Find en ekspert

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

I. Lister og registre over sagkyndige

Beskikkede sagkyndige afgiver sagkyndige erklæringer på grundlag af deres ekspertviden, når det er nødvendigt for at fastslå eller præcisere de faktiske omstændigheder, der forelægges i sagen.

Distriktsdomstolene og handelsretterne fører en liste over sagkyndige, der kan udnævnes af domstolene, samt en liste over juridiske personer, institutter, institutioner og offentlige instanser, der har fået tilladelse til at optræde som sagkyndige (i det følgende benævnt "liste over juridiske enheder"). Listerne offentliggøres på domstolenes websteder.

Justitsministeriet fører en unik elektronisk liste over sagkyndige, der kan udnævnes af domstolene, som er inddelt efter fagområder, og en liste over juridiske enheder for hele Republikken Kroatiens område, som begge offentliggøres på justitsministeriets websted.

Proceduren for optagelse af sagkyndige på listen indledes med en anmodning til retspræsidenten for distriktsdomstolen eller handelsretten i den retskreds, hvor ansøgeren har bopæl, eller hvor den juridiske enhed har hjemsted. Statsborgere i EU-medlemsstaterne og statsborgere i lande, der har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-lande), som ikke har fast bopæl i Republikken Kroatien, skal indgive deres ansøgning til distriktsdomstolen i Zagreb eller handelsretten i Zagreb.

Hvis ansøgeren opfylder betingelserne, foretager retspræsidenten for den pågældende distriktsdomstol eller handelsret en vurdering af ansøgerens viden om retsvæsenets struktur, den offentlige forvaltning og den juridiske terminologi, inden den pågældende træffer afgørelse om ansøgerens optagelse på listen over sagkyndige. Eksamineringen varetages af distriktsdomstolenes udvalg for vurdering af viden, der består af en formand og to medlemmer, som er dommere ved den pågældende domstol. En ansøger til et fuldtidsjob, som har afsluttet en juridisk kandidatuddannelse, er ikke forpligtet til at tage prøven. Retspræsidenten for den kompetente domstol henviser ansøgere, som har bestået prøven, til en erhvervsuddannelse, der udbydes af en brancheforening for retssagkyndige (dog er en retsmediciner, der er indehaver af en gyldig arbejdstilladelse, samt ansatte, som er sagkyndige i institutter, institutioner og offentlige instanser, ikke forpligtet til at gennemføre erhvervsuddannelsen inden for de fagområder, inden for hvilke disse institutter, institutioner og offentlige instanser er blevet bemyndiget til at afgive erklæringer som sagkyndig).

Når ansøgeren har afsluttet erhvervsuddannelsen og indsendt dokumentation for, at vedkommende opfylder betingelserne for at blive udnævnt til registreret sagkyndig eller for at afgive en sagkyndig erklæring, træffer retspræsidenten for den respektive distriktsdomstol/handelsret afgørelse om ansøgningen.

Beskikkede sagkyndige eller juridiske enheder skal være forsikret i hele den periode, hvor de udøver deres hverv som sagkyndig. Bevis for den indgåede aftale om ansvarsforsikring (forsikringspolicen) skal forelægges retspræsidenten for den kompetente distriktsdomstol eller handelsret forud for optagelsen på listen og hvert efterfølgende år i den periode, hvor den pågældende er udnævnt eller godkendt som sagkyndig.

Sagkyndige på listen udnævnes for en periode på fire år. En juridisk enhed, et institut, en institution eller en offentlig instans skal have tilladelse til at fungere som retssagkyndig i en periode på fire år.

Den udnævnte sagkyndige aflægger ed for den retspræsident, der har udnævnt den pågældende til registreret sagkyndig.

Efter udløbet af den periode, for hvilken den sagkyndige er udnævnt, kan en på listen optaget sagkyndig genudnævnes for en periode på fire år, og en juridisk enheds, et instituts, en institutions eller en offentlig instans' godkendelse som retssagkyndig kan forlænges. Anmodningen om genudnævnelse eller forlængelse af godkendelsen skal indgives senest 30 dage før udløbet af den nuværende mandatperiode.

