Find en ekspert

Oplysninger om, hvordan man finder en sagkyndig i EU-landene.

En sagkyndig er en person, der er udpeget af retten eller parterne med henblik på at stille sin sagkundskab inden for et bestemt emne til rådighed i forbindelse med en retssag. De sagkyndige er forpligtet over for retten, også selv om det er parterne, der har udpeget dem.

Den nationale lovgivning fastsætter normalt de sagkyndiges opgaver og ansvar. I de fleste lande er der fastlagt krav (om uddannelse og/eller certificering) med hensyn til at blive anerkendt som sagkyndig i retssager. På nuværende tidspunkt er der ikke enighed mellem medlemsstaterne om kravene til sagkyndige, og der er betydelige forskelle mellem de nationale benævnelser og definitioner.

Der findes mange forskellige typer sagkyndige:

  • et sagkyndigt vidne, der anmodes om at fortolke fakta og/eller afgive en udtalelse på baggrund af sin sagkundskab inden for tekniske spørgsmål eller sine erfaringer med henblik på at klarlægge parternes argumenter
  • en teknisk sagkyndig, der anmodes om at afgive udtalelse om tekniske eller videnskabelige spørgsmål
  • en juridisk sagkyndig, der kan høres om regler, praksis og rettigheder, der gælder med hensyn til fremmed ret
  • andre sagkyndige.

De nationale faktablade om sagkyndige og sagkundskab indeholder oplysninger om eksisterende nationale lister og registre over sagkyndige, krav til sagkyndige, sagkyndiges vederlag og ansvar samt oplysninger om procedurerne for anvendelse af sagkyndige.

 

Disse nationale faktablade er blevet udarbejdet af European Expert and Expertise Institute (EEEI) inden for rammerne af "Find an Expert"-projektet, der finansieres under Europa-Kommissionens program for retlige anliggender.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.