Намерете вещо лице

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

I. Списъци и регистри на вещите лица

В Румъния вещите лица са посочени по специалности. Регистрите на вещите лица се предоставят на съдилищата от Министерството на правосъдието и се водят от гражданските или наказателните съдилища. Списъците може да бъдат намерени тук .

Вещите лица се вписват в регистъра след изпит, организиран от Министерството на правосъдието.

За да придобие статус на вещо лице, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

 • да е румънски гражданин, гражданин на държава — членка на Европейския съюз, на държава от Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да владее румънски език;
 • да е напълно дееспособен;
 • да е завършил специалност в областта, в която се явява на изпита за вещо лице, което се доказва с диплома;
 • да има най-малко три години професионален опит в тази специалност;
 • да е годен от медицинска гледна точка за работа като вещо лице;
 • да не е осъждан и да се ползва с добра професионална и обществена репутация;
 • да е издържал изпита, организиран от Министерството на правосъдието.

Гражданите на друга държава — членка на Европейския съюз, или на Европейското икономическо пространство, както и румънските граждани, придобили необходимата професионална квалификация в друга държава — членка на Европейския съюз, или на Европейското икономическо пространство, могат да придобиват статус на вещо лице в Румъния при същите условия като румънските граждани.

Вещите лица може да бъдат заличени от регистъра по тяхно желание, ако повече не отговарят на изискванията или ако компетентният орган вземе такова решение.

II. Квалификация на вещото лице

Вещите лица трябва да членуват в професионален орган, за да използват професионалното звание вещо лице.

III. Възнаграждение на вещите лица

1. Граждански производства

В съдебната заповед за назначаване на вещото лице се определя хонорара на вещото лице, а при необходимост — и авансово плащане за пътни разходи. Съдът може да поиска от вещото лице да изготви в определен срок писмена оценка на разходите за експертизата.

Доказателството за платена такса се внася в деловодството на съда от страната, която е адресат на заповедта, в срок от пет дни от назначаването или в срока, определен от съда. Съдът може да увеличи таксите, докато докладът не бъде предаден.

2. Наказателни производства

Вещото лице има право на такса за извършването на експертизата. Размерът на таксата се определя от прокурора или съда в съответствие с естеството и сложността на делото и разходите, направени от вещото лице.

IV. Отговорност на вещите лица

Вещите лица носят отговорност в съответствие с общото облигационно и деликтно право. Те са задължени да сключат застраховка за професионална отговорност, която да покрива евентуалната им отговорност.

На съдебно-технически експерти, които виновно са извършили нарушение при упражняването на дейността си на вещи лица, може да бъдат наложени следните дисциплинарни наказания от страна на централното бюро за съдебно-технически експертизи, в зависимост от тежестта на извършеното нарушение:

 • писмено предупреждение;
 • временно отнемане на правото да извършват съдебни експертизи за период от 3 месеца до една година;
 • отнемане на статуса на вещо лице.

V. Допълнителна информация относно работата на вещите лица

Основните правни разпоредби, приложими за съдебните експертизи в Румъния, са членове 330—331 от румънския Граждански процесуален кодекс. Освен това се прилагат членове 172—191 от румънския Наказателно-процесуален кодекс.

Вещите лица са посочени по специалности. Регистрите на вещите лица са публични и се публикуват на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Вещите лица трябва да кандидатстват за вписване в регистъра.

1. Назначаване на вещите лица

Румънското гражданско право предвижда назначаването на едно или три вещи лица. Вещите лица може да бъдат назначавани от съда и от участващите страни. Страните може да се споразумеят за едно вещо лице. В случай на разногласие вещото лице се назначава на случаен принцип от съда в открито заседание, от списък, съставен и изпратен от бюрото за експертизи.

Румънското наказателно право предвижда назначаването само на едно вещо лице. Вещото лице може да бъде назначено от съда по време на съдебния процес и от прокурора по време на наказателното разследване. По принцип прокурорът или съдът назначава едно вещо лице. Само в ситуации, при които се изискват интердисциплинарни знания, ще бъдат назначени две или повече вещи лица.

