Find en ekspert

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

I. Lister og registre over sagkyndige

I Østrig er sagkyndige opført efter fagområde. De regionale retter i første instans ("Landesgericht") fører registre over sagkyndige.

Registrene er offentligt tilgængelige her.

Sagkyndige skal ansøge om og bestå en prøve for at blive opført i registret.

II. Sagkyndiges kvalifikationer

Ansøgere, der ønsker at blive beskikkede sagkyndige, skal dokumentere erhvervserfaring inden for deres fagområde. Desuden skal den sagkyndige have indgående kendskab til de vigtigste principper i den østrigske retsplejelovgivning, vide, hvordan man udfærdiger en sagkyndig erklæring, og godtgøre enten fem års erhvervserfaring i løbet af den periode, der går umiddelbart forud for registreringen, hvis der er tale om en kandidatuddannelse, eller ti års erhvervserfaring inden for sit fagområde, hvis der ikke er tale om en kandidatuddannelse. Desuden skal den pågældende have fuld rets- og handleevne og være troværdig. For at være troværdige skal sagkyndige være hævet over enhver kritik i deres generelle adfærd, således at deres upartiskhed og kvaliteten af deres arbejde ikke kan drages i tvivl.

Ansøgningen om optagelse i registret over "autoriserede og certificerede" sagkyndige (med den EEEI-anerkendte sagkyndiges ord) skal indgives til retspræsidenten for den regionale ret i første instans i den retskreds, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl eller sit arbejdssted.

I forbindelse med registreringsproceduren pålægger den retspræsident, der er ansvarlig for registreringen, et underudvalg at udarbejde en sagkyndig erklæring om, hvorvidt betingelserne for registrering er opfyldt.

Sagkyndige skal aflægge ed, inden de registreres.

Hvis sagkyndige opfylder alle ovennævnte betingelser, udnævnes de for en periode på fem år af retspræsidenten med ansvar for registreringen. Sagkyndige skal ansøge om forlængelse hvert femte år. Hvis sagkyndige stadig opfylder alle betingelser, bliver de genudnævnt (og skal ikke op til en ny prøve).

Sagkyndige kan slettes fra registret, hvis de ønsker det, hvis de ikke længere opfylder kravene, eller hvis den kompetente myndighed beslutter det. Afgørelsen om ikke at forlænge en sagkyndigs registrering skal indeholde oplysninger om årsagerne til afvisningen og kan anfægtes.

En etisk adfærdskodeks offentliggøres af den østrigske sammenslutning af autoriserede og certificerede sagkyndige.

III. Vederlag til sagkyndige

III.1. Generelle oplysninger

Den østrigske lov om ret til vederlag ("Gebührenanspruchgesetz" 1975) finder anvendelse på honorarer til sagkyndige. Denne lov indeholder generelle regler, der gælder for sagkyndige. Den omfatter desuden et særligt system for godtgørelse af læger, antropologer, tandlæger, dyrlæger, sagkyndige inden for kemisk analyse og motorsagkyndige.

III.2. Honorar

Honoraret afhænger normalt af erklæringens kompleksitet. Der er indført et særligt vederlagssystem i straffesager og familieretlige sager for visse sagkyndige (se II.1 ovenfor).

III.3. Betaling

Den sagkyndige skal fakturere sit honorar til retten senest 14 dage efter, at den pågældende har afgivet sin erklæring. Generelt betales honorarer ved bankoverførsel.

III.3.1. Civile sager

I civile sager bestemmer retten normalt, inden den sagkyndige indleder arbejdet med erklæringen, at begge parter skal betale et forskud ("Kostenvorschuss") til retten. Forskudsbeløbet afhænger af sagens kompleksitet og omfanget af den sagkyndiges erklæring. Vederlaget beregnes normalt på grundlag af det antal timer, som den sagkyndige har brugt på sagen, ganget med en timesats. Udgifter og moms er også en del af den sagkyndiges vederlag. Dommeren afgør, i overensstemmelse med sin erfaring, hvilket beløb parterne skal deponere. Hvis det deponerede beløb ikke er tilstrækkeligt, kan der pålægges yderligere forskud.

III.3.2. Straffesager

I straffesager betaler staten den sagkyndiges vederlag.

III.3.3. Familieretssager

I familieretssager betaler staten som regel den sagkyndiges vederlag.

