Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Намерете експерт

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

I. Списъци и регистри на вещите лица

В Гърция вещите лица са посочени по специалности. Регистрите на вещите лица се водят от първоинстанционните съдилища. Те са публични, но се използват само от съдии, които искат да назначат вещо лице. Съдът може да назначи едно или повече вещи лица, ако счита, че разглежданите въпроси изискват специфични познания. Освен това съдът е длъжен да назначи вещи лица, ако това е поискано от някоя от страните, при условие че съдът прецени, че са необходими специални познания.

Вещите лица трябва да кандидатстват, за да бъдат вписани в регистъра.

В отговор на публикувана публична покана за кандидатстване в първоинстанционен граждански или административен съд (чрез официалния уебсайт на съда) кандидатът подава писмено заявление с личните си данни до секретаря на първоинстанционния съд, като декларира, че:

 • не е бил осъждан, нито обвинен в тежко престъпление или наказуема простъпка, водещи до лишаване от политически права,
 • не е лишен от своя професионален лиценз,
 • не е лишен от правото на разпореждане с вещни права поради неплатежоспособност или попечителство,
 • не е съдия, прокурор или деловодител.

След приключване на процедурата за кандидатстване, която се провежда всяка година, се публикува проект на регистър на вещите лица. След изтичане на срока за подаване на възражения окончателният регистър се одобрява от първоинстанционния съд, заседаващ в състав от няколко съдии.

Регистърът с вещи лица по наказателни производства се управлява от Съвета на съдиите, специализирани в областта на наказателните производства, по предложение на прокурора. Вещите лица трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са на възраст над 21 години,
 • да са дееспособни и да нямат умствени увреждания,
 • да не са осъдени за тежко престъпление или наказуема простъпка, водещи до лишаване от политически права или освобождаване от държавна служба,
 • да не са лишени от своя професионален лиценз,
 • да не са причинили настъпването на фактите, които са предмет на експертизата,
 • да не са компетентните магистрати, прокурори, секретари или деловодители в съответните производства,
 • да не са осъдени за същото престъпление като обвиняемия и
 • да не са съпруг, брат, сестра или други близки роднини на ответника.

Вещите лица може да бъдат заличени от регистъра по тяхно желание, ако повече не отговарят на изискванията или ако компетентният орган вземе такова решение.

II. Квалификация на вещото лице

Вещите лица трябва да членуват в професионален орган, за да използват професионалното звание вещо лице.

III. Възнаграждение на вещите лица

По наказателни производства възнаграждението на вещото лице се изплаща от държавата. По граждански производства ищецът трябва да плати авансова сума за разходите, направени от назначените от съда вещи лица. В края на съдебното производство разходите се поемат от губещата страна. Хонорарите на вещите лица подлежат на свободно договаряне. При определени условия страните може да получат правна помощ във връзка с възнаграждението на вещото лице.

IV. Отговорност на вещите лица

Вещите лица носят отговорност в съответствие с общото облигационно и деликтно право. Не съществува задължение за вещите лица да сключат застраховка за професионална отговорност, която да покрие евентуалната им отговорност.

V. Допълнителна информация относно работата на вещите лица

Основните правни разпоредби, приложими за съдебните експертизи в Гърция, са членове 368—392 от Гражданския процесуален кодекс на Гърция и член 20, параграф 7 от Кралски указ № 566/1968, Закон 2882/2001 (Кодекс за отчуждаване). Освен това се прилагат членове 159—168 от Административно-процесуалния кодекс и членове 183—203 от Наказателно-процесуалния кодекс на Гърция.

Съдът разполага с дискреционни правомощия да разпореди събирането на доказателства, тъй като целта да се установи истината има превес. Единственото ограничение на тези правомощия е принципът на състезателното производство.

1. Назначаване на вещи лица

Вещите лица може да бъдат назначавани от съда и от участващите страни. Назначаването на вещи лица по административни производства е подобно на това по гражданските производства. По наказателни производства вещото лице може да бъде назначено от прокурора или от съда по време на фазата на разследването. За тази цел има регистър, различен от този по граждански производства, а вещото лице трябва да отговаря на по-строги изисквания, отколкото по граждански и административни производства.

а) Назначаване от съд

Гражданският съд има дискреционни правомощия да назначи вещо лице служебно или по изрично искане на някоя от страните, ако съответните факти не могат да бъдат установени по друг начин. В този случай устното изслушване се отлага за дата след представянето на експертния доклад. Съдът е свободен да назначи лице, което счита за подходящо да извършва дейност като вещо лице. Вещото лице трябва да докладва на съда за всеки конфликт на интереси. Вещите лица, назначени от съда, имат достъп до досието.

б) Назначаване от страните

В Гърция има три вида назначени от страните вещи лица: технически консултанти (чл. 391—392 от Гражданския процесуален кодекс, чл. 167 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 204 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс), извънсъдебни експерти и вещи лица, привлечени като свидетели. Техническият консултант се назначава от страна по делото, за да контролира дейността на назначено от съда вещо лице. Извънсъдебният експерт се избира от страната. Страните трябва да се позоват на неговия доклад и да го представят, тъй като в противен случай той се отхвърля като недопустим. Ако тези изисквания са изпълнени, съдът свободно разглежда и оценява експертното становище. Докладът не се счита за доказателство. Той е по-скоро свързан с правната обоснованост на доводите на страната. Вещите лица, привлечени като свидетели, са свидетели със специални научни или технически познания, които отговарят на въпроси на съда.

Съдът може да реши дали да основе мотивите на решението си на експертното становище. Съдът може да обоснове решението си с експертното становище дори ако експертизата е била извършена в нарушение на процесуалните правила. Ако обаче нарушението на процесуалните правила е съществено, се счита, че експертизата не съществува. В този случай съдията няма право да основе мотивите на решението си на експертното становище.

2. Процедура (граждански производства)

Назначените от съда вещи лица може да бъдат подлагани на кръстосан разпит от техническите консултанти на страните, ако страните са наели такива консултанти. Единственото задължение на вещото лице е да представи доклада. На назначените от страните вещи лица се разрешава да поддържат контакт със страните по време на производството, докато назначените от съда вещи лица се нуждаят от разрешение от съда, за да сторят това.

а) Експертен доклад

В гръцката процедура по изготвяне на експертизи не се изисква предварителен експертен доклад. Основният доклад може да бъде представен в писмена или устна форма. Вещото лице не е задължено да следва определена структура при представянето на доклада.

Ако съдът прецени, че докладът е непълен, или в случай на неправомерно поведение на вещото лице съдът може да назначи нова или допълнителна експертиза служебно или по искане на страните. При неправомерно поведение на вещото лице съдът може също така да разпореди на вещото лице да заплати съдебните такси.

Експертното становище може да бъде оспорено чрез изявления на страните и контраекспертиза.

б) Изслушване в съда

Съдията призовава вещото лице да се яви на съдебните заседания само в изключителни случаи.

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 10/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.