Αναζήτηση εμπειρογνώμονα

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

I. Κατάλογοι και μητρώα πραγματογνωμόνων

Νομικός εμπειρογνώμονας είναι πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας ή της βιοτεχνίας και έχει αποκτήσει το δικαίωμα παροχής νομικής εμπειρογνωμοσύνης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για τους νομικούς πραγματογνώμονες (Tiesu ekspertu likums).

Τα καθήκοντα του νομικού πραγματογνώμονα ασκούνται από κρατικό νομικό πραγματογνώμονα ή από ιδιώτη νομικό πραγματογνώμονα αναγνωρισμένο από το κράτος, ο οποίος αποκτά το δικαίωμα να ασκεί σχετικά καθήκοντα σε συγκεκριμένο τομέα, αφού λάβει πιστοποιητικό νομικού εμπειρογνώμονα που εκδίδεται από το Συμβούλιο Νομικών Πραγματογνωμόνων.

Το μητρώο νομικών πραγματογνωμόνων είναι δημόσιο μητρώο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους πιστοποιημένους νομικούς πραγματογνώμονες που εργάζονται στη Λετονία. Το μητρώο νομικών πραγματογνωμόνων διοικείται από το Συμβούλιο Νομικών Πραγματογνωμόνων. Το μητρώο νομικών πραγματογνωμόνων είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://eksperti.ta.gov.lv/

II. Προσόντα πραγματογνωμόνων

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση της ιδιότητας του νομικού πραγματογνώμονα βασίζονται στον νόμο για τους νομικούς πραγματογνώμονες.

Οι υποψήφιοι νομικοί πραγματογνώμονες που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκεκριμένο από το Συμβούλιο σε επιλεγμένο τομέα ή οι νομικοί πραγματογνώμονες που επιθυμούν να λάβουν άδεια άσκησης καθηκόντων νομικού πραγματογνώμονα σε άλλον τομέα ειδικότητας μπορούν να δώσουν εξετάσεις.

Το πιστοποιητικό νομικού πραγματογνώμονα ισχύει για πέντε έτη.

III. Αμοιβή πραγματογνωμόνων

Η αμοιβή των πραγματογνωμόνων καθορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες υπηρεσιών υπαγόμενους σε αμοιβές που ορίζονται από ινστιτούτα νομικών πραγματογνωμόνων. Οι πραγματογνωμοσύνες που δεν περιλαμβάνονται σε πίνακα υπηρεσιών υπαγόμενο σε αμοιβές που ορίζονται ινστιτούτα νομικών πραγματογνωμόνων αμείβονται σύμφωνα με το τιμολόγιο που υποβάλλει ο νομικός πραγματογνώμονας.

IV. Ευθύνη πραγματογνωμόνων

Η ευθύνη των πραγματογνωμόνων καθορίζεται στο κεφάλαιο V του νόμου για τους νομικούς πραγματογνώμονες.

Το συμβούλιο νομικών πραγματογνωμόνων κινεί πειθαρχική διαδικασία κατά νομικού πραγματογνώμονα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις δραστηριότητες των νομικών πραγματογνωμόνων, μη εκτέλεσης επαγγελματικών καθηκόντων ή βαριάς αμέλειας κατά τη διάρκεια πραγματογνωμοσύνης, ψευδούς δήλωσης ή κατάχρησης αξιώματος, καθώς και σε περίπτωση ανάρμοστης και ασεβούς συμπεριφοράς ή παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας των νομικών εμπειρογνωμόνων· σε περίπτωση απώλειας αντικειμένου ή πρόκλησης σ’ αυτό βλάβης με δόλο που έχει υποβληθεί σε πραγματογνωμοσύνη ή σε περίπτωση γνωστοποίησης των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης σε πρόσωπα που δεν εμπλέκονται στην ανάθεση ή τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.

Κατά την παραλαβή του σχετικού πιστοποιητικού, ο νομικός πραγματογνώμονας βεβαιώνει με την υπογραφή του ότι έχει λάβει γνώση για το ότι η αδικαιολόγητη άρνηση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης ή η εκ προθέσεως υποβολή ψευδούς πραγματογνωμοσύνης επισύρει ποινικές ευθύνες.

V. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις που αφορούν τους νομικούς εμπειρογνώμονες

Οι διατάξεις σχετικά με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις σχετικά με τους πραγματογνώμονες στη Λετονία περιλαμβάνονται στους κάτωθι νόμους:

  • τον νόμο για την ποινική δικονομία
  • τον νόμο για την πολιτική δικονομία
  • τον νόμο για τη διοικητική δικονομία
  • τον νόμο για τους νομικούς πραγματογνώμονες

V.1. Διορισμός πραγματογνώμονα

Στις πολιτικές διαδικασίες, το δικαστήριο διατάσσει πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος των διαδίκων. Η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στον νόμο για τους νομικούς πραγματογνώμονες. Ο πραγματογνώμονας επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαδίκων ή από το δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που αυτό έχει τάξει. Εάν χρειαστεί, μπορούν να επιλεγούν περισσότεροι του ενός πραγματογνώμονες.

Στις ποινικές διαδικασίες, η απόφαση να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη λαμβάνεται από τον δικαστικό υπάλληλο που διεξάγει τη διαδικασία. Η πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται προκειμένου να διευκρινιστούν τα πραγματικά περιστατικά και οι περιστάσεις που σχετίζονται με την οικεία ποινική διαδικασία.

V.2. Πραγματογνωμοσύνη

Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο πραγματογνώμονας διατυπώνει αντικειμενική γνώμη επώνυμα και φέρει προσωπική ευθύνη γι’ αυτήν.

Η πραγματογνωμοσύνη παρέχεται γραπτώς και υποβάλλεται στο δικαστήριο. Πρέπει να περιέχει ακριβή περιγραφή των διενεργηθεισών ερευνών, καθώς και συμπεράσματα και αιτιολογημένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από το δικαστήριο. Εάν, κατά τη διάρκεια πραγματογνωμοσύνης, οι πραγματογνώμονες εντοπίσουν περιστάσεις που είναι κρίσιμες για την υπόθεση, αλλά για τις οποίες δεν τους υποβλήθηκαν ερωτήσεις, έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τις περιστάσεις αυτές.

Εάν επιλεγούν περισσότεροι του ενός πραγματογνώμονες, έχουν το δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους. Εάν οι πραγματογνώμονες καταλήξουν σε κοινή γνώμη, αυτή υπογράφεται από όλους. Εάν οι γνώμες τους δεν συμπίπτουν, ο κάθε πραγματογνώμονας υπογράφει χωριστή γνώμη.

Η πραγματογνωμοσύνη αξιολογείται με βάση τη δικανική πεποίθηση και κανένα αποδεικτικό στοιχείο, μεταξύ των οποίων η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, δεν έχει προκαθορισμένη αποδεικτική ισχύ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.