да поискат обявяването на експертния доклад за недействителен или да го оспорят чрез съответното становище или контрастановище.

При граждански производства страните са силно ангажирани в работата на вещите лица. Те трябва да им съдействат и да им предоставят всички документи, които вещите лица поискат. Те могат да им задават пряко въпроси по време на състезателните производства и да искат от тях да коментират техните забележки.

V.3.б. Съдебни заседания

Когато докладът е представен в писмен вид, съдът решава дали и до каква степен е необходимо участието на вещото лице в съдебните заседания (по искане на страните, когато е приложимо).

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на вещо лице“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти.

Последна актуализация: 23/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.