За тази цел се използва същият регистър като при гражданските производства. Изискванията към вещите лица са едни и същи както в наказателното, така и в гражданското производство.

а) Назначаване от съд

Гражданският съд или наказателният съд има правомощието да назначи вещо лице служебно или по изрично искане на някоя от страните, ако установяването на фактите от значение за делото може да се извърши само с помощта на специалист. В такъв случай вещото лице отговаря в определен срок на въпросите, поставени от съда или прокурора. Вещото лице трябва да съобщи на съда за всеки конфликт на интереси. Назначените от съда вещи лица имат достъп до делото.

б) Назначаване от страните

В Румъния има много видове назначени от страните вещи лица:

 • Оправомощени независими вещи лица, назначени по искане на страните или на обвиняемия (член 172, параграф 8 от Наказателно-процесуалния кодекс)
 • Експерти на официална длъжност от лаборатории или специализирани институции
 • Оправомощени независими национални експерти
 • От чужбина (член 172 (8) от Наказателно-процесуалния кодекс).
Когато няма оправомощени вещи лица, съдът може да поиска становището на едно или повече лица или специалисти в съответната област (член 330, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс), които участват като извънсъдебни експерти и вещи лица, привлечени като свидетели. Назначените от страните вещи лица контролират дейността на назначеното от съда вещо лице. Не е възможно страните да назначат вещо лице, без съдът да е назначил вещо лице (член 173, параграф 4 от Наказателно-процесуалния кодекс). Вещите лица, привлечени като свидетели, са свидетели със специални научни или технически познания, призовани да отговарят на въпроси на съда.

Вещите лица имат право да откажат да извършат експертизата поради същите причини, поради които свидетелите имат право да откажат да дадат показания.

2. Процедура

а) Граждански производства

Съдията не е обвързан от становището на вещото лице. Единственото задължение на вещото лице е да представи доклада. На вещите лица се разрешава да поддържат контакт със страните по време на производството, като назначените от съда вещи лица се нуждаят от разрешение от съда, за да сторят това.

i. Експертен доклад

В румънската процедура по изготвяне на експертизи не се изисква предварителен експертен доклад. Основният доклад се изготвя единствено в писмена форма. При представяне на своя доклад вещото лице трябва да следва определена структура.

Ако е необходимо да се изясни или допълни експертното становище или ако съществува противоречие между становищата на вещите лица, съдът, служебно или по искане на страните, може да разпореди на вещите лица да изяснят или да допълнят своите доклади.

Съдът може да назначи контраекспертиза по искане на страните или служебно, ако има основателни причини за това. Контраекспертизата се извършва от вещо лице, различно от автора на първоначалния доклад. Съдът свободно решава с какви мотиви да обоснове решението си.

ii. Изслушване в съда

По време на наказателното разследване или наказателния процес вещото лице може да бъде изслушано от разследващия магистрат или от съда по искане на прокурора или на страните или служебно, ако изслушването е необходимо за изясняване на констатациите или заключенията на вещото лице.

В рамките на гражданското производство, ако вещите лица могат незабавно да изразят становището си, те ще бъдат изслушани в съдебното заседание при спазването на правилата, приложими за свидетелите, и тяхното становище ще бъде отразено в съдебното решение.

б) Наказателни производства

Ако прокурорът или съдът прецени, че експертизата е непълна и че този пропуск не може да бъде поправен чрез изслушване на вещото лице, съдът назначава служебно или по искане на страните допълнителна експертиза, която се извършва от същото вещо лице. При невъзможност да се определи същото вещо лице се назначава контраекспертиза.

Прокурорът или съдът назначава нова експертиза, ако заключенията в експертния доклад са неясни или противоречиви и ако тези пропуски не могат да бъдат отстранени чрез изслушване на вещото лице.

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 22/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.