Намерете вещо лице

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

I. Списъци и регистри на вещите лица

Съществуват изчерпателни регистри на вещите лица. Областите на специализация са приблизително 200—300.

  • Назначените от държавата и заклети от търговско-промишлените камари вещи лица могат да бъдат намерени тук.
  • Назначените от държавата и заклети от занаятчийските камари вещи лица могат да бъдат намерени тук.
  • Назначените от държавата и заклети от земеделските камари вещи лица могат да бъдат намерени на уебсайтовете на регионалните земеделски камари.
  • Назначените от държавата и заклети от камарите на архитектите вещи лица могат да бъдат намерени на уебсайтовете на регионалните камари на архитектите.
  • Информация относно назначените от държавата и заклети от камарите на инженерите вещи лица може да бъде намерена тук.
  • Вещите лица, регистрирани от камарата на счетоводителите, могат да бъдат намерени тук.
  • Друга база данни може да бъде намерена на уебсайта на Федерацията на назначените от държавата и заклети експерти: https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/.
  • Що се отнася до вещите лица в областта на медицината, за тях не е задължително да бъдат назначени от държавата и заклети. Списъци с вещите лица в областта на медицината могат да бъдат намерени на регионалните уебсайтове на лекарските колегии.

Обичайна практика на съдилищата е да назначават вещи лица, вписани в регистъра. Ако отговаря на изискванията, вещото лице се регистрира автоматично. Определените от държавата камари по регистрацията отговарят за своевременното актуализиране на регистрите.

Основните правни разпоредби, приложими към съдебните експертизи в Германия, са:

II. Квалификация на вещото лице

За вписването в регистъра като вещо лице се изисква особено висока квалификация в съответната област на компетентност. За да бъде включен в регистъра, кандидатът задължително трябва да има подходящ професионален опит. Експертният опит трябва да бъде доказан чрез представяне на подходяща документация за работата на вещото лице (напр. автобиография, копия от удостоверения за съответните академични и професионални квалификации, професионален опит, препоръки, доклади, обучения). Освен това се провежда изпит в търговско-промишлените/занаятчийските камари, а за архитекти и инженери — в съответните професионални камари. В допълнение към своята квалификация, образование и опит, кандидатът трябва да демонстрира и своята независимост и почтеност.

Назначените от държавата и заклети вещи лица обикновено се регистрират за период от пет години. Преди края на петгодишния период те трябва да докажат своята компетентност, почтеност и допълнително обучение, за да бъдат преназначени и съответно регистрирани за още пет години (например чрез проверка и преглед на докладите, които трябва да бъдат представени за нова регистрация за период от пет години). Отговорните субекти трябва да предоставят обучения. Ако вещото лице не спазва съответните правила или не поддържа квалификацията си, камарите имат право да го заличат от регистъра.

III. Възнаграждение на вещите лица

По граждански, административни и наказателни дела възнаграждението се изчислява въз основа на Германския закон за възнагражденията и надбавките в съдебната система(Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes, JVEG).

Може да се подават заявления за авансови плащания.

При извънсъдебни експертизи възнаграждението се определя чрез индивидуални споразумения.

IV. Отговорност на вещите лица

Вещото лице носи отговорност за неправилно експертно становище, независимо дали е поръчано от частни лица или от съда. Ако назначено от съда вещо лице е изготвило неправилно експертно становище поради умисъл или груба небрежност и това неправилно експертно становище е в основата на съдебно решение, увредената страна може да предяви иск за вреди (§ член 839a от Гражданския кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

При извънсъдебни експертизи се прилагат общите разпоредби относно (договорната) отговорност.

V. Допълнителна информация относно производства с участието на вещи лица

1. Назначаване на вещите лица

Вещото лице се назначава от съда. Страните обаче имат право да правят предложения относно това кой следва да бъде назначен.

а) Назначаване от съда

Съдът обикновено използва списък или регистър на вещите лица. Съдът може също така да назначи всяко вещо лице, което счита за подходящо и компетентно. Назначено от съда вещо лице означава вещо лице, което е назначено от съда и следва неговите указания. Основното му задължение е да оказва съдействие на съда с експертния си опит.

б) Назначаване от страните по делото

Ако страните се споразумеят за лицата, които да бъдат назначени като вещи лица, съдът е длъжен да се съобрази с тяхното споразумение; съдът обаче може да ограничи избора на страните до определен брой лица.

Ако някоя от страните желае да назначи вещо лице, което да я подпомага, това вещо лице няма да бъде смятано за съдебен експерт, а за частен експерт.

2. Процедура

а) Граждански производства

Ако съдът реши да основе решението си на експертното становище, той трябва да изложи съответните мотиви и да се позове на заключенията на вещото лице. Съдът не е обвързан от становището на вещото лице, но то често е от решаващо значение за съдебното решение. В случай на проверка на място вещото лице трябва да се свърже с всички страни. Ако например вещото лице се нуждае от повече информация, която да бъде предоставена от страните, искането по принцип се отправя до съда.

i. Заключение на вещото лице

Страните могат да оспорят заключението на назначеното вещо лице както чрез изявления, така и чрез представяне на насрещна експертиза, изготвена от нает от тях частен експерт.

ii. Съдебно заседание

За събиране на доказателства може да бъде образувано отделно производство преди съдебния процес („selbständiges Beweisverfahren“). В този контекст вещото лице може да бъде назначено преди провеждането на главното производство. Обхватът на тези производства е ограничен до запазването на доказателства за последващо съдебно производство или за избягване на съдебни спорове.

Съдебното заседание се провежда в съответствие с кодекса на поведение и процесуалните правила. Вещото лице трябва да отговори на въпросите по обективен, разбираем и изчерпателен начин. В германското процесуално право няма кръстосан разпит, но както съдията, така и страните могат да задават въпроси.

б) Други производства

По наказателни дела съдът следва да назначи вещо лице от официален регистър на вещите лица към съдилищата; съдът може да назначи друго лице, ако това се налага поради наличие на особени обстоятелства (§ член 73, параграф 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozessordnung, StPO). Съдът може да предоставя указания на вещото лице. Други правила могат да бъдат намерени в Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozessordnung, StPO).

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на вещо лице“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (ЕEEI).

Последна актуализация: 27/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.