Vyhledat znalce

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

I. Seznamy a rejstříky znalců

V Rumunsku jsou znalci zapsáni podle oboru specializace. Rejstříky znalců zpřístupňuje soudům Ministerstvo spravedlnosti, přičemž rejstříky vedou občanskoprávní nebo trestní soudy. Seznamy jsou k dispozici zde.

Znalci získají oprávnění a jsou zapsáni do rejstříku po zkoušce, kterou pořádá Ministerstvo spravedlnosti.

Aby uchazeč získal status soudního znalce, musí splnit tyto podmínky:

 • je rumunským občanem, občanem členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru nebo občanem Švýcarské konfederace,
 • má znalost rumunštiny,
 • má plnou způsobilost k právům a právním úkonům,
 • je absolventem vzdělávání v oboru, v němž vystupuje jako znalec, a prokáže to diplomem,
 • má nejméně tříletou praxi v daném oboru,
 • je zdravotně způsobilý k znalecké činnosti,
 • nemá záznam v rejstříku trestů a má dobrou profesní a společenskou pověst,
 • úspěšně absolvoval zkoušku, kterou pořádá Ministerstvo spravedlnosti.

Občan jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru a rumunský občan, který získal potřebnou odbornou kvalifikaci v jiném členském státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, může v Rumunsku získat status znalce za stejných podmínek jako rumunští občané.

Znalci mohou být vyškrtnuti z rejstříku na vlastní žádost, pokud již nesplňují požadavky nebo pokud tak rozhodne příslušný orgán.

II. Kvalifikace znalce

Aby mohli vystupovat jako znalci, musí být znalci členy profesního sdružení.

III. Odměňování znalců

1. Občanskoprávní řízení

Soudní rozhodnutí o ustanovení znalce stanoví odměny znalce a případně zálohu na cestovní výdaje. Soud může znalce požádat, aby v určité lhůtě předložil písemný odhad nákladů na znalecký posudek.

Účastník řízení, který byl rozhodnutím vázán, předloží v soudní kanceláři doklad o zaplacení odměny, a to do pěti dnů od ustanovení znalce nebo ve lhůtě stanovené soudem. Soud může odměnu zvýšit, dokud není posudek předán.

2. Trestní řízení

Znalec má za vyhotovení znaleckého posudku nárok na odměnu. Výši odměny stanoví státní zástupce nebo soud podle povahy a složitosti věci a znalcem vynaložených nákladů.

IV. Odpovědnost znalců

Znalci nesou odpovědnost v souladu s obecným smluvním právem a právem občanskoprávních deliktů. Jsou povinni krýt svou případnou odpovědnost pojištěním odpovědnosti z výkonu profesní činnosti.

Soudní techničtí znalci, kteří se dopustili pochybení při výkonu znalecké činnosti, mohou být podrobeni níže uvedeným disciplinárním sankcím ze strany ústředního technického soudního znalce podle závažnosti spáchaného činu:

 • písemná výstraha,
 • pozastavení oprávnění k výkonu činnosti soudního znalce na dobu tří měsíců až jednoho roku,
 • odnětí statusu soudního znalce.

V. Doplňující informace o znaleckém řízení

Hlavní právní předpisy použitelné na činnost soudního znalce v Rumunsku představují články 330 až 331 rumunského občanského soudního řádu. Kromě toho se použijí články 172–191 rumunského trestního řádu.

Znalci jsou v seznamech uváděni podle oboru specializace. Rejstříky znalců jsou veřejně dostupné a jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Znalci musí o zápis do rejstříku požádat.

1. Ustanovování znalců

Rumunské občanské právo uvádí ustanovení jednoho nebo tří znalců. Znalce může ustanovit soud a účastníci řízení. Účastníci řízení se mohou dohodnout na jednom znalci. Pokud se nedohodnou, ustanoví znalce soud na veřejném zasedání, a to namátkou ze seznamu, který vypracuje a předá znalecká kancelář.

Rumunské trestní právo stanoví, že je ustanoven pouze jeden znalec. Znalce může ustanovit soud v průběhu hlavního líčení a státní zástupce během vyšetřování trestného činu. Obecně státní zástupce nebo soud ustanovuje jednoho znalce. Pouze v situacích, kdy je vyžadována znalost více oborů, budou ustanoveni dva nebo více znalců.

