Намерете вещо лице

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

I. Списъци и регистри на вещи лица

Съдът може да използва списък или регистър на лицата, проявяващи интерес да изпълняват функциите на вещо лице. Списъкът или регистърът се поддържа от Министерството на правосъдието. Членовете на съдебната система са свободни да преценяват кого да назначат като вещо лице по дело, като избират от списъка/регистъра, който им е предоставен за вътрешно ползване. Този регистър е предназначен само за съдебната система. Лицата, проявяващи интерес да изпълняват функциите на вещо лице, трябва да заявят интереса си, за да може имената и данните им да бъдат включени в списъка на Министерството на правосъдието. Те не полагат клетва. От тях обаче се изисква да попълнят формуляр за комплексна проверка, в който дават съгласието си за извършване на проверки от страна на Министерство на правосъдието, като трябва да приложат към формуляра заверено копие на разрешителното си и/или на удостоверенията за придобити квалификации, скорошно полицейско свидетелство за добро поведение, автобиография по модела Europass и ръкописно мотивационно писмо. Общият брой на лицата, проявяващи интерес да изпълняват функциите на вещо лице в съда, е около 1 000. Съдиите и магистратите обаче могат да назначат всяко лице, което считат за подходящо и компетентно, дори то да не е включено в списъците (съдилищата имат свобода на избор). И накрая, съдилищата също публикуват три списъка на съдебни вещи лица — архитекти и строителни инженери, счетоводители и инженери. Те се публикуват ежегодно в Държавен вестник.

Списък на вещите лица за 2019 г. е публикуван тук (стр. 4 и следв. от документа във формат PDF).

ІІ. Квалификации на вещото лице

Вещите лица трябва да бъдат квалифицирани, за да могат да се наричат „вещи“ лица, но не е необходимо да са членове на професионална организация. Не е предвидена система за продължаващо професионално развитие и няма изисквания за редовно повишаване на квалификациите. Няма курсове за вещи лица. Наименованието „вещо лице“ не е защитено и не се прави разграничение между различни видове вещи лица. Поддържаният от Министерство на правосъдието списък/регистър на лицата, проявяващи интерес да изпълняват функциите на вещо лице, е организиран в категории според областта на експертни познания.

ІІІ. Възнаграждение на вещите лица

Възнаграждението на вещото лице се изчислява по фиксирана тарифа, но няма ограничения относно реда и условията за заплащането му. Възнаграждението на вещото лице се заплаща от една от страните по делото, но съдът решава коя от тях трябва да заплати разноските. Предвидена е възможност страните да получат правна помощ, но няма предписани ставки. Що се отнася до евентуално авансово плащане, съдът може да разпореди на страните да внесат депозит в съда, като той се използва за плащане на вещото лице след приключване на работата му.

ІV. Отговорност на вещите лица

Прилагат се общите принципи на деликтното и договорното право, като отговорността е неограничена. От вещите лица не се изисква да имат застраховка „Професионална отговорност“.

V. Допълнителна информация

Назначаването на вещи лица е уредено в членове 644—682 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта).

Освен това в областта на наказателното право назначаването на вещи лица е уредено в членове 650—657 от Наказателния кодекс (глава 9 от Законите на Малта).

Назначаване на вещи лица

При гражданските производства вещите лица се назначават от съда и дори могат да бъдат предлагани от страните по делото. Вещите лица се назначават по искане на съда или на страните, когато е необходимо да се изяснят технически въпроси. Такъв е случаят, например, когато става дума за строителни работи, пътнотранспортни произшествия, счетоводни въпроси, медицински проблеми и оценка на вреди.

При наказателните дела вещите лица се избират от съда. Процедурата за оспорване на избора на такива вещи лица е същата, като тази при гражданските дела. Вещите лица по наказателни дела могат да представят заключението си устно или писмено, в зависимост от указанията на съда. В него трябва да бъдат посочени фактите и обстоятелствата, на които почиват изводите на вещото лице. Ако заключението се излага устно, то трябва да бъде записано от съдебния секретар или от лицето, извършващо действия вместо него.

1. Назначаване от съда

Вещите лица са правно задължени да декларират наличието на конфликт на интереси. Заключенията на вещите лица, назначени от съда, имат по-голяма тежест от тези на вещите лица, назначени от страните.

2. Назначаване от страните

Няма специална процедура за назначаване от някоя от страните. Възможно е едно вещо лице да бъде назначено по съвместно съгласие на страните. Съдът може да разпореди на страните да назначат само едно вещо лице.

VI. Процедура

А) Гражданско производство

Няма разлика в процедурата по назначаване в предварителното или досъдебното производство.

1. Заключение на вещото лице

От страните се очаква да дадат подробни указания на вещото лице и да поставят въпросите, на които вещото лице трябва да отговори. В определението, с което съдът назначава вещото лице, се посочва заданието на вещото лице. След като представи заключението си и получи заплащането си, вещото лице се приканва да положи клетва за истинността на заключенията си, след което се подлага на кръстосан разпит от страните по делото.

Не е предвидена задължителна структура на заключението и от вещите лица не се изисква да представят предварително заключение. Очаква се те да отговорят на въпросите на страните в окончателното заключение. В член 665 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта) е посочено какво трябва да съдържа заключението. В него се предвижда, че в заключението трябва да бъдат посочени извършените проучвания и основанията за направените заключения. Освен това в тази разпоредба се посочва, че заключението следва да бъде написано ясно и четливо на пишеща машина или с мастило. Към заключението не следва да се прилагат планове или модели, освен ако съдът е поискал това или ако страните дадат съгласието си.

2. Изслушване в съда

Няма изискване вещото лице да участва в предварително изслушване. Обичайната практика е вещите лица да информират страните само за срещите, които ще организират, като всякакви искания на вещите лица към страните трябва да бъдат отправяни по време на тези срещи. Обикновено по време на съдебното изслушване се провежда кръстосан разпит на вещото лице. Съдът не упражнява наблюдение или контрол върху напредъка на работата на вещото лице, нито контрол върху качеството. Страните могат да оспорват заключенията на вещото лице както чрез изявления, така и чрез насрещна експертиза. Съдът не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице против вътрешното си убеждение.

 

Представената тук информация е събрана при изпълнението на проекта „Намиране на вещо лице“ чрез контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти.

Последна актуализация: 10/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.