Намерете вещо лице

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

I. Списъци и регистри на вещите лица

В Словашката република съществува официален списък/регистър на вещите лица. Списъкът на вещите лица е достъпен за всички онлайн.

Субектът, който отговаря за поддържането на регистъра на вещите лица, е Министерството на правосъдието.

За да бъдат вписани в регистъра, вещите лица трябва да отговарят на следните критерии:

 • пълна дееспособност,
 • чисто удостоверение за съдимост,
 • съответно образование (висше образование, ако е възможно),
 • специален краткосрочен курс, насочен към правните норми, регулиращи професията на вещите лица,
 • най-малко седем години експертен опит в съответната област (изцяло след получаване на образователна степен),
 • специален изпит, организиран от Министерството на правосъдието или от упълномощен субект,
 • специален дългосрочен курс, насочен към правните норми, регулиращи професията на вещите лица, и към съответния раздел или подраздел от списъка (изисква се само за избрани раздели и подраздели),
 • необходими материали/оборудване,
 • лицето да не е заличавано от списъка през последните три години поради административно нарушение като вещо лице и по отношение на него да не се прилага текуща забрана поради административно нарушение като вещо лице,
 • положена клетва като вещо лице.

Вещите лица трябва да положат клетва, за да бъдат регистрирани. Вещите лица трябва да кандидатстват, за да бъдат вписани. Министерството на правосъдието е длъжно да впише в списъка на вещите лица лице, което отговаря на нормативните изисквания.

Министерството на правосъдието може да заличи вещо лице от списъка:

 • по писмена молба на вещото лице,
 • ако лицето вече не отговаря на горепосочените изисквания,
 • като дисциплинарна санкция,
 • ако лицето извършва дейност без застраховка за професионална отговорност,
 • ако лицето не премине проверката за професионална компетентност.

Списъкът на вещите лица се актуализира постоянно от Министерството на правосъдието.

Дадено вещо лице може да бъде намерено с помощта на инструмента за търсене. Този инструмент за търсене обхваща всички вещи лица. Вещите лица са изброени по специалности и специалностите са достъпни в регистъра.

II. Квалификация на вещото лице

Вещите лица трябва да придобият определена образователна степен по дисциплината, в която специализират, за да бъдат вписани в регистъра. Вещите лица не е необходимо да членуват в професионална организация, за да упражняват дейност като вещи лица. Вещите лица трябва редовно да подобряват своите професионални умения. Съществуват специализирани институти за вещи лица, които имат право да организират непрекъснато професионално обучение.

III. Възнаграждение на вещите лица

Вещото лице може да договори с възлагащия орган, който не е съд или друг държавен орган, своето възнаграждение по договора или неговия размер. В случай че не постигнат съгласие, вещото лице има право на възнаграждение по тарифа, компенсация на разходите и обезщетение за изгубеното време. Размерът на възнаграждението на вещото лице по тарифа се определя по време, по метод на разпределяне или по метод на фиксирана ставка.

Назначените от съда вещи лица могат да получат аванс за покриване на разходите. В гражданския процес възнаграждението на вещото лице се заплаща от страните, в наказателния процес — от държавата.

IV. Отговорност на вещите лица

Нормативната уредба на Словашката република съдържа конкретна разпоредба относно отговорността на вещите лица. В Закон № 382/2004 г. Coll. с последни изменения се предвиждат няколко вида административни нарушения.

Вещите лица са задължени да сключат застраховка за професионална отговорност, която да покрива евентуалната им отговорност. Тази застраховка не покрива отговорността на вещото лице за съветите, които дава в другите държави членки.

Отговорността на вещото лице е ограничена по закон до 33 193 евро.

V. Допълнителна информация относно работата на вещите лица

Основните нормативни актове, приложими по отношение на вещите лица в Словашката република, са Закон № 382/2004 г. Coll. с последни изменения, Наредба № 228/2018 г. Coll., Гражданският процесуален кодекс, Наказателно-процесуалният кодекс и Административнопроцесуалният кодекс.

Общите правила за назначаване на вещи лица за целите на производството пред граждански, наказателен и административен съд са еднакви.

В правната система на Словашката република не се прави разлика между вещи лица, привлечени като свидетели, технически вещи лица, правни експерти или друг вид вещи лица. Общият брой на регистрираните вещи лица е около 3 000.

Назначаване на вещи лица

Вещи лица могат да бъдат назначавани от съда или от друг държавен орган. Вещи лица могат да бъдат назначавани за целите на предварителното или досъдебното производство. В наказателното досъдебно производство вещото лице може да бъде назначено от полицейски служител или от прокурора.

Няма разлики в правилата за назначаване на вещи лица за целите на производството пред граждански, наказателен и административен съд. Назначените от съда вещи лица имат законовото задължение да съобщават за всеки конфликт на интереси. В случаите, когато вещите лица се назначават от съда, съдът използва списък или регистър на вещите лица, за да направи избора си. Вещо лице от списъка може да бъде назначено от съда или избрано от една от страните. Ако в списъка няма вписано вещо лице или не е възможно някое регистрирано вещо лице да извърши експертизата, съдът може да назначи вещо лице ad hoc.

Процедура

Гражданско производство

Обикновено вещите лица биват подлагани на кръстосан разпит по време на съдебния процес. Съдът не е обвързан от становището на вещото лице. Докладът на вещото лице е от същото значение, както всяко друго доказателство; съдията е задължен да го оцени свободно и във връзка с другите средства за доказване.

Няма процедура, при която се осъществяват срещи с вещите лица преди процеса или се провежда кръстосан разпит преди процеса с цел да се стесни обхватът на въпросите и съдът да разбере разликите в становищата.

По искане на съда страните са длъжни да съдействат на вещото лице за получаване на източниците или данните, необходими за експертизата.

1. Доклад на вещото лице

Докладът на вещото лице трябва да бъде структуриран по следния начин:

 • заглавна страница
 • въведение
 • доклад
 • заключение
 • приложения
 • клауза за вещото лице

От вещите лица не се изисква да представят предварително заключение. Вещите лица не са длъжни да разгледат аргументите на страните в експертното си заключение.

Съдът може да разпореди вещото лице да представи допълнителен доклад. Вещите лица представят докладите си в писмена или устна форма.

2. Съдебни заседания

Вещото лице е задължено да присъства на разпоредително заседание. Вещото лице е задължено да присъства на основното съдебно заседание, за да отговори на въпросите на съда и на страните. Обикновено вещите лица биват подлагани на кръстосан разпит по време на съдебния процес.


Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 05/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.