Vyhledat znalce

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

I. Seznamy a rejstříky znalců

Na základě své odbornosti vypracovávají soudní znalci pro soud dle potřeby znalecký posudek pro účely určení nebo vyjasnění skutkové podstaty zjištěné během řízení.

Krajské a obchodní soudy vedou seznam znalců, které mohou soudy ustanovit, jakož i seznam právnických osob, ústavů, institucí a státních orgánů, jimž bylo uděleno oprávnění vykonávat funkci znalce (dále jen: seznam právnických osob). Seznamy jsou zveřejněny na webových stránkách soudu.

Ministerstvo spravedlnosti vede jedinečný elektronický seznam znalců, které mohou soudy ustanovit, tříděný podle oblastí odbornosti, jakož i seznam právnických osob pro celé území Chorvatské republiky, a tyto seznamy zveřejňuje na svých webových stránkách.

Postup zápisu znalců do seznamu se zahajuje podáním žádosti předsedovi krajského nebo obchodního soudu, který je příslušný podle místa bydliště žadatele nebo sídla právnické osoby. Státní příslušníci členských států Evropské unie a státní příslušníci států, jež jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří nemají trvalé bydliště v Chorvatské republice, podávají žádost o zápis ke krajskému soudu v Záhřebu nebo k obchodnímu soudu v Záhřebu.

Pokud uchazeč o zápis do seznamu splňuje požadavky, nařídí předseda příslušného krajského nebo obchodního soudu před rozhodnutím o jeho jmenování znalcem zařazeným na seznam posouzení jeho znalosti struktury soudnictví, veřejné správy a právní terminologie. Zkoušku provádějí komise pro posuzování znalostí při krajských soudech, v nichž působí předseda a dva členové z řad daného soudu. Zkoušku nemusí podstoupit uchazeč o práci na plný úvazek, který má vysokoškolský titul v oboru práva. Předseda příslušného soudu odkáže uchazeče o zápis, který složil zkoušku, na kurz odborné přípravy v profesním sdružení soudních znalců. (Forenzní znalec, který je držitelem platného pracovního povolení (autorizace), jakož i zaměstnanci, kteří znaleckou činnost vykonávají v ústavech, institucích a orgánech státní správy, však nejsou povinni absolvovat odbornou přípravu v oblasti znalecké činnosti, pro kterou bylo těmto ústavům, institucím a orgánům státní správy uděleno oprávnění vykonávat znaleckou činnost.)

Po ukončení odborné přípravy a doložení způsobilosti k jmenování zapsaným znalcem nebo o splnění podmínek pro výkon činnosti soudního znalce předseda příslušného krajského nebo obchodního soudu rozhodne o žádosti vydáním rozhodnutí.

Soudní znalci nebo právnické osoby ustanovené soudem musí být po celou dobu výkonu znalecké činnosti pojištěni. Doklad o uzavřené smlouvě o pojištění odpovědnosti (pojistná smlouva) se předkládá předsedovi příslušného krajského nebo obchodního soudu před zápisem do seznamu a každý následující rok během období jmenování nebo schválení.

Znalci jsou do seznamu jmenováni na dobu čtyř let. Právnické osobě, ústavu, instituci nebo orgánu státní správy se oprávnění provádět činnost soudního znalce uděluje na dobu čtyř let.

Jmenovaný znalec složí přísahu před předsedou soudu, který jej jmenoval zapsaným znalcem.

Po uplynutí doby, na kterou byl jmenován, může být zapsaný znalec znovu jmenován na období čtyř let a právnické osobě, ústavu, instituci nebo státnímu orgánu může být znovu udělen souhlas k provádění činnosti soudního znalce. Žádost o opětovné jmenování nebo schválení se předkládá nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti stávajícího jmenování.

Předseda příslušného krajského nebo obchodního soudu (dočasně) zruší zápis znalce do rejstříku, pokud:

 • o to znalec požádá,
 • znalec změní bydliště, jestliže se zjistí, že nebyly splněny podmínky zápisu nebo přestaly být plněny podmínky jmenování,
 • byl znalec na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu prohlášen nezpůsobilým k výkonu činnosti v oblasti, pro kterou byl jmenován,
 • byl znalec na základě pravomocného rozsudku zbaven způsobilosti k právům a právním úkonům,
 • byl znalec odsouzen za trestný čin, který představuje překážku přijetí do veřejné služby,
 • znalec vykonává úkoly znalce ve zlém úmyslu nebo nedbale,
 • znalec po uplynutí stanovené lhůty nepředloží doklad o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti zapsaného znalce,
 • znalec nedodržuje předpisy týkající se důvěrnosti všech údajů, které se dozvěděl během provádění znalecké činnosti.

Předseda příslušného krajského nebo obchodního soudu natrvalo vyškrtne znalce ze seznamu, pokud znalec vykonával činnost soudem jmenovaného znalce poté, co se stalo vykonatelným rozhodnutí o dočasném odmítnutí nebo zákazu výkonu jeho činnosti.

Znalci nebo právnické osoby s oprávněním k výkonu činnosti soudního znalce jsou povinni neprodleně oznámit jakékoli změny svých údajů soudu, který je jmenoval nebo schválil jejich zápis na seznam. Soud je povinen okamžitě provést tyto změny v seznamech, v nichž jsou zapsáni znalci nebo právnické osoby, které mohou soudy ustanovit.

