Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Намерете вещо лице

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

I. Списъци и регистри на експерти

В Нидерландия съществуват два регистъра: един основно в областта на гражданското и административното право (LRGD) и един основно в областта на наказателното право (NRGD). Освен тях съществува Експертен институт за съдебни доказателства (NFI) и Институт за експерти по законодателството в областта на околната среда (STAB), като и двата са на издръжка на нидерландската държава. Освен това съществува нидерландският Съюз за съдебномедицински заключения (NVMSR). Експертите са изброени по области на специализация. Регистрите на експертите се поддържат по различен начин, LRGD и NVMSR са частни, NRGD и NFI се управляват от Министерство на правосъдието, а STAB е независим орган, който работи изрично за съдебната власт. Никой съд не е отговорен за регистъра, нито за качеството на експертите, вписани в него, в Нидерландия той се поддържа строго отделно. Съдилищата разчитат на гаранциите за качество, които тези органи предоставят. Съдиите обаче участват в процеса на приемане и/или акредитация в регистрите LRGD и NRGD.

Връзки:

Регистрите NRGD/LRGD, NVMSR и уебсайтът на STAB са публично достъпни. Има инструменти за търсене, обаче експертите на STAB не могат да консултират страни, тъй като те са назначени да консултират само съдии, и това би довело до съмнение по отношение на независимостта. Публични: вж. страница Намиране на експерт. Този инструмент включва само експерти, вписани в регистъра LRGD. Той е достъпен по области на специализация. Всички експерти, работещи в рамките на STAB, са регистрирани също и в регистъра LRGD.

Членовете на NVMSR преминават през обучение и държат изпити преди да се квалифицират като съдебни експерти.

Експертите трябва да преминат през процедура по акредитация, за да бъдат регистрирани в NRGD, при която се вземат предвид както областта на компетентност, в която те трябва да се отличават със своите постижения, така и тяхната роля като съдебни експерти — необходимите умения, за да бъдеш добър експерт в хода на производството. LRGD се основава на сертифицирането на професионалните стандарти, които се определят от професионалните организации и (търговските) сдружения в рамките на самата професия, както и на образованието за ролята на експерт и системата за постоянно образование.

STAB прилага много строги стандарти за наемане и строга система за постоянно образование. Партньорската оценка на експертните заключения е стандартна процедура в STAB.

Експертите не трябва да полагат клетва. Експертите могат да бъдат освобождавани от регистрите при официални жалби за неспазване на правилата за поведение, приложими за различните съдилища, които са общо взето подобни.

Регистрите се актуализират от управителните административни органи.

II. Квалификация на експерта

Експертите, вписани в регистъра LRGD, трябва да бъдат членове на професионална организация, за да се наричат експерти. От това следва, че критериите за професионализъм и образователните изисквания се определят от този орган. Регистърът NRGD също определя високи стандарти за образование, за да може даден експерт да бъде вписан в регистъра. Експертите често са членове на професионален орган, но има „ниши” в някои области, за които не съществуват професионални органи, следователно това не е строго задължително. В рамките на STAB, LRGD и най-вероятно NRGD има изискване за постоянно образование под формата на продължаващо професионално развитие. В действителност по отношение на STAB 15 % от времето е запазено за това, а LRGD изисква най-малко 6 часа годишно. Често професионалните организации акредитират образователни институти. Те трябва да докажат, че обучението се провежда, т.e. да предоставят списъци с регистрациите на страните, участващи в образованието, на съответния уебсайт. Образованието има две цели: умения в съдебен контекст и квалификация.

III. Възнаграждение на експертите

Държавата заплаща възнаграждението на експерта при наказателни и административни производства. Съществува фиксирана тарифна система и експертът трябва да направи изчисление предварително. В STAB нещата стоят различно, Министерство на околната среда заплаща на STAB. Страните по делото заплащат за експертизите при граждански дела.

IV. Отговорност на експертите

Експертите носят отговорност в съответствие с общото договорно и деликтно право. Законът или назначаващият съдия не задължават експертите да имат застраховка „Гражданска отговорност“. Експертите могат да бъдат застраховани от дружеството, за което работят. Независимите експерти се застраховат по собствено усмотрение, макар че много професионални организации изискват задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

V. Допълнителна информация относно работата на експертите

Основните законови разпоредби, приложими за съдебната експертиза в Нидерландия, се съдържат в член 194 от Гражданския процесуален кодекс и член 8.47 Awb, Административен кодекс и Закон за съдебната експертиза в наказателното право.

Тези закони представляват рамката: подробни насоки за съдебната експертиза могат да бъдат намерени в Практическото ръководство за експерти при гражданскоправни дела в Нидерландия.

