Vyhledat znalce

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

I. Seznamy a registry (evidence) znalců

Registr znalců vede Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko.
Tento registr je veřejně přístupný zde.

Slovinské právo neupravuje definici soudního znalce. Rozlišuje však mezi soudními znalci, znalci a znalci v oblasti práva.

V registru nejsou zahrnuti všichni znalci – registr se vztahuje pouze na soud (soudní znalce). Registr se skládá z 50 hlavních skupin, přičemž celkem je v něm uvedeno přibližně 1 000 znalců.

II. Kvalifikace znalce

Podle článku 16 zákona o slovinských soudních znalcích, certifikovaných odhadcích a soudních tlumočnících jsou kritéria, která musí znalci splňovat, aby mohli být registrováni, mimo jiné následující:

  • být občany Republiky Slovinsko nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu Evropského hospodářského prostoru a aktivně ovládat slovinský jazyk,
  • nebýt pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin stíhaný z moci úřední, což by je učinilo morálně nezpůsobilými předkládat soudu znalecké posudky, neboť by tato okolnost mohla bránit nestrannému nebo profesionálnímu výkonu práce z jejich strany nebo poškodit dobré jméno soudu,
  • mít předboloňské univerzitní vzdělání nebo dokončený boloňský magisterský studijní program a mít odpovídající odborné znalosti a praktické dovednosti a zkušenosti pro určitý druh znalecké činnosti,
  • mít šestiletou praxi v oboru, ve kterém si přejí vykonávat znaleckou činnost,
  • nevykonávat činnost neslučitelnou s činností soudního znalce.

Osoba, která chce být jmenována soudním znalcem, předloží na základě otevřené výzvy ministerstvu spravedlnosti žádost o jmenování do funkce soudního znalce na předepsaném formuláři. Za účelem ověření splnění podmínky odborných znalostí a praktických dovedností a zkušeností kandidáta nařídí ministr zvláštní zkoušku odborné způsobilosti. Ministerstvo poté vydá rozhodnutí a znalec složí přísahu.
Závazek znalce, že bude dodržovat kodex chování a etický kodex, není podmínkou registrace.

Od znalce je vyžadován další profesní rozvoj. Soudní znalci musí neustále aktualizovat své znalosti a postupy používané při výkonu povolání nebo se musí účastnit konzultací a odborného vzdělávání organizovaného příslušným státním orgánem, oprávněnou organizací, profesní komorou nebo jinou profesní institucí. Po pěti letech od data jmenování a poté každých dalších pět let je každý soudní znalec povinen předkládat doklady o odborném vzdělání, které během uplynulých pěti let absolvoval, Radě znalců, která ověří jeho odbornou způsobilost.

Všeobecné odborné vzdělávání zahrnuje základní znalosti v oblasti ústavní organizace Republiky Slovinsko, organizace a fungování soudnictví, soudních řízení, pravidel dokazování, právní úpravy týkající se práv a povinností soudních znalců, přísedících nebo tlumočníků, práva a orgánů Evropské unie a dalších témat týkajících se práce soudních znalců, přísedících nebo tlumočníků.

Zvláštní odborné vzdělávání zahrnuje zvláštní odborné znalosti v rámci jednotlivých oblastí a podoblastí kvalifikace soudního znalce.

Podmínkou uvedení znalce v registru není jeho členství v profesní komoře.
Z registru může ministr natrvalo vyřadit znalce:

  • kterému je oprávnění vykonávat znaleckou činnost trvale odebráno v rámci disciplinárního řízení,
  • který vydá písemné prohlášení, že si již nepřeje vypracovávat znalecké posudky pro potřeby soudu,
  • v případě, že byl odvolán,
  • pokud proti němu byla podána obžaloba pro trestný čin stíhaný z moci úřední, za který může být uložen trest odnětí svobody v délce trvání více než dva roky; ministerstvo takového znalce vyškrtne z veřejné části registru nejpozději do tří dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o této právní skutečnosti. Opětovný zápis do veřejné části registru se provede poté, co odpadnou důvody pro vyškrtnutí.