II. Kvalifikace znalců

Podmínky a postup jmenování, práva a povinnosti soudních znalců stanoví vyhláška o soudních znalcích („Úřední věstník“ č. 38/14, 123/15, 29/16, oprava, a č. 61/19).

Osoba může pracovat jako soudní znalec, splňuje-li tyto požadavky:

1. je občanem Chorvatské republiky, státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo státním příslušníkem státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

2. je schopna vykonávat povinnosti soudního znalce,

3. po absolvování příslušného studia nebo škol pracovala v dané profesi, a to konkrétně:

 • nejméně osm let – pokud absolvovala vysokoškolské nebo odborné postgraduální vzdělávání,
 • nejméně deset let – pokud absolvovala příslušné pregraduální nebo pregraduální odborné vzdělávání,
 • nejméně dvanáct let – pokud absolvovala odpovídající středoškolské vzdělávání a neexistuje žádné příslušné pregraduální nebo pregraduální odborné vzdělávání či pregraduální nebo postgraduální odborné vzdělávání;

4. úspěšně absolvovala zkoušku ze znalosti organizace soudnictví, státní správy a právní terminologie;

5. úspěšně absolvovala odbornou přípravu, jak ji vymezuje příslušné profesní sdružení;

6. má sjednánu smlouvu o pojištění odpovědnosti za výkon činnosti soudního znalce;

7. získala příslušné diplomy v oboru své odbornosti;

8. neexistují žádné překážky pro vstup této osoby do veřejné služby.

Odborná příprava nesmí trvat déle než jeden rok. Odborná sdružení jsou povinna ustanovit pro odbornou přípravu školitele. Zapsaný znalec může být ustanoven školitelem odborné přípravy, pokud má alespoň pětiletou praxi při výkonu činnosti soudního znalce. Seznam školitelů se předává krajským a obchodním soudům. Způsobilost uchazeče (který odeslán k odborné přípravě) pro výkon funkce soudního znalce, se stanoví na základě zprávy o odborné přípravě, kterou žadatel absolvoval. Do jednoho měsíce po dokončení odborné přípravy musí příslušné profesní sdružení na základě zprávy školitele odborné přípravy vypracovat písemný posudek úspěšnosti odborné přípravy uchazeče a jeho způsobilosti k výkonu činnosti soudního znalce. Příslušné profesní sdružení je povinno zaslat tuto zprávu předsedovi příslušného krajského nebo obchodního soudu.

Odborní lékaři splňují požadavky pro zápis na seznam po absolvování zkoušky z dané odbornosti.

Právnické osoby jsou způsobilé k výkonu činnosti soudního znalce:

 • pokud jsou rovněž zapsány v oboru své odbornosti pro určitou oblast,
 • pokud byli jejich zaměstnanci zapsáni na seznam znalců pro oblast, pro kterou se žádá o schválení,
 • pokud mají sjednánu smlouvu o pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti soudního znalce.

III. Odměňování znalců

V rámci soudního řízení se znalci vybírají především ze seznamu zapsaných znalců.

Soudní znalci mají nárok na odměnu a náhradu hmotných nákladů. Výši náhrady stanoví individuálně soud podle zvláštního ceníku náhrad hmotných nákladů a odměn soudních znalců. Uvedený ceník je nedílnou součástí souboru pravidel pro soudní znalce.

Soudnímu znalci je za znalecký posudek vyplacena po dokončení tohoto úkonu odměna.

IV. Odpovědnost znalců

Soudní znalec nebo právnická osoba ustanovená soudem musí být po celou dobu výkonu znalecké činnosti pojištěni. Nejnižší částka pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti soudního znalce činí 200 000,00 HRK (přibližně 26 807,50 EUR) pro fyzické osoby a 500 000,00 HRK (přibližně 67 018,74 EUR) pro právnické osoby.

Občan členského státu EU nebo států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, může uzavřít pojištění výkonu činnosti znalce ve své domovské zemi.

V. Doplňující informace o znaleckém řízení

Ustanovení znalce upravují procesní právní předpisy, tj. občanský soudní řád a trestní řád.

VI. Ustanovování znalců

Soudní znalci jsou ustanoveni soudem na žádost účastníka řízení nebo z moci úřední v rámci konkrétního soudního řízení, je-li nezbytné předložit znalecký posudek ke zjištění nebo vyjasnění skutkové podstaty, která má být určena.

VI.1 Znalecký posudek

Forma zjištění a posudků soudního znalce není regulována. Soud rozhodne, zda znalec předloží svá zjištění a posudek jen ústně na jednání, nebo zda je také předloží písemně před jednáním. Soud písemně stanoví lhůtu pro předložení písemných zjištění a posudků, která nesmí překročit 60 dnů. Znalec musí vždy uvést své stanovisko. Soud doručí účastníkům řízení písemné zjištění a posudek nejpozději 15 dní před jednáním, na kterém mají být zjištění projednána.

VI.2 Soudní jednání

Soud může v průběhu soudního jednání klást otázky týkající se zjištění znalce.

 

Zde uváděné informace byly shromážděny během projektu „Vyhledání znalce“ od kontaktních osob v jednotlivých zemích, které vybral Evropský institut pro expertizu a znalce, EEEI.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.