Намерете вещо лице

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

I. Списъци и регистри на експерти

Въз основа на своя опит назначените от съда експерти осигуряват на съда услугата за предоставяне на експертно становище, когато е необходимо, с цел установяване или изясняване на установените в хода на производството факти.

Жупанийските (окръжните) и търговските съдилища поддържат списък на експерти, които могат да бъдат назначавани от съдилищата, както и списък на юридически лица, институти, институции и държавни органи, на които е разрешено да извършват дейност като експерти (наричан по-нататък: списък на правните субекти). Списъците се публикуват на уебсайтовете на съдилищата.

Министерство на правосъдието поддържа единен електронен списък на експерти, които могат да бъдат назначавани от съдилищата, в който подреждането е по области на компетентност, както и списък на правните субекти за цялата територия на Република Хърватия, и ги публикува на своя уебсайт.

Процедурата за вписване на експерти в списъка започва по молба, подадена до председателя на жупанийския или търговския съд, който е компетентен по отношение на мястото на пребиваване на молителя или седалището на правния субект. Граждани на държави — членки на Европейския съюз, и граждани на държавите, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които нямат постоянно местопребиваване в Република Хърватия, подават молби за вписване до Жупанийския съд на Загреб или до Търговския съд на Загреб.

Ако кандидатът за вписване в списъка отговаря на изискванията, председателят на съответния жупанийски или търговски съд ще изпрати кандидата за оценка на познанията му за структурата на съдебната власт, публичната администрация и правната терминология, преди да вземе решение за неговото/нейното вписване като експерт. Изпитът се провежда от комитетите за оценка на знанията към жупанийските съдилища, които се състоят от председател и двама членове измежду съдиите на този съд. Кандидатите за работа на пълно работно време, които имат диплома по право, не е необходимо да се явяват на изпит. Председателят на съответния съд ще насочи кандидатите за регистрация, а тези, които са издържали изпита, към професионално обучение в професионална организация на съдебните експерти. (Съдебните експерти обаче, притежаващи валидно разрешително за работа (лиценз), както и служителите, които изготвят експертизи в институти, институции и държавни органи, не са задължени да преминат професионално обучение в области на компетентност, за които тези институти, институции и държавни органи са упълномощени да извършват експертиза).

След завършване на професионалното обучение и събиране на доказателствата относно допустимостта за назначаване като регистриран експерт или относно изпълнението на условията за извършване на съдебни експертизи, председателят на съответния жупанийски или търговски съд ще вземе решение по молбата и ще издаде решение.

Назначените от съда експерти и правни субекти трябва да имат застраховка за целия период, през който изготвят дадена експертиза. Доказателство за сключения договор за застраховка „Гражданска отговорност“ (застрахователна полица) се предоставя на председателя на компетентния жупанийски или търговски съд преди вписването в списъка, както и всяка следваща година за периода, през който експертът е назначен или одобрен.

Експертите се вписват в списъка за срок от четири години. Правните субекти, институтите, институциите или държавните органи се упълномощават да изготвят съдебни експертизи за срок от четири години.

Назначеният експерт полага клетва пред председателя на съда, който го е назначил за регистриран експерт.

След изтичане на срока, за който той/тя е назначен, вписаният експерт може да бъде повторно назначен за срок от четири години, а правните субекти, институтите, институциите или държавните органи могат да бъдат отново одобрени да изготвят съдебни експертизи. Молбата за повторно назначаване или одобряване се подава не по-късно от 30 дни преди изтичане на текущото назначение.

Вписването като експерт в регистъра ще бъде отменено (временно) от председателя на съответния жупанийски или търговски съд:

 • ако експертът го поиска;
 • ако експертът промени мястото си на пребиваване, ако се установи, че той/тя не е отговарял(а) на условията за регистрация или че е престанал(а) да отговаря на условията за назначение;
 • ако въз основа на окончателно решение на компетентния орган за него или нея е обявено, че не е способен(на) да извършва дейности в областта, за която той или тя е бил(а) назначен(а);
 • ако той/тя е лишен(а) от правоспособност по силата на окончателно съдебно решение;
 • ако той/тя е осъден(а) за криминално престъпление, което е пречка за допускане до държавна служба;
 • ако той/тя изпълнява задачите си като експерт недобросъвестно или небрежно;
 • ако той/тя не представи след изтичане на определения период доказателство за сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с изпълнението на задълженията си като регистриран експерт;
 • ако той/тя не спазва разпоредбите относно професионалната тайна във връзка с информацията, която е научил(а) по време на провеждането на дадена експертиза.

Председателят на съответния жупанийски или търговски съд ще отмени за постоянно вписването на даден експерт в списъка, ако експертът изпълнява функцията на назначен от съда експерт, след като издадената заповед за временен отказ или забрана за изпълнение на неговите задължения влезе в сила.

Експертите или правните субекти, които са упълномощени да упражняват дейност като назначени от съда експерти, са длъжни незабавно да докладват на съда, който ги е вписал в списъка като назначени или упълномощени лица, за всяка промяна на данните си. Съдът е длъжен незабавно да отрази тези промени в списъците, в които са регистрирани експертите или правните субекти, които могат да бъдат назначавани от съдилищата.