Retspræsidenten for den relevante distriktsdomstol eller handelsret tilbagekalder (midlertidigt) udnævnelsen af en sagkyndig:

 • på den sagkyndiges anmodning
 • hvis den sagkyndige ændrer sin bopæl, hvis det fastslås, at betingelserne for registrering ikke var opfyldt, eller hvis betingelserne for udnævnelsen ikke længere er opfyldt
 • hvis den pågældende på grundlag af en endelig afgørelse fra den kompetente myndighed er blevet erklæret uegnet til at arbejde inden for det område, den pågældende er udnævnt til
 • hvis han/hun er blevet frataget sin rets- og handleevne ved en endelig dom
 • hvis han/hun er blevet dømt for en strafbar handling, der er til hinder for at arbejde inden for den offentlige forvaltning
 • hvis han/hun udfører sine opgaver som sagkyndig i ond tro eller forsømmeligt
 • hvis han/hun ikke, ved udløbet af den fastsatte frist, har fremlagt bevis for, at der er indgået en aftale om ansvarsforsikring for udøvelsen af hvervet som registreret sagkyndig
 • hvis han/hun ikke overholder bestemmelserne om tavshedspligt for så vidt angår forhold, som han/hun er blevet bekendt under udøvelsen af sit hverv som sagkyndig.

Retspræsidenten for den relevante distriktsdomstol eller handelsret fjerner permanent en sagkyndig fra listen, hvis den sagkyndige arbejder som beskikket retssagkyndig, efter at et midlertidigt afslag på eller forbud mod at arbejde som retssagkyndig har fået retskraft.

Sagkyndige eller juridiske enheder, der har fået tilladelse til at arbejde som beskikkede retssagkyndige, er forpligtede til straks at indberette enhver ændring af deres oplysninger til den domstol, der har udnævnt dem eller godkendt dem til optagelse på listen. Retten er forpligtet til straks at indføre disse ændringer på listerne over sagkyndige eller juridiske enheder, der kan udpeges som sagkyndige af domstolene.

II. Sagkyndiges kvalifikationer

I bekendtgørelsen om beskikkede sagkyndige (Kroatiens officielle tidende 38/14, 123/15, 29/16 (berigtigelse) og 61/19) fastsættes betingelserne og proceduren for beskikkede sagkyndiges udnævnelse, rettigheder og pligter.

En person kan arbejde som beskikket sagkyndig, hvis han eller hun opfylder følgende betingelser:

1. Personen er statsborger i Republikken Kroatien, statsborger i en EU-medlemsstat eller statsborger i et EØS-land.

2. Personen er i stand til at udføre en beskikket sagkyndigs opgaver.

3. Personen har efter at have afsluttet den relevante uddannelse arbejdet inden for erhvervet:

 • i mindst otte år – hvis han/hun har afsluttet en universitetsuddannelse eller studier på ph.d.-niveau
 • i mindst ti år – hvis han/hun har gennemført en relevant bacheloruddannelse eller erhvervsbacheloruddannelse
 • i mindst 12 år – hvis han/hun har gennemført en relevant uddannelse på sekundærtrinnet, og der ikke er nogen relevant bachelor- eller erhvervsbacheloruddannelse eller uddannelse på ph.d.-niveau.

4. Personen har bestået prøven i viden om retsvæsenets struktur, den offentlige forvaltning og den juridiske terminologi.

