Find en ekspert

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

I. Lister og registre over sagkyndige

I Rumænien er sagkyndige opført efter fagområde. Justitsministeriet stiller registre over sagkyndige til rådighed for domstolene. Registrene føres af de civile domstole eller kriminalretterne. Listerne kan findes her.

De sagkyndige godkendes og optages i registret efter en prøve, der afholdes af justitsministeriet.

For at opnå status som retssagkyndig skal en ansøger opfylde følgende betingelser:

 • Ansøgeren skal være rumænsk statsborger, statsborger i en EU-medlemsstat eller et EØS-land eller statsborger i Det Schweiziske Forbund.
 • Ansøgeren skal have kendskab til det rumænske sprog.
 • Ansøgeren skal have fuld rets- og handleevne.
 • Ansøgeren skal være færdiguddannet inden for det fagområde, inden for hvilket den pågældende går op til prøven som sagkyndig, hvilket dokumenteres ved et eksamensbevis.
 • Ansøgeren skal have mindst tre års erhvervserfaring inden for dette fagområde.
 • Ansøgeren være helbredsmæssigt egnet til varetage sine opgaver som sagkyndig.
 • Ansøgeren skal have en ren straffeattest og et godt socialt og fagligt omdømme.
 • Ansøgeren skal bestå den prøve, der afholdes af justitsministeriet.

Statsborgere i en anden EU-medlemsstat eller et EØS-land og rumænske statsborgere, der har opnået de nødvendige faglige kvalifikationer i en anden EU-medlemsstat eller et EØS-land, kan opnå status som sagkyndig i Rumænien på samme vilkår som rumænske statsborgere.

Eksperter kan slettes fra registret, hvis de ønsker det, hvis de ikke længere opfylder kravene, eller hvis den kompetente myndighed beslutter det.

II. Sagkyndiges kvalifikationer

Sagkyndige skal være medlem af en brancheforening for at kunne kalde sig sagkyndig.

III. Vederlag til sagkyndige

1. Civile sager

Domstolens afgørelse om udnævnelse af en sagkyndig skal indeholde en angivelse af den sagkyndiges honorar og et eventuelt forskud til rejseudgifter. Retten kan anmode den sagkyndige om at indgive et skriftligt overslag over udgifterne i forbindelse med den sagkyndiges arbejde inden for en bestemt frist.

Dokumentation for betaling af honoraret indleveres til justitskontoret af den part, kendelsen blev afsagt mod, senest fem dage efter udnævnelsen eller inden for den af retten fastsatte frist. Retten kan hæve vederlaget, indtil rapporten er afleveret.

2. Straffesager

Den sagkyndige har ret til vederlag for arbejdet som sagkyndig. Honorarets størrelse fastsættes af anklageren eller retten efter sagens art og kompleksitet og den sagkyndiges udgifter.

IV. Sagkyndiges ansvar

Sagkyndige holdes ansvarlige i henhold til den almindelige aftale‑ og erstatningsret. De er forpligtede til at dække deres eventuelle ansvar via en erhvervsansvarsforsikring.

Retssagkyndige, der har gjort sig skyldige i forseelser begået i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, kan af den centrale myndighed for retssagkyndige pålægges følgende disciplinære sanktioner afhængigt af den begåede forseelses grovhed:

 • skriftlig advarsel
 • suspension af retten til at udøve hvervet som sagkyndig i en periode på 3-12 måneder
 • inddragelse af status som retssagkyndig.

V. Supplerende oplysninger om proceduren for sagkyndige

De vigtigste lovbestemmelser, der finder anvendelse på retssagkyndige i Rumænien, er artikel 330-331 i den rumænske civile retsplejelov. Endvidere finder artikel 172-191 i den rumænske strafferetsplejelov anvendelse.

De sagkyndige er opført på listen efter fagområde. Registrene over sagkyndige er offentligt tilgængelige og offentliggøres på justitsministeriets hjemmeside.

Sagkyndige skal ansøge om at blive optaget i registret.

1. Udnævnelse af sagkyndige

I henhold til rumænsk civilret skal der udnævnes en eller tre sagkyndige. Sagkyndige kan udnævnes af retten og af de involverede parter. Parterne kan indgå aftale om at udnævne én sagkyndig. Hvis de ikke kan nå til enighed, udnævner retten på et offentligt møde en sagkyndig, som vælges tilfældigt fra en liste, der er opstillet og offentliggjort af kontoret for sagkyndige.

I henhold til rumænsk strafferet skal der kun udnævnes én sagkyndig. Den sagkyndige kan udnævnes af retten under retssagen og af anklageren under den strafferetlige efterforskning. Generelt udnævner anklageren eller retten én sagkyndig. Kun i situationer, hvor der kræves tværfaglig viden, vil to eller flere sagkyndige blive udnævnt.