III.4. Retshjælp

Generelt ydes der retshjælp til personer, der helt eller delvist er ude af stand til at betale sagsomkostningerne, herunder omkostninger til sagkyndige, som følge af deres økonomiske situation. Retshjælpsmodtagerne skal tilbagebetale hele eller en del af vederlaget, hvis deres økonomiske situation bliver væsentligt bedre inden for tre år efter sagens afslutning. Bemærk, at den tabende part altid skal dække den vindende parts omkostninger.

III.5. Godtgørelse af honorarer til sagkyndige

Retten træffer afgørelsen om (andelen af) sagsomkostningerne som en del af dommen. Afgørelsen om tildeling af omkostningerne er således eksigibel.

IV. Sagkyndiges ansvar

Sagkyndige holdes ansvarlige i henhold til den almindelige aftale‑ og erstatningsret. De er forpligtede til at dække deres eventuelle ansvar via en erhvervsansvarsforsikring.

V. Supplerende oplysninger om proceduren for sagkyndige

Webstedet for den østrigske sammenslutning af autoriserede og certificerede sagkyndige giver detaljerede oplysninger om omkostningerne (eksempler på vederlag) og om, hvordan man bliver autoriseret sagkyndig. Webstedet er meget informativt og let tilgængeligt for offentligheden.

V.1. Retsgrundlag

De vigtigste lovbestemmelser, der gælder for retssagkyndige i Østrig, er:

V.2. Udnævnelse af sagkyndige

Sagkyndige kan udnævnes af retten, men ikke af de involverede parter. Sagkyndige i forvaltningsretlige sager udnævnes på samme måde som i civile sager. I straffesager kan den sagkyndige udpeges af anklageren.

V.2.a. Rettens udnævnelse

Den civile domstol eller kriminalretten har beføjelse til at udnævne en sagkyndig enten af egen drift eller på en parts udtrykkelige anmodning, hvis de relevante forhold kun kan fastslås med hjælp fra en sagkyndig. Denne beføjelse begrænses kun af princippet om kontradiktorisk sagsbehandling. Det står retten frit for at udpege enhver person, som den anser for egnet til at optræde som sagkyndig. Den sagkyndige skal indberette enhver interessekonflikt til retten. Beskikkede sagkyndige har adgang til de relevante dele af sagsakterne.

V.2.b. Parternes udnævnelse

I Østrig vælges en privat sagkyndig af en part. Den sagkyndiges rapport skal gøres gældende og forelægges af parterne, da den ellers vil blive afvist. Hvis disse krav er opfyldt, undersøger og vurderer retten frit den sagkyndiges erklæring. Rapporten betragtes som en del af bevismaterialet, men retten kan ikke annullere en beskikket sagkyndigs rapport. Den er snarere knyttet til retsgrundlaget for sagsøgerens argumenter.

Retten kan afgøre, om den vil basere præmisserne i sin dom på den partsudnævnte sagkyndiges erklæring.

V.3. Procedure

Beskikkede sagkyndige kan krydsforhøres af parternes advokater.

V.3.a. Sagkyndig rapport

I østrigske retssager skal den sagkyndige ikke nødvendigvis udarbejde en foreløbig rapport. Hovedrapporten kan fremlægges skriftligt eller mundtligt. Den sagkyndige skal ikke anvende en bestemt struktur, når han udarbejder sin rapport.

Hvis retten finder, at rapporten er ufuldstændig, eller hvis den sagkyndige har udvist forsømmelighed, kan retten af egen drift eller på parternes anmodning træffe afgørelse om, at der skal udarbejdes en ny eller supplerende rapport. Retten kan også bestemme, at den sagkyndige skal betale retsafgifterne på grund af den sagkyndiges forsømmelighed.

Den sagkyndiges rapport kan anfægtes i parternes erklæringer og en anden sagkyndigs erklæring.

I civile sager inddrages parterne i høj grad i den sagkyndiges arbejde. De skal samarbejde og besvare alle anmodninger om dokumenter fra den sagkyndige. De kan stille spørgsmål direkte til den sagkyndige under de kontradiktoriske retsmøder og kræve, at den sagkyndige udtaler sig om deres bemærkninger.

V.3.b. Retsmøde

Retten pålægger kun den sagkyndige at deltage i retsmøderne i særlige tilfælde.

 

De oplysninger, der er fremlagt her, blev indsamlet under "Find an Expert"-projektet fra kontaktpersoner i de enkelte lande udvalgt af European Expertise & Experts Institute – EEEI.

Sidste opdatering: 09/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.