III. Odměňování znalců

Odměňování znalců ustanovených soudem je právně upraveno. Výše odměny závisí mimo jiné na počtu stran soudního spisu, době strávené prováděním šetření a přípravou na ústní jednání, na tom, zda je třeba shromáždit a přezkoumat doplňující podklady, zda je nezbytné provést šetření, a na složitosti případu. Kromě odměny mají znalci nárok na náhradu svých nákladů a výdajů.

Strany mohou získat právní pomoc, pokud jde o odměnu znalce v rámci stanovené sazby.

Soud ve svém rozhodnutí stanoví, která strana nebo strany musí odměnu uhradit.

IV. Odpovědnost znalců

Odpovědnost znalce není stanovena zákonem. Použijí se obecná pravidla. Znalci nejsou povinni krýt svou případnou odpovědnost prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

V. Doplňující informace o znalcích v souvislosti se soudním řízením

Zákon o soudních znalcích, certifikovaných odhadcích a soudních tlumočnících bohužel není dostupný na internetu v anglickém jazyce.

1. Ustanovování znalců

1a. Ustanovení soudem

Soud může ustanovit jakoukoli osobu, kterou považuje za vhodnou a kompetentní. Ve většině případů ustanovují soudy znalce z oficiálního registru.

1b. Ustanovení stranami

Strany mohou napadnout závěry znalce ustanoveného soudem a najmout si za tímto účelem znalce na vlastní náklady.

2. Soudní řízení

A) Občanskoprávní řízení

Účastníci řízení jsou povinni poskytnout znalci podrobné informace, pokyny a dotazy.
Pokud je to pro znalecký posudek nezbytné, může znalec účastníky řízení kontaktovat.

Soud nedohlíží na postup šetření prováděného znalcem. Každý znalec je však povinen informovat soud o tom, zda očekává, že stihne očekávanou práci provést včas. Kontrola kvality se neprovádí. Soudy nejsou vázány stanoviskem vyjádřeným ve znaleckých posudcích.

Strany mohou napadnout posudek ve své výpovědi nebo poskytnutím odborného protinázoru předtím, než soudce ve věci rozhodne.

Pokud účastník řízení položí doplňující otázky nebo soud potřebuje více informací, může soud nařídit vypracování dalšího posudku.

Soud není znaleckým posudkem vázán, ale obvykle jej při vydání konečného rozhodnutí bere v úvahu.

1. Znalecký posudek

Znalec doručí svůj posudek v písemné formě nebo jej přednese ústně, pokud si to soud přeje.

V konečném posudku musí znalec reagovat na argumenty stran. Pro znalecký posudek neexistuje žádná předepsaná struktura ani žádné další zvláštní požadavky, které by znalci měli při vypracovávání posudku dodržovat.

Zákon o soudních znalcích, certifikovaných odhadcích a soudních tlumočnících stanoví obecné a zvláštní pokyny pro přípravu znaleckých posudků, které budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Pokyny schvaluje Rada znalců a obsahují jednoznačné údaje o struktuře znaleckých posudků a instrukce pro jejich přípravu. Obecné a zvláštní pokyny týkající se oblastí a podoblastí kvalifikace soudních znalců budou přijaty a zveřejněny na internetových stránkách ministerstva do dvou let od účinnosti výše uvedeného zákona (do 1. ledna 2021).

2. Soudní jednání

Znalci jsou povinni zúčastnit se soudního jednání, pokud je o to soud požádá.

B) Ostatní

Ostatní postupy jsou do značné míry totožné s občanskoprávním řízením.

 

Informace zde uvedené byly shromážděny během projektu „Vyhledat znalce“ z kontaktů předložených jednotlivými zeměmi, jež vybral Evropský institut pro expertizu a znalce.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.