Vyhledat znalce

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

I. Seznamy a rejstříky znalců

Pouze osoby, které jsou na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti nebo jím pověřeného úředníka a na základě doporučení akreditační komise zapsány do národního seznamu soudních znalců a soudních překladatelů, tlumočníků a překladatelů-tlumočníků, jsou oprávněny užívat titul soudního znalce a přijímat a vykonávat úkoly soudních znalců nebo užívat titul soudního překladatele, tlumočníka nebo překladatele-tlumočníka a vykonávat překladatelské nebo tlumočnické úkoly, které jsou jim svěřené na základě zákona.

Fyzické osoby jsou zapsány do uvedeného rejstříku, pokud:

 • jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo v něm mají právoplatný pobyt,
 • nebyly pravomocně odsouzeny, byť podmíněně, za trestný čin, za který jim byl uložen peněžitý trest, trest odnětí svobody nebo obecně prospěšných prací, s výjimkou odsouzení za přestupky proti pravidlům silničního provozu a odsouzení, která podle názoru ministra spravedlnosti zjevně nepředstavují překážku pro provádění znaleckých posudků v oboru a specializaci, v nichž jsou zapsány jako znalci, nebo pro provádění překladatelské nebo tlumočnické činnosti soudními překladateli, tlumočníky a překladateli-tlumočníky v jazycích, v nichž jsou zapsány jako soudní překladatelé, tlumočníci nebo překladatelé-tlumočníci. To platí obdobně pro osoby, které byly v zahraničí odsouzeny k trestu stejné povahy rozsudkem, který nabyl právní moci,
 • jsou starší 21 let, pokud jsou soudními překladateli, tlumočníky nebo překladateli-tlumočníky,
 • prokázaly, že mají potřebné odborné dovednosti a právní znalosti,
 • písemně prohlásily, že soudním orgánům jsou k dispozici jejich služby,
 • prokázaly odbornou způsobilost a právní znalosti,
 • zavazují se k dalšímu vzdělávání v oboru své působnosti,
 • zavazují se dodržovat etický kodex přijatý králem, který stanoví přinejmenším zásady nezávislosti a nestrannosti,
 • složily přísahu.

Rejstřík spravuje a průběžně aktualizuje Federální veřejná služba v oblasti spravedlnosti.

Zápis do národního rejstříku je platný po dobu šesti let, která může být pokaždé prodloužena na stejnou dobu. Prozatím se jedná pouze o předběžné záznamy, dokud nebude ustavena akreditační komise. Akreditační komise zahájila svou činnost na začátku června 2019. Všech téměř 4 000 znalců/překladatelů/tlumočníků bude muset být přezkoušeno do 30. listopadu 2022.

Byl zaveden přechodný plán, podle něhož jsou znalci pracující pro justiční orgány povinni dodržovat jeho ustanovení nejpozději do šesti let ode dne vstupu zákona ze dne 10. dubna 2014 v platnost. V důsledku toho byla jeho účinnost odložena na 1. prosince 2022.

Dne 24. prosince 2020 vstoupil v platnost nový zákon ze dne 20. prosince 2020, který umožňuje zápis všech znalců v prozatímní databázi. Jejich předběžný zápis je omezen do 30. listopadu 2022.

V současné době mají do rejstříku přístup pouze soudci. V budoucnu by měl být přístupný všem na internetových stránkách Federální veřejné služby v oblasti spravedlnosti.

Aby mohl být znalec zapsán do rejstříku, musí prokázat, že má požadované odborné schopnosti a právní znalosti (článek 555/8, 4 soudního řádu).

To se prokazuje:

 • pokud jde o odbornou způsobilost:
  • u soudních znalců prostřednictvím diplomu získaného v oboru, v němž žadatel žádá o zápis do seznamu soudních znalců, a dokladem o pětileté relevantní praxi v průběhu osmi let předcházejících žádosti o zápis, nebo pokud takový diplom nemá, dokladem o patnáctileté relevantní praxi v průběhu dvaceti let předcházejících žádosti o zápis,
  • u soudních překladatelů, tlumočníků a překladatelů-tlumočníků jakýkoli získaný diplom nebo doklad o nejméně dvouleté relevantní praxi získané v období osmi let před podáním žádosti o zápis nebo jakýkoli jiný doklad o znalosti jazyka (jazyků), pro který (které) žádají o zápis. Soudní znalci a soudní překladatelé, tlumočníci a překladatelé-tlumočníci s bydlištěm v jiné zemi EU mohou prokázat svou odbornou způsobilost tím, že jsou zapsáni v obdobném rejstříku ve své zemi, což musí doložit. Povinnosti v oblasti „další odborné přípravy a vzdělávání“ budou stanoveny královskou vyhláškou, kterou přijme federální parlament.
 • Pokud jde o právní znalosti:  osvědčení vydané po absolvování vzdělávacího kurzu, který splňuje podmínky stanovené v královské vyhlášce ze dne 30. března 2018.