5. Personen har gennemført en erhvervsuddannelse som defineret af den relevante brancheforening.

6. Personen har indgået en aftale om ansvarsforsikring for udøvelsen af hvervet som beskikket sagkyndig.

7. Personen har afsluttet den relevante uddannelse inden for de fagområder, hvor den pågældende har ekspertviden.

8. Der er ingen hindringer for, at personen kan træde i offentlig tjeneste.

Erhvervsuddannelsen må ikke vare længere end et år. Brancheforeninger er forpligtede til at udnævne vejledere til erhvervsuddannelsen. En registreret sagkyndig kan udnævnes til uddannelsesvejleder, hvis den pågældende har mindst fem års erfaring som beskikket sagkyndig. Listen over vejledere skal sendes til distriktsdomstolene og handelsretterne. Muligheden for, at en ansøger (der er indstillet til erhvervsuddannelsen) kan udøve hvervet som beskikket sagkyndig, fastlægges på grundlag af rapporten om den erhvervsuddannelse, som ansøgeren har gennemført. Senest en måned efter afslutningen af den faglige uddannelse skal den relevante brancheforening udarbejde en skriftlig udtalelse om, hvor stor succes ansøgeren har haft med sin uddannelse, og vedkommendes kompetence til at varetage arbejdet som beskikket sagkyndig på grundlag af en rapport udarbejdet af uddannelsesvejlederen. Den relevante brancheforening skal fremsende denne rapport til retspræsidenten for den relevante distriktsdomstol eller handelsret.

Speciallæger opfylder betingelserne for at blive optaget på listen efter at have bestået prøven.

Juridiske enheder kan blive retssagkyndige:

 • hvis de også er registreret inden for deres fagområde for et bestemt område
 • hvis deres ansatte er optaget på listen over sagkyndige for det område, der ansøges om godkendelse til
 • hvis de har en aftale om ansvarsforsikring for udøvelsen af hvervet som retssagkyndig.

III. Vederlag til sagkyndige

I retssager vælges sagkyndige primært fra listen over registrerede sagkyndige.

Beskikkede sagkyndige har ret til honorarer og godtgørelse for materielle omkostninger. Godtgørelsens størrelse fastsættes individuelt af retten i henhold til en særlig prisliste for godtgørelse for materielle omkostninger og honorarer til beskikkede sagkyndige. Ovennævnte prisliste er en integreret del af regelsættet for beskikkede sagkyndige.

Den beskikkede sagkyndige får godtgjort udgifterne til sit arbejde, når det er afsluttet.

IV. Sagkyndiges ansvar

En beskikket sagkyndig eller juridisk enhed skal være forsikret i hele den periode, hvor hvervet som sagkyndig udøves. Den laveste ansvarsforsikring for udøvelsen af hvervet som retssagkyndig er 200 000 HRK (ca. 26 807,50 EUR) for fysiske personer og 500 000 HRK (ca. 67 018,74 EUR) for juridiske enheder.

En statsborger i en EU-medlemsstat eller et EØS-land kan være forsikret med henblik på udøvelsen af hvervet som sagkyndig i hjemlandet.

V. Supplerende oplysninger om proceduren for sagkyndige

Udnævnelsen af sagkyndige er reguleret i retsplejelovene, dvs. den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven.

VI. Udnævnelse af sagkyndige

Beskikkede sagkyndige udnævnes af retten på en parts anmodning eller af egen drift i en given retssag, når det er nødvendigt at fremlægge bevismateriale fra sagkyndige for at fastslå eller afklare de faktiske omstændigheder.

VI.1. Sagkyndig rapport

Formen af en beskikket sagkyndigs konklusioner og erklæringer er ikke reguleret. Retten afgør, om den sagkyndige kun skal fremlægge sine konklusioner og sin erklæring mundtligt under retsmødet, eller om de skal indgives skriftligt inden retsmødet. Domstolen fastsætter skriftligt en frist for indgivelse af konklusioner og erklæringer, som ikke må overstige 60 dage. Den sagkyndige skal altid udtale sig. Domstolen fremsender den skriftlige konklusion og erklæring til parterne senest 15 dage før det retsmøde, hvor konklusionerne vil blive drøftet.

VI.2. Retsmøde

Retten kan spørge ind til den sagkyndiges konklusioner under retsmødet.

 

De oplysninger, der er fremlagt her, blev indsamlet under "Find an Expert"-projektet fra kontaktpersoner i de enkelte lande udvalgt af European Expertise & Experts Institute – EEEI.

Sidste opdatering: 10/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.