Find en ekspert

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

I. Lister og registre over sagkyndige

Der findes en officiel liste/et officielt register over sagkyndige i Slovakiet. Alle har onlineadgang til listen over sagkyndige.

Registret over sagkyndige føres af justitsministeriet.

De sagkyndige skal opfylde følgende betingelser for at optages i registret:

 • fuld rets- og handleevne
 • udskrift fra strafferegistret uden opført straffedom
 • tilsvarende uddannelse (universitetsgrad, hvis det er muligt)
 • et særligt kort uddannelsesforløb inden for de retlige standarder, der regulerer hvervet som sagkyndig ved retten
 • mindst syv års erfaring inden for det relevante ekspertiseområde (udelukkende efter opnåelse af universitetsgrad)
 • specifik eksamen tilrettelagt af justitsministeriet eller af en delegeret enhed
 • et særligt længerevarende uddannelsesforløb inden for de retlige standarder, der regulerer hvervet som sagkyndig, og inden for det relevante afsnit eller underafsnit af listen (kræves kun for udvalgte afsnit og underafsnit)
 • det nødvendige fysiske udstyr
 • ingen fjernelse fra listen i de seneste tre år på grund af forvaltningsretlige overtrædelser i rollen som sagkyndig og ingen eksisterende forbud på grund af forvaltningsretlige overtrædelser i rollen som sagkyndig
 • aflagt ed som sagkyndig.

De sagkyndige skal aflægge en ed for at blive registreret. De sagkyndige skal søge om at blive opført i registret. Justitsministeriet er forpligtet til at registrere en person, der opfylder lovkravene, på listen over sagkyndige.

Justitsministeriet kan fjerne den sagkyndige fra listen:

 • efter skriftlig anmodning fra den sagkyndige
 • hvis den pågældende ikke længere opfylder ovennævnte krav
 • som en disciplinær sanktion
 • hvis personen udfører sine aktiviteter uden ansvarsforsikring
 • hvis personen ikke består kontrollen af de faglige kompetencer.

Listen over sagkyndige ajourføres løbende af justitsministeriet.

Find en sagkyndig via søgeværktøjet. Dette søgeværktøj omfatter alle sagkyndige. De sagkyndige er opført på listen efter fagområde. Listen med fagområder er tilgængelig via registret.

II. Sagkyndiges kvalifikationer

De sagkyndige skal have opnået et vist uddannelsesniveau inden for deres fagområde for at blive registreret. De sagkyndige er ikke forpligtede til at være medlem af en brancheforening for at være sagkyndige. De sagkyndige skal forbedre deres kvalifikationer regelmæssigt. Der findes institutioner, der kan optræde som sagkyndige, som har ret til at tilrettelægge løbende faglig uddannelse.

III. Vederlag til sagkyndige

Den sagkyndige kan indgå aftale med den ordregivende myndighed, som ikke er en domstol eller en anden offentlig myndighed, om den sagkyndiges kontraktmæssige vederlag eller beløb. Hvis de ikke er enige, har den sagkyndige ret til et honorar, en godtgørelse for udgifter og erstatning for tabt tid. Størrelsen af honoraret til sagkyndige fastsættes enten efter brugt tid, efter delemetoden eller efter metoden med fast takst.

De sagkyndige, der udpeges af domstolen, kan modtage forskudsbetaling. I civile retssager betales vederlaget til den sagkyndige af parterne, mens det i straffesager betales af staten.

IV. Sagkyndiges ansvar

Der gælder en særlig bestemmelse i Slovakiet for sagkyndiges ansvar. Lov nr. 382/2004 sml., som ændret, regulerer flere typer forvaltningsretlige overtrædelser.

Sagkyndige er forpligtede til at lade deres eventuelle ansvar dække via en erhvervsansvarsforsikring. En sådan forsikring dækker ikke den sagkyndiges ansvar for rådgivning som ydet i de øvrige medlemsstater.

Det lovbestemte loft over de sagkyndiges ansvar er på 33 193 EUR.

V. Supplerende oplysninger om proceduren for sagkyndige

De vigtigste lovbestemmelser, der finder anvendelse på sagkyndige ved retten i Slovakiet, er lov nr. 382/2004 sml., som ændret, bekendtgørelse nr. 228/2018 sml., retsplejeloven, strafferetsplejeloven og forvaltningsprocesloven.

Der gælder de samme almindelige regler for udpegelse af sagkyndige i civile sager, straffesager og forvaltningssager.

Slovakiets retssystem skelner ikke mellem ekspertvidner, tekniske eksperter, retssagkyndige eller andre former for sagkyndige. Der er omkring 3 000 registrerede sagkyndige.

Udpegelse af sagkyndige

De sagkyndige kan udpeges af retten eller andre offentlige myndigheder. Der kan udnævnes sagkyndige med henblik på den indledende fase eller forud for retssagen. I forbindelse med de strafferetlige procedurer forud for retssagen kan den sagkyndige udpeges af politiet eller anklagemyndigheden.

Der er ingen forskel på udpegelsen af en sagkyndig, hvad enten sagen føres ved en civilretlig, strafferetlig eller forvaltningsretlig domstol. Sagkyndige udpeget af retten er juridisk forpligtede til at indberette eventuelle interessekonflikter. I sager, hvor sagkyndige udpeges af retten, vælger retten de sagkyndige fra en liste eller et register over sagkyndige. En sagkyndig fra listen kan udpeges af retten eller vælges af en af parterne. Hvis der ikke er registreret en sagkyndig på listen, eller hvis det ikke er muligt for en registreret sagkyndig at yde ekspertisen, kan retten beskikke en sagkyndig på ad hoc-basis.

Procedure

Civile sager

Sagkyndige bliver normalt krydsforhørt under retssagen. Retten er ikke bundet af den sagkyndiges erklæring. Den sagkyndiges erklæring har samme beviskraft som alle andre bevismidler, og dommeren er forpligtet til at vurdere den frit og i forhold til andet bevismateriale.

Der er ingen procedure for, at sagkyndige mødes eller krydsforhøres forud for retssagen for at indsnævre spørgsmålene eller gøre deres uenigheder forståelige for retten.

Efter anmodning fra retten er parterne forpligtede til at samarbejde med den sagkyndige om at indhente de relevante kilder eller data.

1. Sagkyndig erklæring

Den sagkyndige erklæring skal opbygges på følgende måde:

 • forside
 • indledning
 • erklæring
 • konklusion
 • bilag
 • den sagkyndiges udtalelse.

De sagkyndige skal ikke afgive en foreløbig erklæring. De sagkyndige er ikke forpligtede til at behandle parternes argumenter i deres erklæring.

Retten kan bestemme, at den sagkyndige skal fremlægge en supplerende erklæring. De sagkyndige afgiver en skriftlig eller mundtlig erklæring.

2. Retsmøde

De sagkyndige er forpligtede til at deltage i indledende retsmøder. De sagkyndige er forpligtede til at deltage i hovedforhandlingen med henblik på at besvare rettens og parternes spørgsmål. Sagkyndige bliver normalt krydsforhørt under retssagen.


Disse oplysninger blev indsamlet under projektet "Find en ekspert" og stammer fra kontaktpersoner i de lande, der blev udvalgt af Det Europæiske Ekspertise- og Ekspertinstitut (EEEI).

Sidste opdatering: 05/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.