II. Odměňování soudních znalců

V občanskoprávních věcech je odměna soudního znalce stanovena stranami. Konečné slovo má však soud, který může rozhodnout o snížení odměny navrhovaného soudního znalce.

V trestních věcech jsou odměny soudních znalců stanoveny královskou vyhláškou.

Strany nemohou získat právní pomoc na úhradu odměny znalce.

III. Odpovědnost soudních znalců

Soudní znalci jsou odpovědní podle obecných pravidel (občanské/smluvní právo). Odpovědnost znalce není omezena zákonem.

IV. Další informace o řízení s účastí znalce

Hlavní právní ustanovení, která se vztahují na záležitosti týkající se znalecké činnosti v Belgii, jsou články 962-991 undecies belgického soudního řádu: (text je k dispozici v nizozemštině, francouzštině a němčině).

Belgický právní systém nerozlišuje mezi různými typy znalců, pouze odkazuje na soudní znalce. Rozlišuje pouze mezi soudními znalci na jedné straně a překladateli/tlumočníky na straně druhé.

Toto označení je pod ochranou.

1. Ustanovování znalců

Podle belgického soudního řádu mohou soudního znalce ustanovit pouze soudci a vyšetřující soudci a/nebo nejvyšší státní zástupce.

Strany sporu však nemají zakázáno vyžádat si posudek vlastního znalce. Tento soukromý znalec se pak nazývá „odborný poradce“. Zákon jejich účast v řízení neupravuje.

Článek 962 belgického soudního řádu stanoví, že: „Za účelem vyřešení předloženého sporu nebo v případě, že spor objektivně a aktuálně hrozí, může soudce pověřit znalce, aby učinili zjištění nebo vydali posudek odborné povahy. Soudce může ustanovit znalce, na kterých se strany dohodnou. Soudce se může od volby stran odchýlit pouze odůvodněným rozhodnutím.“

a) Ustanovení soudem

Ustanovování znalce pro účely řízení před občanskoprávním a trestním soudem se nijak neliší. Články 555/6 až 555/16 soudního řádu jsou použitelné jak v občanskoprávních, tak v trestních věcech (článek 2 soudního řádu).

S výjimkou případů stanovených v článku 555/15 soudního řádu (v naléhavých případech nebo v případech, kdy není k dispozici znalec s požadovanou odborností a specializací) jsou soudy povinny ustanovit znalce zapsaného v národním rejstříku soudních znalců.

Občanskoprávní soudy mohou podle svého uvážení ustanovit znalce ze seznamu, kterého považují za vhodného pro navrhované zadání. Mohou také ustanovit znalce vybrané stranami a od tohoto výběru se nesmí bez oprávněného důvodu odchýlit.

Znalci mají zákonnou povinnost ověřit, zda nejsou ve střetu zájmů.

b) Ustanovení stranami

Každá strana si v občanskoprávních věcech může vyžádat posudek vlastního znalce. Takový odborník se nazývá „odborný poradce“. Při ustanovení „odborného poradce“ se strany nemusí řídit žádnými zvláštními pravidly nebo postupy.

2. Soudní řízení

Soud má možnost rozhodnout, zda je pro spor nebo zjištění pravdy nezbytný znalecký posudek.

Úkolem znalce je podat soudu posudek na základě konkrétního zadání, které mu soud zadal.

Soudce není znaleckým posudkem vázán.

V občanskoprávním řízení soud dohlíží na průběh vypracování znaleckého posudku a zajišťuje dodržování lhůt a vyslechnutí znalce.

Znalec musí dodržovat podmínky svého zadání.

Strany mohou posudek napadnout námitkou a předložením posudku protistrany.

Znalci mohou být v průběhu řízení v kontaktu se stranami, ale aby byla dodržena zásada kontradiktornosti, musí být veškerá komunikace vedena za přítomnosti všech stran.

a) Znalecký posudek

Výsledky posouzení znalce jsou uvedeny v posudku.

Posudek obsahuje úvodní informace, práci a zjištění znalce a jeho závěry. Obsahuje také všechny dokumenty, na základě kterých znalec posudek vypracoval.

Konečná verze posudku se předkládá soudu, který znalce ustanovil.

V občanskoprávních věcech, pokud soud nenalezne potřebná vysvětlení, může nařídit, aby stejný znalec provedl doplňující znalecký posudek nebo aby byl vypracován jiný znalecký posudek.

b) Výslech u soudu

Soud může na jednání znalce vyslechnout. Na žádost znalce nebo stran může soudce vyslechnout také odborné poradce stran.

Poslední aktualizace: 27/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.