Намерете вещо лице

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

I. Списъци и регистри на вещите лица

В Швеция няма регистри или списъци на вещите лица и няма планове за въвеждане на такива списъци.

II. Квалификация на вещото лице

Не се прилага.

III. Възнаграждение на вещите лица

Липсва информация.

IV. Отговорност на вещите лица

Липсва информация.

V. Допълнителна информация относно работата на вещите лица

1. Назначаване на експерти

a) Назначаване от съд

Необичайно е съдът служебно да назначи вещо лице в съдебно производство.

б) Назначаване от страните

В Швеция вещите лица, които участват в съдебни производства, обикновено се наемат от някоя от страните по делото, което означава, че правилата, които се прилагат за свидетелите, се прилагат и за вещото лице. („вещи лица, привлечени като свидетели“)

2. Процедура

Шведската съдебна традиция се основава на принципа на свободно разглеждане на доказателствата, което означава, че представените доказателства не се отхвърлят на чисто процедурни основания. Следователно достоверността на показанията на вещо лице, привлечено като свидетел, се преценява въз основа на заключенията и показанията във всеки отделен случай. Съдът преценява доказателствената стойност на изявлението, а страните следва да установят надеждността на свидетелите и компетентността им да правят заключения (чрез разпит и кръстосан разпит).

Шведският Процесуален кодекс и неговите правила за доказване се основават най-общо на принципите на непосредственост на доказателствата, концентрация на процесуалните действия и устност.

Свидетелските показания имат най-голяма стойност, когато рискът от недоразумения е ограничен, какъвто е случаят, когато лицето се яви лично: за съда е по-лесно да прецени надеждността и достоверността на показанията. В някои отношения правилото гарантира също така правото на страните на кръстосан разпит (запазване на принципа на равни процесуални възможности).

Резултатът от тези принципи е, че доказателствата почти винаги се представят на основното заседание пред съда. Ето защо показанията трябва да бъдат дадени пряко и устно пред съда. Писмени показания/клетвени декларации/показания чрез видеоконферентна връзка обикновено не се приемат като заместител на присъствения разпит (с изключение на видеозаписи на показанията на непълнолетни лица).

От 2008 г. се допускат в по-голяма степен свидетелски показания извън основното съдебно заседание и разпит по телефона и чрез видеоконферентна връзка по време на основното съдебно заседание: видеоконферентна връзка — обикновено в конферентна зала в съда в съдебния район на свидетеля — по принцип се приема за равностойна на явяване пред съда.

На практика забраната за клетвени декларации не се прилага по отношение на удостоверения, издадени от лекари, длъжностни лица или държавни служители; винаги обаче зависи от конкретното дело и наличните доказателства.

Съдебните експертизи са уредени в шведския Процесуален кодекс, който е на разположение на адрес:

Шведски Процесуален кодекс (1942:740)

Шведски Процесуален кодекс (1998:000) (глава 40, страница 215, неактуализирана)

 

Представената тук информация беше събрана по време на проекта „Намиране на експерт“ въз основа на контакти по държави, избрани от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Последна актуализация: 22/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.