K tomuto účelu se použije tentýž rejstřík jako v občanskoprávním řízení. Požadavky na znalce jsou stejné v trestním i občanskoprávním řízení.

a) Ustanovení soudem

Občanskoprávní soud nebo trestní soud má pravomoc ustanovit znalce buď z moci úřední, nebo na výslovnou žádost účastníka řízení, pokud lze příslušnou skutkovou podstatu určit pouze za pomoci odborníka. V takovém případě znalec do konkrétního data odpoví na otázky, které položí soud nebo státní zástupce. Znalec musí soudu oznámit jakýkoli střet zájmů. Soudem ustanovení znalci mají přístup ke spisu.

b) Ustanovení účastníky řízení

V Rumunsku existuje mnoho druhů znalců ustanovovaných účastníky řízení:

 • autorizovaní nezávislí znalci ustanovení na žádost účastníků řízení nebo obviněného (čl. 172 odst. 8 trestního řádu),
 • úřední znalci z laboratoří nebo specializovaných institucí,
 • autorizovaní nezávislí vnitrostátní znalci,
 • znalci ze zahraničí (čl. 172 odst. 8 trestního řádu).
Pokud nejsou autorizovaní znalci k dispozici, může si soud vyžádat stanoviska jedné nebo více osob nebo odborníků v příslušné oblasti (čl. 330 odst. 3 občanského soudního řádu), kteří tak budou jednat jako mimosoudní odborníci a znalečtí svědci. Znalci ustanovení účastníky řízení budou kontrolovat jednání soudem ustanoveného znalce. Není možné, aby účastníci řízení ustanovili znalce, aniž by znalce ustanovil i soud (čl. 173 odst. 4 trestního řádu). Znalečtí svědci jsou svědci se zvláštními vědeckými nebo technickými znalostmi, které soud vyslechne.

Znalci mají právo odmítnout provést znalecký úkon z týchž důvodů, z jakých mohou svědci odmítnout svědčit.

2. Řízení

a) Občanskoprávní řízení

Soudce není znaleckým posudkem vázán. Jedinou povinností znalce je předložit posudek. Znalci mohou být během řízení ve styku s účastníky řízení, soudem ustanovení znalci k tomu musí mít povolení soudu.

i. Znalecký posudek

V rumunských znaleckých řízeních se nevyžaduje předběžný znalecký posudek. Hlavní posudek lze předložit pouze písemně. Při předkládání posudku musí znalec dodržet určitou strukturu.

Je-li nezbytné znalecký posudek objasnit nebo vysvětlit nebo existuje-li rozpor mezi stanovisky znalců, může soud z moci úřední nebo na žádost účastníků řízení požádat znalce o vysvětlení nebo doplnění jejich posudků.

Soud může na žádost účastníků řízení nebo z moci úřední nařídit protiposudek, pokud k tomu existují oprávněné důvody. Protiposudek vypracuje jiný znalec než autor původního posudku. Soud svobodně rozhodne, na kterém odůvodnění založí svůj rozsudek.

ii. Soudní jednání

V průběhu trestního stíhání nebo hlavního líčení může být znalec vyslechnut vyšetřujícím soudcem nebo soudem na žádost státního zástupce nebo účastníků řízení nebo z moci úřední, je-li výslech nutný k objasnění zjištění nebo závěrů znalce.

V občanskoprávním řízení, pokud znalci mohou svůj posudek vyjádřit okamžitě, budou vyslechnuti při jednání, a to podle týchž pravidel jako svědci, a jejich posudek bude uveden v zápisu v rámci rozsudku.

b) Trestní řízení

Pokud má státní zástupce nebo soud za to, že znalecký posudek je neúplný, a pokud tento nedostatek nelze napravit výslechem znalce, nařídí soud z moci úřední nebo na žádost účastníků řízení vypracování doplňujícího znaleckého posudku týmž znalcem. Není-li možné jmenovat téhož znalce, bude nařízen protiposudek.

Státní zástupce nebo soud nařídí vypracování nového znaleckého posudku, pokud budou závěry znaleckého posudku nejasné nebo rozporné a tyto nedostatky nebude možné napravit výslechem znalce.

 

Zde uváděné informace byly shromážděny během projektu „Vyhledání znalce“ od kontaktních osob v jednotlivých zemích, které vybral Evropský institut pro expertizu a znalce, EEEI.

Poslední aktualizace: 22/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.