Til dette formål anvendes samme register som i civile sager. Kravene til sagkyndige er ens i straffe- og civilsager.

a) Rettens udnævnelse

Den civile domstol eller kriminalretten har beføjelse til at udnævne en sagkyndig enten af egen drift eller på en parts udtrykkelige anmodning, hvis de relevante forhold kun kan fastslås med hjælp fra en sagkyndig. I dette tilfælde besvarer den sagkyndige de spørgsmål, som retten eller anklageren stiller, indtil en bestemt dato. Den sagkyndige skal indberette enhver interessekonflikt til retten. Beskikkede sagkyndige har adgang til sagsakterne.

b) Parternes udnævnelse

Der er mange typer partsudnævnte sagkyndige i Rumænien:

 • autoriserede uafhængige sagkyndige udnævnt efter anmodning fra parterne eller tiltalte (strafferetsplejelovens artikel 172, stk. 8)
 • officielle sagkyndige fra laboratorier eller specialiserede institutioner
 • autoriserede uafhængige nationale sagkyndige
 • sagkyndige fra udlandet (artikel 172, stk. 8, i strafferetsplejeloven).
Hvis der ikke er nogen autoriserede sagkyndige til rådighed, kan retten anmode om erklæringer fra en eller flere personer eller specialister inden for det pågældende område (artikel 330, stk. 3, i den civile retsplejelov), som således vil være udenretslige sagkyndige og sagkyndige vidner. Sagkyndige, der er udnævnt af parterne, kontrollerer en af retten udnævnt sagkyndigs arbejde. Parterne må ikke udnævne en sagkyndig, medmindre retten har udnævnt en sagkyndig (artikel 173, stk. 4, i strafferetsplejeloven). Sagkyndige vidner er vidner med særlig videnskabelig eller teknisk viden, som afhøres af retten.

Sagkyndige har ret til at nægte at varetage en sagkyndigs opgaver af samme grunde, som vidner kan nægte at afgive forklaring.

2. Procedure

a) Civile sager

Dommeren er ikke bundet af den sagkyndiges erklæring. Den sagkyndiges eneste forpligtelse er at indgive rapporten. Sagkyndige har lov til at være i kontakt med parterne under retssagen, mens af retten beskikkede sagkyndige skal have rettens tilladelse til at tage kontakt til parterne.

i. Sagkyndig rapport

I forbindelse med den rumænske procedure for sagkyndige skal den sagkyndige ikke nødvendigvis udarbejde en foreløbig rapport. Hovedrapporten må kun indgives skriftligt. Den sagkyndige skal anvende en bestemt struktur, når han udarbejder sin rapport.

Hvis det er nødvendigt at præcisere eller supplere den sagkyndiges rapport, eller hvis der er uoverensstemmelser mellem de sagkyndiges erklæringer, kan retten af egen drift eller på parternes anmodning anmode de sagkyndige om at præcisere eller supplere deres rapporter.

Retten kan kræve en sagkyndig erklæring fra en anden sagkyndig på parternes anmodning eller af egen drift, hvis der er gode grunde hertil. Erklæringen fra den anden sagkyndige udarbejdes af en anden sagkyndig end den, der udarbejdede den oprindelige rapport. Retten afgør frit, hvilken begrundelse den baserer sin dom på.

ii. Retsmøde

I forbindelse med en straffesag eller en retssag kan den sagkyndige afhøres af forundersøgelsesdommeren eller retten efter anmodning fra anklageren eller parterne eller af egen drift, hvis afhøringen er nødvendig for at afklare den sagkyndiges resultater eller konklusioner.

Inden for den civile retspleje afhøres de sagkyndige, hvis de umiddelbart kan tilkendegive deres mening, på retsmødet på samme betingelser som vidner, og deres erklæring indføres i dommen.

b) Straffesager

Hvis anklageren eller retten finder, at den sagkyndiges erklæring er ufuldstændig, og manglerne ikke kan afklares ved høringen af den sagkyndige, bestiller retten af egen drift eller på parternes anmodning en supplerende erklæring fra samme sagkyndige. Hvis det ikke er muligt at udnævne den samme sagkyndige, vil der blive bestilt en erklæring fra en anden sagkyndig.

Anklageren eller retten bestiller en ny sagkyndig erklæring, hvis konklusionerne i den sagkyndiges rapport er uklare eller modstridende, og disse mangler ikke kan afklares ved afhøring af den sagkyndige.

 

De oplysninger, der er fremlagt her, blev indsamlet under "Find an Expert"-projektet fra kontaktpersoner i de enkelte lande udvalgt af European Expertise & Experts Institute – EEEI.

Sidste opdatering: 22/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.