Намерете вещо лице

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

I. Списъци и регистри на вещи лица

Министерството на правосъдието на Република Словения поддържа регистър на вещите лица.
Този регистър е достъпен за обществеността тук.

В словенското право няма определение за вещо лице. Съществува обаче разграничение между вещо лице, експерт и правен специалист.

Не всички вещи лица са включени в регистъра — регистърът обхваща само съда (вещите лица към съдилищата). Регистърът се състои от 50 основни групи с общо около 1 000 вещи лица.

ІІ. Квалификации на вещото лице

Съгласно член 16 от словенския Закон за вещите лица към съдилищата, сертифицираните оценители и съдебните устни преводачи сред критериите, на които трябва да отговарят вещите лица, за да бъдат регистрирани, са изискванията:

  • да са граждани на Република Словения, на държава — членка на Европейския съюз, или на държава — членка на Европейското икономическо пространство, и активно да владеят словенски език,
  • да не са осъждани със сила на пресъдено нещо за умишлено престъпление от общ характер, което би ги направило морално непригодни да предоставят експертни становища на съда, тъй като това би могло да възпрепятства безпристрастното или професионалното изпълнение на тяхната работа или да навреди на репутацията на съда,
  • да са получили университетско образование преди процеса от Болоня или да са завършили магистърска програма съгласно принципите на процеса от Болоня и да притежават подходящи професионални знания, практически умения и опит за определен вид експертна работа,
  • да имат шест години опит в областта, в която желаят да извършват експертна работа,
  • да не извършват дейност, несъвместима със съдебните експертизи.

Лице, което желае да бъде назначено като вещо лице към съдилищата, подава в Министерството на правосъдието молба за назначаване като вещо лице към съдилищата по установения образец и въз основа на открита процедура. За да се оценят степента на знанията на вещото лице и практическите умения и опит на кандидата, министърът организира специален изпит за пригодност. След това министерството издава решение и вещото лице полага клетва.
За да бъде регистрирано, вещото лице не е длъжно да потвърди, че приема кодекс за поведение или етичен кодекс.

Съществуват изисквания за продължаващо професионално развитие. Вещите лица към съдилищата трябва постоянно да актуализират знанията си и прилаганите методи в професията или да участват в консултации и професионално обучение, организирани от компетентен държавен орган, оправомощена организация, професионално сдружение или друга професионална институция. След пет години от датата на назначаване и след изтичането на всеки пет години всички вещи лица към съдилищата са длъжни да представят на Съвета на вещите лица доказателства за преминатото през последните пет години професионално обучение. Съветът на вещите лица проверява професионалната им пригодност.

Общото професионално образование включва основни познания в областта на конституционната организация на Република Словения, организацията и функционирането на съдебната власт, съдебните производства, правилата за доказване, правните разпоредби относно правата и задълженията на вещите лица към съдилищата, съдебните оценители или съдебните устни преводачи, правото и институциите на Европейския съюз и други теми, свързани с работата на вещите лица към съдилищата, съдебните оценители или съдебните устни преводачи.

Специализираното професионално образование включва специални експертни познания в отделните области на експертиза и подобласти на експертна работа.

Вещите лица не са длъжни да членуват в професионално сдружение, за да бъдат вписани в регистъра.
Вещо лице може да бъде окончателно заличено от регистъра от министъра:

  • ако правото да работи като вещо лице му е отнето окончателно в рамките на дисциплинарно производство,
  • ако вещото лице представи писмено заявление, че повече не желае да предоставя експертни становища на съда,
  • в случай на освобождаване от длъжност на вещото лице,
  • ако срещу вещото лице е повдигнато обвинение за извършено престъпление от общ характер, което е наказуемо с лишаване от свобода за срок от повече от две години, Министерството отстранява вещото лице от публичния раздел на регистъра не по-късно от три дни след уведомяването за правния факт. Повторното въвеждане в публичния раздел на регистъра се извършва след прекратяване на причините за отстраняване.

ІІІ. Възнаграждение на вещите лица

Възнаграждението на назначените от съда вещи лица е законово уредено. Размерът на възнаграждението зависи по-специално от броя на страниците в преписката по делото, от времето, прекарано в изследване и в подготовка на изслушването в съда, от това дали е необходимо да бъдат събрани и обследвани допълнителни документи, от това дали е необходимо разследване и от сложността на делото. Освен на възнаграждение вещите лица имат право на възстановяване на своите разходи и разноски.

Страните могат да получат правна помощ във връзка с възнаграждението на вещото лице по предписани ставки.

В своето решение съдът решава коя страна или страни трябва да платят възнаграждението.

ІV. Отговорност на вещите лица

Отговорността на вещото лице не е ограничена по закон. Прилагат се общите нормативни разпоредби. Вещите лица не са длъжни да сключат застраховка за професионална отговорност, която да покрива евентуалната им отговорност.

V. Допълнителна информация относно производства с участието на вещи лица

За съжаление Законът за вещите лица към съдилищата, сертифицираните оценители и съдебните устни преводачи на английски език не съществува онлайн.

1. Назначаване на вещите лица

1а. Назначаване от съда

Съдът може да назначи всяко лице, което смята за подходящо и компетентно. В повечето случаи съдилищата назначават вещо лице от официалния регистър.

1б. Назначаване от страните по делото

Страните могат да оспорят заключенията на назначеното от съда вещо лице и да наемат вещо лице за своя сметка за тази цел.

2. Процедура

А) Граждански производства

Страните трябва да предоставят подробна информация, инструкции и въпроси на вещото лице.
Когато е необходимо за експертното становище, вещото лице може да се свърже със страните.

Съдът не следи напредъка на работата на вещото лице. Всяко вещо лице обаче трябва да информира съда дали очаква да извърши възложената му работа навреме. Не се осъществява контрол на качеството. Съдилищата не са обвързани от становището, изразено в заключенията на вещото лице.

Страните могат да оспорят заключението на вещото лице чрез изявления или чрез предоставяне на контраекспертиза, преди съдията да вземе решение по делото.

Когато страна поиска изясняването на допълнителни въпроси или съдът се нуждае от повече информация, съдът може да разпореди извършването на допълнителна експертиза.

Съдът не е обвързан от експертното становище, но обикновено го взема предвид при постановяването на окончателно решение.

1. Заключение на вещото лице

Вещото лице представя своите заключения писмено или устно, ако съдът пожелае това.

В окончателното заключение вещото лице трябва да отговори на доводите на страните. Не е предвидена задължителна структура на заключението и няма други специфични изисквания, които вещите лица трябва да спазват в заключението си.

В Закона за вещите лица към съдилищата, сертифицираните оценители и съдебните устни преводачи са предвидени общи и индивидуални насоки за изготвяне на експертни становища, които ще бъдат публикувани на уебсайта на Министерството на правосъдието. Насоките се одобряват от Съвета на вещите лица и включват единно указание за структурата и указания за изготвянето на експертни становища. Общи и индивидуални насоки за областите и подобластите на експертиза на вещите лица към съдилищата се приемат и публикуват на уебсайта на Министерството в срок от две години от началото на прилагането на горепосочения закон (до 1 януари 2021 г.).

2. Изслушване в съда

Вещите лица са длъжни да присъстват на съдебното заседание, ако съдът поиска това от тях.

Б) Други

Другите производства са до голяма степен сходни с гражданското производство.

 

Представената тук информация е събрана при изпълнението на проекта „Намиране на вещо лице“ чрез контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (ЕEEI).

Последна актуализация: 22/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.