Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Намерете експерт

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

I. Списъци и регистри на вещи лица

Съществуват изчерпателни регистри на вещите лица. Областите на специализация са приблизително 200—300.

  • Списък на вещите лица, сертифицирани от търговско-промишлените камари, може да намерите тук.
  • Списък на вещите лица, сертифицирани от занаятчийските камари, може да намерите тук.
  • Списъци на вещите лица, сертифицирани от селскостопанските камари, може да намерите регионалните уебсайтове на селскостопанските камари.
  • Списъци на вещите лица, сертифицирани от камарите на архитектите, може да намерите регионалните уебсайтове на камарите на архитектите.
  • Информация за вещите лица, сертифицирани от камарите на инженерите, и за регистрите може да намерите тук.
  • Списък на вещите лица, сертифицирани от Камарата на счетоводителите, може да намерите тук.
  • Друга база данни може да бъде намерена на уебсайта на Федерацията на заклетите експерти: https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/.
  • Не се изисква сертифициране на вещите лица в областта на медицината. Списъци с вещите лица в областта на медицината може да намерите на регионалните уебсайтове на лекарските колегии.

Обичайна практика на съдилищата е да назначават вещи лица, вписани в регистъра. Ако отговаря на изискванията, вещото лице се регистрира автоматично. Определените от държавата камари по регистрацията отговарят за своевременното актуализиране на регистрите.

Основните правни разпоредби, приложими към съдебните експертизи в Германия, са:

II. Квалификация на вещото лице

За вписването в регистъра като вещо лице се изисква особено висока квалификация в съответната област на компетентност. За да бъде включен в регистъра, кандидатът задължително трябва да има подходящ професионален опит. Експертният опит трябва да бъде доказан чрез представяне на подходяща документация за работата на вещото лице (напр. автобиография, копия от удостоверения за съответните академични и професионални квалификации, професионален опит, референции, доклади, обучения). Освен това се провежда изпит в търговско-промишлените/занаятчийските камари, а за архитекти и инженери — в съответните професионални камари. В допълнение към своята квалификация, образование и опит, кандидатът трябва да демонстрира и своята независимост и почтеност.

Признатите експерти обикновено се сертифицират и регистрират за период от пет години. Преди края на петгодишния период те трябва да докажат своята компетентност, почтеност и обучение, за да бъдат сертифицирани и съответно регистрирани за още пет години (например чрез проверка и преглед на докладите, които трябва да бъдат представени за нова регистрация за период от 5 години). Отговорните субекти трябва да предоставят обучения. Ако вещото лице не спазва съответните правила или не поддържа квалификацията си, камарите имат право да го заличат от регистъра.

III. Възнаграждение на вещите лица

По граждански, административни и наказателни дела възнаграждението се изчислява въз основа на Германския закон за възнагражденията и надбавките в съдебната система (JVEG).

Може да се подават заявления за авансови плащания.

При извънсъдебни експертизи възнаграждението се определя чрез индивидуални споразумения.

IV. Отговорност на вещите лица

Вещото лице носи отговорност за неправилно експертно становище, независимо дали е поръчано от частни лица или от съда. Ако назначено от съда вещо лице е изготвило неправилно експертно становище поради умисъл или груба небрежност и това неправилно експертно становище е в основата на съдебно решение, увредената страна може да предяви иск за вреди (§ 839а от BGB).

При извънсъдебни експертизи се прилагат общите разпоредби относно (договорната) отговорност.

V. Допълнителна информация относно производства с участието на вещи лица

1. Назначаване на вещите лица

Вещото лице се назначава от съда. Страните обаче имат право да правят предложения относно това кой следва да бъде назначен.

а) Назначаване от съда

Съдът обикновено използва списък или регистър на вещите лица. Съдът може също така да назначи всяко вещо лице, което счита за подходящо и компетентно. Назначено от съда вещо лице означава вещо лице, което е назначено от съда и следва неговите указания. Основното му задължение е да оказва съдействие на съда с експертния си опит.

б) Назначаване от страните по делото

Ако страните се споразумеят за лицата, които да бъдат назначени като вещи лица, съдът е длъжен да се съобрази с тяхното споразумение; съдът обаче може да ограничи избора на страните до определен брой лица.

Ако някоя от страните желае да назначи вещо лице, което да я подпомага, това вещо лице няма да бъде считано за съдебен експерт, а за частен експерт.

2. Процедура

а) Граждански производства

Ако съдът реши да основе решението си на експертното становище, той трябва да изложи съответните мотиви и да се позове на заключенията на вещото лице. Съдът не е обвързан от становището на вещото лице, но то често е от решаващо значение за съдебното решение. В случай на проверка на място вещото лице трябва да се свърже с всички страни. Ако например вещото лице се нуждае от повече информация, която да бъде предоставена от страните, искането по принцип се отправя до съда.

i. Заключение на вещото лице

Страните могат да оспорят заключението на назначеното вещо лице както чрез изявления, така и чрез представяне на насрещна експертиза, изготвена от нает от тях частен експерт.

ii. Съдебно заседание

За събиране на доказателства може да бъде образувано отделно производство преди съдебния процес („selbständiges Beweisverfahren“). В този контекст вещото лице може да бъде назначено преди провеждането на главното производство. Обхватът на тези производства е ограничен до запазването на доказателства за последващо съдебно производство или за избягване на съдебни спорове.

Съдебното заседание се провежда в съответствие с кодекса на поведение и процесуалните правила. Вещото лице трябва да отговори на въпросите по обективен, разбираем и изчерпателен начин. В германското процесуално право няма кръстосан разпит, но както съдията, така и страните могат да задават въпроси.

б) Други производства

По наказателни дела съдът следва да назначи вещо лице от официален регистър на вещите лица към съдилищата; съдът може да назначи друго лице, ако това се налага поради наличие на особени обстоятелства (член 73, параграф 2 от StPO). Съдът може да предоставя указания на вещото лице. Други правила може да бъдат намерени в Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Представената тук информация е събрана при изпълнението на проекта „Намиране на вещо лице“ чрез контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (ЕEEI).

Последна актуализация: 03/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.