Освен това съществува кодекс за поведение — със съответно правно основание — за експерти по наказателно право, а също така има кодекс за поведение в областта на съдебната експертиза, издаден от Върховния административен съд. За повечето форми на експертиза има допълнителни изисквания по отношение на качеството на експертизата или квалификацията на експертите.

Званието на експерта не е защитено.

1 Назначаване на експерти

Експертите могат да бъдат назначени от съда или от страните по делото. Назначаването на експерти в административни производства е подобно на това в граждански производства, с тази разлика, че в административното право разноските се поемат от държавата, а в гражданските производства разноските се поемат от страните по делото. Във всички случаи назначеният от съда експерт има задължението да отговаря на въпросите, зададени от съда (евентуално след консултация със страните). В производства пред наказателен съд експертът може да бъде назначен от прокурора или от съдията във фазата на разследването. За тази цел съществува регистър, който се урежда от закона, и за да бъде включен в него, експертът трябва да отговаря на по-строги изисквания, отколкото при гражданските и административните производства. Всички назначени от съда експерти имат законовото задължение да съобщават за всеки конфликт на интереси.

1.a) Назначаване от съда

Гражданският съд има дискреционни правомощия да назначи експерт служебно или съгласно изричното искане на някоя от страните по делото, ако съответните факти не могат да бъдат установени по друг начин. В този случай съдебното заседание за изслушване се отлага за по-късна дата, последваща представянето на експертното заключение. По принцип съдът има свобода на избор и може да назначи всяко лице, което счита за подходящо, да изпълнява функцията на експерт. Назначаването обаче на експерт от съответния регистър е практика, която е широко възприета от всички съдилища. Експертът трябва да докладва пред съда за всеки конфликт на интереси. Назначените от съда експерти имат достъп до преписката по делото. При гражданските производства съществуват допълнителни строги правила, приложими за помощник-експертите, с които се консултира назначеният експерт по време на изпълнение на мисията си, като страните трябва предварително да знаят с кои лица се консултира и на какви въпроси последните ще трябва да отговорят.

1.б) Назначаване от страните по делото

Когато страните назначават експерт, обикновено това се прави в началото на съдебното производство, за да може той да поеме техния случай. Съдът може да използва тези експертни заключения, за да реши делото. По всяко време на производството съдията може да назначи експерт по искане на страните. Всички експерти трябва да работят съгласно приложимите правила и кодекси за поведение на назначените от съда експерти.

Възможно е двете страни да поискат назначаване на определен експерт, няма приложими специални правила. Съдията може да разпореди двете страни да назначат по един експерт, но това не е обичайна практика.

2 Производство

2.a) Граждански производства

Съдът следи напредъка на разследванията на експертите само по отношение на управлението на времето. Не се извършва качествен контрол върху работата на експерта и не се правят позовавания в съдебните решения. STAB обаче получава редовно обратна информация от съдилищата за резултатите на неговите експерти, въпреки че експертите на STAB рядко се търсят за граждански производства.

Страните могат да оспорят експертното заключение, като изразят становище или като предоставят контраекспертиза. Съдилищата не са обвързани с експертното заключение, но обикновено те се съобразяват с експерта, който са назначили. Съществува тенденция експертите на страните да имат по-малко влияние от назначените от съда експерти. Няма процедури, при които се осъществяват срещи с експертите преди процеса или се провежда кръстосан разпит преди процеса в опит да се ограничат въпросите и съдът да разбере разликите.

На експертите се разрешава да поддържат контакт със страните по време на производството, но само ако е необходимо за установяване на фактите и в присъствието на всички страни. Експертът трябва да провежда срещите в присъствието на всички страни, за да събере техните коментари, ако професионалните стандарти не го ограничават в това отношение, като например при медицинските случаи.

1. Експертно заключение

В Нидерландия съществува образец на рамково експертно заключение. Експертите са длъжни да представят предварително заключение, като страните имат право да отправят забележки. Експертът трябва да отговори на доводите на страните както по предварителното заключение, така и по окончателното заключение. Няма други специфични изисквания, които трябва да бъдат спазени в заключението. Ако съдът разпореди, експертът трябва да представи допълнително експертно заключение, например ако има допълнителни въпроси. Заключението обикновено се изготвя в писмена форма, но може също да бъде представено и устно при изслушване в съда.

2. Съдебни заседания

Съдът разпорежда експертът да присъства на съдебните заседания само в изключителни случаи — това може да бъде поискано от страните или разпоредено от съдията. Кръстосаният разпит не е обичайна практика.

2.б) Друго

Разликите при производства, различни от гражданските, са незначителни.

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 10/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.