Намерете вещо лице

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

I. Списъци и регистри на експерти

Съгласно естонския Закон за криминалистиката експерт е лице, което предоставя експертни становища във или извън областта на правото в случаите, когато това е позволено от закона. Някои експерти са наети от държавни институции („съдебни експерти“), други са регистрирани в списъка на експертна институция.

В Естония има официални списъци с експерти. Списъците са публично достъпни. Списъците може да бъдат изтеглени или прочетени тук и тук.

Естонският институт по криминалистика (EFSI), държавна лаборатория в областта на криминалистиката, е отговорен за актуализирането на тези списъци. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в членове 6, алинея 1, т. 1—3 и алинея 2, т. 1 от Закона за криминалистиката, се вписва във втория списък, посочен по-горе.

II. Квалификации на експертите

Минималните изисквания за предоставяне на статус на съдебен експерт са посочени в Закона за криминалистиката. Компетентността на съдебните експерти се придобива чрез обучение.

Обучението на съдебномедицински експерти се провежда в рамките на 4-годишна програма за редовно обучение в областта на съдебната медицина на Университета в Тарту. Обучаващите се придобиват професионални умения в EFSI, който е една от базите за обучение на Университета в Тарту.

В Естония няма учебно заведение за обучение на съдебни експерти в други области. Експертите се обучават в EFSI под ръководството на опитни професионалисти. В повечето случаи обучението продължава 2 години. Планът за обучение включва както общи, така и по-специфични теми, и целта му е експертът да придобие професионална компетентност. Планът за обучение се изготвя въз основа на особеностите на всеки вид съдебна експертиза, като се вземат предвид професионалната академична подготовка и предишният професионален опит на обучаващия експерт.

Ако работник или служител отговаря на изискванията за съдебен експерт съгласно Закона за криминалистиката, преминал е обучение и е придобил достатъчен опит, за да предоставя независими експертни становища, той или тя получава статут на съдебен експерт. Лицето може да започне работа като съдебен експерт, след като положи клетвата на съдебен експерт, предвидена в Закона за криминалистиката.

III. Възнаграждение на експертите

Финансирането на експертизите е уредено в Глава 5 от Закона за криминалистиката. Извършването на експертизи в държавна институция с компетенции в областта на криминалистиката се финансира от годишния държавен бюджет. Точните такси за експертизите са посочени в § 26 от Закона за криминалистиката.

Няма конкретен метод за предоставяне на възнаграждение на експертите. В повечето случаи експертите трябва да представят оферта, преди да бъдат назначени. Процесуалното право също така предвижда възстановяване на разходите на експертите.

Разходите за експертизите включват всички разходи, направени във връзка с експертизата, включително разходите, възникнали поради участието на подизпълнители или институции. Разноските за извънсъдебни експертизи може да бъдат включени в процесуалните разходи.

Експертите може да получат авансово плащане за разходите.

IV. Отговорност на експертите

Експертите трябва да уведомят всяка страна, участваща в производството, за започването на експертизата. Умишленото предоставяне на невярно експертно становище е престъпление по член 321 от Наказателния кодекс.

Експертите носят отговорност в съответствие с общите разпоредби на облигационното и деликтното право. Освен това съществува специална наказателноправна разпоредба, която се отнася до отговорността на експерта: Набеждаване: 1) Умишленото представяне на неверни обвинения за престъпление, извършено от друго лице, се наказва с глоба или с лишаване от свобода до една година. 2) Същото действие, ако се отнася до създаване на доказателства с цел измама, се наказва с глоба или с лишаване от свобода до пет години.

Не съществува задължение за експертите да сключат застраховка за професионална отговорност.

V. Допълнителна информация за експертните процедури

Правните разпоредби относно експертните процедури в Естония може да бъдат намерени на адрес:

Няма разлика между определянето на експерти в граждански или административни производства. В наказателните производства съдебен експерт се назначава с искане до EFSI, за да подпомага прокурора и съда при необходимост.

Званието „експерт“ не е защитено в Естония. Повече от 70 % от наказателните дела, 30 % от гражданските производства и 10 % от административните производства се провеждат с участието на експерти.

V.1 Назначаване на експертите

Експерти може да бъдат назначавани от съда, а в някои случаи и от страните. Експерти може да бъдат назначавани и за целите на предварително или досъдебно производство. Не съществува задължение за назначаване на експерт, включен в един от списъците. По време на досъдебната фаза на наказателното производство експерт може да бъде назначен от полицията (разследващия орган) или от прокурор.

Ако страните не назначат експерт или ако не постигнат споразумение относно експерта, който да бъде назначен, или ако е налице експертен доклад, изготвен преди съдебния процес, съдът може да назначи експерт. По граждански дела страните трябва да платят депозит за експертни разходи преди назначаването на експерта. Страните могат да представят предложения относно това кой следва да бъде назначен като експерт, но те не са задължителни за съда.

Няма значителни разлики по отношение на назначаването на експерт от различните съдилища и в различните области на правосъдието.

Назначените от съда експерти имат правно задължение да съобщават за всеки конфликт на интереси.

V.2 Процедура

Граждански производства

Съществува общо изискване експертите да извършват работата внимателно, цялостно и обективно и да гарантират, че предоставените становища са научно обосновани. Това важи за всички видове производства.

Страните могат да оспорват експертното становище чрез изявления или като предоставят насрещно експертно становище.

Съдът не е обвързан от експертното становище. Съдът може да се основе на експертното становище дори ако някоя от страните го е оспорила по време на съдебния процес.

Въпреки това, тъй като експертизата е само едно от доказателствата по делото, съдът ще разгледа доказателствената стойност на експертното становище във връзка с други доказателства.

Няма процедура, при която експерти да заседават преди съдебното заседание или да бъдат подложени на кръстосан разпит.

Експертът може да поддържа контакт със страните по време на производството, ако се нуждае от повече информация.

1. Експертен доклад

В Естония експертните доклади може да бъдат представени писмено и понякога устно. Освен при наказателни производства, при представянето на своя доклад експертът не е длъжен да следва определена структура.

Експертът е длъжен да разгледа доводите на страните в окончателния доклад. Когато страните поискат допълнителен доклад поради проблеми с първоначалния доклад, съдът може да разпореди допълнителен доклад. В случай на двусмислие, противоречие или недостатъчност на експертно становище, които не може да бъдат преодолени с допълнителни въпроси, съдът има право да назначи нова експертиза. Повторната експертиза се извършва от същия или от друг експерт.

2. Изслушване в съда

Експертите не присъстват на предварителното изслушване, но съдът ги призовава за заседанията, за да отговорят на въпроси на съда или на страните. Обичайна практика е експертите да бъдат подложени на кръстосан разпит. Експертите може да бъдат изслушани чрез телефонна конференция, ако страните се споразумеят за това преди заседанието.

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 10/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.