Find en ekspert

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

I. Lister og registre over sagkyndige

I Sverige findes der ingen registre eller fortegnelser over sagkyndige, og der er ingen planer om at indføre sådanne fortegnelser.

II. Sagkyndiges kvalifikationer

Ikke relevant.

III. Vederlag til sagkyndige

Ingen oplysninger.

IV. Sagkyndiges ansvar

Ingen oplysninger.

V. Supplerende oplysninger om procedurer for sagkyndige

1. Udnævnelse af sagkyndige

a) Rettens udnævnelse

Det er usædvanligt, at retten af egen drift udnævner en sagkyndig i en retssag.

b) Parternes udnævnelse

I Sverige hyres sagkyndige, der deltager i retssager, normalt af en part i en retssag, hvilket betyder, at de regler, der gælder for vidner, også gælder for den sagkyndige ("sagkyndigt vidne").

2. Procedure

Den svenske retstradition bygger på princippet om fri bevisbedømmelse, hvorfor beviser, der er fremlagt, ikke vil blive afvist alene af proceduremæssige grunde. Værdien af vidneudsagnene fra et sagkyndigt vidne er således baseret på konklusionerne og vidneudsagnet i den enkelte sag. Bevisværdien af udsagnet vurderes af retten, og vidnernes troværdighed og kompetence til at drage konklusionerne afgøres af parterne (ved afhøring og krydsforhør).

Den svenske retsplejelov og bevisreglerne heri er generelt baseret på principperne om umiddelbar bevisførelse, koncentreret bevisførelse og mundtlig fremstilling.

En vidneforklaring har størst værdi, når risikoen for misforståelser er begrænset, hvilket er tilfældet, når vidnet giver personligt møde for retten: Det er lettere for domstolen at vurdere erklæringens pålidelighed og troværdighed. I visse henseender sikrer reglen også parternes ret til krydsforhør (princippet om ligestilling af parterne).

Et resultat af disse principper er, at beviserne stort set altid fremlægges under det primære retsmøde. Vidneudsagn skal derfor afgives direkte og mundtligt for retten. Skriftlige erklæringer/beedigede skriftlige erklæringer/videoafhøringer vil normalt ikke blive accepteret som erstatning for et personligt vidneudsagn (med undtagelse af videooptagelser af afhøringer af børn/unge).

Siden 2008 er vidnesbyrd uden for det primære retsmøde og brug af afhøringer pr. telefon og videokonference under det primære retsmøde blevet tilladt i større udstrækning: Videokonferencer – sædvanligvis i et konferencelokale ved en domstol i vidnets retskreds – accepteres generelt som værende ensbetydende med fremmøde i retten.

I praksis finder forbuddet mod beedigede erklæringer ikke anvendelse på erklæringer udstedt af læger eller tjenestemænd. Det afhænger imidlertid altid af sagen og det foreliggende bevismateriale.

Bestemmelserne om sagkyndige findes i den svenske retsplejelov, som er tilgængelig her:

Den svenske retsplejelov (1942:740)

Den svenske retsplejelov (1998:000) (kapitel 40, s. 215, ikke ajourført)

 

De oplysninger, der er fremlagt her, blev indsamlet under "Find an Expert"-projektet fra kontaktpersoner i de enkelte lande udvalgt af European Expertise & Experts Institute – EEEI.

Sidste opdatering: 23/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.