II. Квалификация на експертите

Наредбата за назначените от съда експерти („Официален вестник“ 38/14, 123/15, 29/16 — поправка и 61/19) определя условията и процедурата за назначаване и правата и задълженията на назначените от съда експерти.

Дадено лице може да работи като назначен от съда експерт, ако отговаря на следните изисквания:

1. той/тя е гражданин на Република Хърватия, гражданин на държава — членка на Европейския съюз, или гражданин на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. той/тя е в състояние да изпълнява задълженията на назначен от съда експерт;

3. Той/тя след завършване на съответното образование или училище е работил(а) по професията, а именно:

 • най-малко 8 години — ако той/тя има степен за завършено университетско образование или степен за следдипломна специализирана квалификация;
 • най-малко 10 години — ако той/тя е завършил(а) съответно степен „бакалавър“ или има степен „професионален бакалавър“;
 • най-малко 12 години — ако той/тя е завършил(а) съответното средно образование и не съществува подходяща степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“, или степен „бакалавър“ или степен за следдипломна специализирана квалификация;

4. той/тя успешно е положил(а) изпита за оценка на познанията за структурата на съдебната власт, публичната администрация и правната терминология;

5. той/тя успешно е завършил(а) професионалното обучение съгласно определеното от съответната професионална организация;

6. той/тя има договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с изпълнението на задълженията си като назначен от съда експерт;

7. той/тя е придобил(а) степените, които са от значение в неговата/нейната област на компетентност;

8. няма пречки лицето да постъпи на държавна служба.

Професионалното обучение не може да продължи повече от една година. Професионалните организации са задължени да назначават ментори за професионалното обучение. Всеки регистриран експерт може да бъде назначен за обучаващ ментор, ако има най-малко пет години стаж и е работил като назначен от съда експерт. Списъкът на менторите трябва да бъде предоставен на жупанийските и търговските съдилища. Способността на кандидата (който е насочен към професионално обучение) да изпълнява задълженията на назначен от съда експерт се определя въз основа на доклада за професионалното обучение, което кандидатът е преминал. Въз основа на писмения доклад на обучаващия ментор в рамките на един месец след приключване на професионалното обучение съответната професионална организация е длъжна да изготви становище в писмена форма относно успеваемостта на кандидата по време на обучението и неговата компетентност да изпълнява функцията на назначен от съда експерт. Съответната професионална организация е длъжна да изпрати този доклад до председателя на съответния жупанийски или търговски съд.

Лекарите-специалисти отговарят на изискванията за вписване в списъка, след като са издържали изпита за специалност.

Правните субекти отговарят на условията за изготвяне на съдебни експертизи:

 • ако те също са регистрирани в своята сфера на компетентност за конкретна област;
 • ако техните служители са вписани в списъка на експертите за областта, за която се иска одобрение;
 • ако имат договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с изготвянето на съдебни експертизи.

III. Възнаграждение на експертите

В съдебното производство експертите се избират предимно от списъка на регистрираните експерти.

Назначените от съда експерти имат право на възнаграждение и компенсация за материалните разходи. Размерът на компенсацията се определя индивидуално от съда в съответствие със специална ценова листа за компенсацията на материалните разходи и възнагражденията на назначените от съда експерти. Горната ценова листа е неразделна част от Правилника за назначените от съда експерти.

Разходите на назначения от съда експерт във връзка с експертизата се възстановяват след приключването ѝ.

IV. Отговорност на експертите

Назначените от съда експерти или правни субекти трябва да имат застраховка за целия период, през който провеждат дадена експертиза. Най-ниският размер на застраховката „Гражданска отговорност“ за изготвяне на съдебна експертиза е 200 000,00 HRK (приблизително 26 807,50 EUR) за физически лица и 500 000,00 HRK (приблизително 67 018,74 EUR) за правни субекти.

Гражданин на държава — членка на Европейския съюз, или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, може да бъде застрахован в собствената си държава за изпълнение на неговите задължения като експерт.

V. Допълнителна информация относно работата на експертите

Назначаването на експертите се урежда от процесуалните закони, т.е. от Гражданския процесуален кодекс и от Наказателно-процесуалния кодекс.

VI. Назначаване на експерти

Съдебните експерти се назначават от съда по искане на една от страните или служебно за конкретно съдебно производство, когато е необходимо да се представят експертни доказателства за установяване или изясняване на фактите, които следва да бъдат определени.

VI.1. Експертно заключение

Формата за представяне на констатациите и становищата на назначените от съда експерти не е регламентирана. Съдът ще определи дали експертът ще представи своите констатации и становище само устно по време на изслушването или ще ги предостави в писмена форма преди изслушването. Съдът ще определи в писмена форма краен срок за представяне на констатациите и становищата, който не може да превишава 60 дни. Експертът винаги трябва да изрази своето становище. Съдът ще предостави на страните писмени констатации и становище не по-късно от 15 дни преди изслушването, на което ще бъдат обсъждани констатациите.

VI.2. Съдебни заседания

Съдът може да зададе въпроси относно констатациите на експерта по време на съдебното заседание.

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 10/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.