Намерете вещо лице

Информация относно намирането на вещо лице в страните от ЕС.

Вещо лице е лице, ангажирано от съда или от страните с цел да предостави експертни знания по определен въпрос в хода на съдебното производство. Вещите лица носят отговорност пред съда дори ако са били ангажирани от страните.

Обикновено националното законодателство определя задълженията и отговорностите на вещите лица. Повечето държави предвиждат изисквания (образование, обучение и/или сертифициране) за признаване като вещо лице в съдебно производство. Понастоящем между държавите членки не съществува споразумение относно изискванията за (съдебните) вещи лица и националните номенклатури значително се различават една от друга.

Съществуват много видове вещи лица:

  • От вещите лица, привлечени като свидетели, ще бъде поискано да тълкуват фактите и/или да дадат становище въз основа на експертните си знания по технически въпроси или въз основа на своя опит, за да изяснят доводите на страните;
  • От техническото вещо лице ще бъде поискано да даде становище по технически или научни въпроси;
  • Правен експерт може да бъде консултиран относно приложимите правила, практики и права в правото на други държави;
  • Други вещи лица.

Националните информационни фишове за вещите лица и експертизите предоставят информация за съществуващите национални списъци и регистри на вещите лица, изискванията, на които трябва да отговарят вещите лица, възнагражденията и отговорността на вещите лица, както и информация относно провеждането на експертизите.

 

Тези национални информационни фишове бяха съставени от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI) в рамките на проекта „Намиране на вещо лице“, финансиран по линия на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.