Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Find en ekspert

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

I. Lister og registre over sagkyndige

Der findes omfattende registre over sagkyndige. Der er ca. 200-300 forskellige specialiseringer.

  • De sagkyndige, der er certificeret af handels- og industrikamre, kan findes her.
  • De sagkyndige, der er certificeret af håndværkskamre, kan findes her.
  • De sagkyndige, der er certificeret af landbrugskamre, kan findes på landbrugskamrenes regionale websteder.
  • De sagkyndige, der er certificeret af arkitektkamre, kan findes på arkitektkamrenes regionale websteder.
  • Der findes oplysninger om sagkyndige certificeret af ingeniørkamre samt om registrene her.
  • De sagkyndige, der er certificeret af revisorkamre, kan findes her.
  • På https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/, som er webstedet for sammenslutningen af autoriserede sagkyndige, findes der også en database.
  • Medicinske sagkyndige er ikke underlagt et certificeringskrav. Medicinske sagkyndige kan findes på lister på de regionale lægeforeningers websteder.

Domstolene udpeger i vidt omfang sagkyndige fra dette register. Hvis den sagkyndige opfylder kravene, bliver vedkommende automatisk registreret. De statslige registreringskamre er forpligtet til at ajourføre deres registre løbende.

De vigtigste lovbestemmelser om retssagkyndige i Tyskland er:

II. Den sagkyndiges kvalifikationer

En person kan registreres som sagkyndig, hvis vedkommende har særligt gode kvalifikationer inden for sit felt. For at blive registreret, skal ansøgeren have tilstrækkelig erhvervserfaring. Den sagkyndige skal indsende behørig dokumentation for sine kvalifikationer. (Det kan f.eks. være kopier af beviser for alle relevante uddannelses- og erhvervskvalifikationer, erhvervserfaring, referencer, rapporter, kurser). Industri- og handelskamrene/håndværkskamrene eller de relevante kamre for arkitekter og ingeniører afholder endvidere en eksamen. Ud over kvalifikationer, videreuddannelse og erfaring skal den sagkyndige også udvise uafhængighed og integritet.

Godkendte sagkyndige certificeres og registreres normalt for en periode på fem år. Før udløbet af denne periode skal de bevise deres kompetencer, integritet og uddannelse for at kunne blive certificeret og dermed registreret i yderligere fem år (f.eks. ved kontrol og gennemgang af rapporter, der skal indsendes for at opnå registrering i yderligere fem år). De ansvarlige instanser skal tilbyde uddannelse. Hvis den sagkyndige ikke følger reglerne eller ikke holder sine kompetencer ved lige, kan kamrene fjerne vedkommende fra registeret.

III. Godtgørelse af sagkyndige

I civil-, forvaltnings- og strafferetlige sager beregnes godtgørelsen i henhold til den tyske lov om retslige godtgørelser (JVEG).

Der kan ansøges om forskud og acontobetalinger.

Hvis den sagkyndige arbejder uden for domstolene, afhænger godtgørelsen af den enkeltes aftale.

IV. Den sagkyndiges ansvar

Den sagkyndige er ansvarlig for en ukorrekt erklæring, både når denne er bestilt af private og domstolene. Hvis en sagkyndig, som arbejder for retten, har udarbejdet en ukorrekt erklæring med forsæt eller grov uagtsomhed, og denne ukorrekte erklæring udgør grundlaget for en retsafgørelse, kan den part, der lider skade, anlægge sag for at få erstatning for denne skade (§ 839a i civillovbogen).

Hvis den sagkyndige arbejder uden for retten, finder de almindelige bestemmelser om ansvar i kontraktforhold anvendelse.

V. Supplerende oplysninger om brug af sagkyndige

1. Udpegning af sagkyndige

Den sagkyndige udpeges af retten. Parterne har imidlertid ret til at fremsætte forslag om, hvem der skal udpeges.

a) Sagkyndige udpeget af retten

Retten anvender normalt en liste eller et register over sagkyndige. Retten kan også udpege en hvilken som helst sagkyndig, der anses for egnet og kompetent. En beskikket sagkyndig er en sagkyndig, der er udpeget og indkaldes af retten. Dennes vigtigste opgave er at bistå retten inden for rammerne af sin sagkyndige viden.

b) Sagkyndige udpeget af parterne

Hvis parterne er enige om, at visse personer skal udpeges som sagkyndige, er retten forpligtet til at godkende dette. Retten kan dog begrænse det antal sagkyndige, parterne kan vælge.

Hvis en part ønsker at udpege en sagkyndig på sin side til at bistå vedkommende, vil denne sagkyndige ikke blive betragtet som retssagkyndig, men som privat sagkyndig.

2. Proces

a) Civilproces

Retten skal begrunde sine beslutninger og skal henvise til den sagkyndiges konklusioner, hvis retten følger den sagkyndiges erklæring. Retten er ikke bundet af den sagkyndiges erklæring, men erklæringen er imidlertid ofte afgørende for dommen. I tilfælde af en undersøgelse på stedet skal den sagkyndige kontakte alle parter. Hvis den sagkyndige f.eks. har brug for flere oplysninger fra parterne, skal dette generelt ske gennem retten.

i. Den sagkyndiges erklæring

Parterne kan anfægte den udpegede sagkyndiges erklæring i deres indlæg eller ved at antage en privat sagkyndig og forelægge dennes erklæring for retten og dermed foretage modekspertise.

ii. Retsmøde

Der kan med henblik på bevisoptagelse indledes en selvstændig bevisprocedure ("selbständiges Beweisverfahren"). Her kan den sagkyndige udpeges, inden hovedsagen finder sted. Denne procedure handler kun om at sikre beviser til en efterfølgende retssag eller for at undgå en retssag.

Retsmødet følger en adfærdskodeks og procesregler. Den sagkyndige skal besvare spørgsmål på en objektiv, forståelig og omfattende måde. Der er ikke mulighed for krydsforhør i tysk procesret, men både dommeren og sagens parter må stille spørgsmål.

b) Andet

I straffesager udpeger retten den sagkyndige fra et anerkendt register over retssagkyndige. Der bør kun vælges en anden person, hvis det er påkrævet på grund af særlige omstændigheder, § 73 stk. 2 i strafferetsplejeloven. Retten kan vejlede den sagkyndige. Der findes andre regler i strafferetsplejeloven.

 

Oplysningerne heri blev indsamlet under projektet Find en sagkyndig fra kontakter pr. land udvalgt af Det Europæiske Ekspertise- og Ekspertinstitut (EEEI).

Sidste opdatering: 22/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.