Намерете вещо лице

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

I. Списъци и регистри на вещите лица

Вещо лице е лице, което има специални познания и опит в дадена област на науката, техниката или изкуствата и занаятите и е придобило право да извършва експертизи по реда на Закона за вещите лица (Tiesu ekspertu likums).

Задълженията на вещо лице се изпълняват от държавен експерт или от частен експерт, признат от държавата, който придобива правото да практикува като вещо лице в дадена област на експертиза, след като получи сертификат за вещо лице, издаден от Съвета на вещите лица.

Регистърът на вещите лица е публичен регистър, който съдържа информация за правоспособни вещи лица, работещи в Латвия. Регистърът на вещите лица се води от Съвета на вещите лица. Регистърът на вещите лица може да бъде прегледан на адрес: https://eksperti.ta.gov.lv/

II. Квалификация на вещото лице

Минималните изисквания за предоставяне на статут на вещо лице са предвидени в Закона за вещите лица.

Изпит може да бъде положен от кандидат за вещо лице, който е завършил учебна програма, одобрена от Съвета, в избрана област на експертиза, или от вещо лице, което желае да придобие правото да извършва дейност като вещо лице в друга област на експертиза.

Сертификатът за вещо лице е със срок на валидност от пет години.

III. Възнаграждение на вещите лица

Възнаграждението на вещите лица се определя в съответствие с тарифите за услуги, подлежащи на заплащане, издадени от институти на вещи лица. Експертизи, които не са включени в тарифата за услуги, подлежащи на заплащане, издадена от институти на вещи лица, се заплащат в съответствие с фактурата, представена от вещото лице.

IV. Отговорност на вещите лица

Отговорността на вещите лица е уредена в глава V от Закона за вещите лица.

Съветът на вещите лица образува дисциплинарно производство срещу вещо лице в случай на неспазване на законите и разпоредбите, свързани с дейността на вещите лица, неизпълнение на професионални задължения или груба небрежност при извършване на експертизата, невярно представяне или неправомерно използване на длъжността, както и некоректно и неуважително отношение или нарушаване на етичните правила на вещите лица; при погиване или злонамерено увреждане на предмет, предоставен за експертиза, или при разкриване на заключенията от експертизата на лица, които не участват в поръчването или извършването на експертизата.

При получаване на сертификат за вещо лице, вещото лице потвърждава с подпис, че е предупредено, че при неоснователен отказ от извършване на експертиза или представяне на съзнателно невярно експертно заключение, то носи наказателна отговорност.

V. Допълнителна информация относно процедурните договорености, свързани с вещите лица

Разпоредбите относно процедурните договорености, свързани с вещите лица в Латвия, могат да бъдат намерени в следните законодателни актове:

  • Наказателно-процесуален закон
  • Граждански-процесуален закон
  • Административно-процесуален закон
  • Закон за вещите лица

V.1. Назначаване на вещи лица

В гражданския процес съдът назначава експертиза по искане на страните в процеса. Експертизата се извършва от лицата, посочени в Закона за вещите лица. Вещото лице се избира по взаимно съгласие на страните, а когато не се постигне съгласие в определения от съда срок — от съда. При необходимост могат да бъдат избрани няколко вещи лица.

В наказателното производство решението за назначаване на експертиза се взема от длъжностното лице, което води производството. Експертиза се назначава за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за наказателното производство, по което се иска заключение на вещо лице.

V.2. Експертно заключение

Експертното заключение трябва да бъде мотивирано и обосновано. Вещото лице дава обективно мнение от свое име и носи лична отговорност за това.

Заключението се изготвя в писмена форма и се предоставя на съда. Експертното заключение трябва да съдържа точно описание на извършените изследвания, направените заключения и мотивирани отговори на поставените от съда въпроси. Ако при извършване на експертизата вещите лица установят обстоятелства, които са от значение за делото, но за които не са им били зададени въпроси, те имат право да се позоват на тези обстоятелства в заключението си.

Ако бъдат избрани няколко вещи лица, те имат право да се съвещават помежду си. Ако вещите лица достигнат до общо заключение, то се подписва от всички. Ако вещите лица не са постигнали съгласие относно становищата си, всяко вещо лице подписва отделно заключение.

Съдът оценява експертното заключение в съответствие със собствените си убеждения, като никакви доказателства, включително експертно заключение, не се ползват с предварително определена сила, която да повлияе на съда.

Последна актуализация: 21/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.