Αναζήτηση εμπειρογνώμονα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ι. Κατάλογοι και μητρώα πραγματογνωμόνων

Στη Σουηδία δεν υπάρχουν μητρώα ή αρχεία πραγματογνωμόνων και δεν σχεδιάζεται η εισαγωγή τέτοιων αρχείων.

ΙΙ. Προσόντα των πραγματογνωμόνων

Άνευ αντικειμένου.

ΙΙΙ. Αμοιβή των πραγματογνωμόνων

Μη διαθέσιμη.

IV. Ευθύνη των πραγματογνωμόνων

Μη διαθέσιμη.

V. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πραγματογνωμοσύνης

1. Διορισμός πραγματογνωμόνων

α) Διορισμός από το δικαστήριο

Δεν συνηθίζεται να διορίζει το δικαστήριο πραγματογνώμονα αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο δίκης.

β) Διορισμός από τους διαδίκους

Στη Σουηδία, οι πραγματογνώμονες που παρεμβαίνουν στη δίκη προσλαμβάνονται συνήθως από διάδικο στη δίκη, γεγονός που σημαίνει ότι οι κανόνες που ισχύουν για τους μάρτυρες εφαρμόζονται και στον πραγματογνώμονα («πραγματογνώμων μάρτυρας»),

2. Διαδικασία

Η σουηδική δικαστική παράδοση βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης εξέτασης των αποδεικτικών μέσων, πράγμα που σημαίνει ότι τα αποδεικτικά μέσα που υποβάλλονται δεν απορρίπτονται απλώς για δικονομικούς λόγους. Ως εκ τούτου, η αξία της κατάθεσης του πραγματογνώμονα μάρτυρα εξαρτάται από τα συμπεράσματα και την κατάθεση σε κάθε μεμονωμένη υπόθεση. Η αποδεικτική ισχύς της κατάθεσης αξιολογείται από το δικαστήριο, ενώ η αξιοπιστία και η ικανότητα του μάρτυρα να συναγάγει συμπεράσματα θα πρέπει να αποδειχθεί από τους διαδίκους (μέσω εξέτασης και αντεξέτασης).

Ο σουηδικός κώδικας πολιτικής δικονομίας και οι κανόνες του περί διεξαγωγής των αποδείξεων βασίζονται γενικά στις αρχές της αμεσότητας των αποδείξεων, της συγκεντρωτικής διαδικασίας και της προφορικότητας.

Τη μεγαλύτερη αξία έχει η μαρτυρία όταν υπάρχει μειωμένος κίνδυνος παρανοήσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας: είναι ευκολότερο για το δικαστήριο να αξιολογήσει την αξιοπιστία της μαρτυρίας. Από ορισμένες απόψεις, ο κανόνας αυτός διασφαλίζει επίσης το δικαίωμα των διαδίκων σε αντεξέταση (διαφύλαξη της αρχής της ισότητας των όπλων).

Συνέπεια των αρχών αυτών είναι ότι τα αποδεικτικά μέσα παρουσιάζονται κατά βάση στην κύρια συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, οι μαρτυρίες πρέπει να υποβάλλονται απευθείας και προφορικώς στο δικαστήριο. Οι γραπτές μαρτυρίες, οι ένορκες βεβαιώσεις και οι εξετάσεις μέσω βιντεοδιάσκεψης κανονικά δεν γίνονται δεκτές ως υποκατάστατα της αυτοπρόσωπης μαρτυρίας (με την εξαίρεση των βιντεοσκοπημένων μαρτυριών ανηλίκων).

Από το 2008, οι μαρτυρικές καταθέσεις εκτός της κύριας συζήτησης και η χρήση κατά την κύρια συζήτηση της εξέτασης μέσω τηλεφώνου και βιντεοδιάσκεψης επιτρέπονται σε μεγαλύτερο βαθμό: η βιντεοδιάσκεψη —συνήθως σε αίθουσα συνεδριάσεων του δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας του μάρτυρα— γίνεται γενικά δεκτή ως ισότιμη με την παράσταση στο δικαστήριο.

Στην πράξη, η απαγόρευση των ένορκων βεβαιώσεων δεν ισχύει για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ιατρούς και αξιωματούχους ή δημοσίους υπαλλήλους· ωστόσο, αυτό εξαρτάται πάντοτε από την υπόθεση και τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα.

Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη διέπεται από τον σουηδικό κώδικα πολιτικής δικονομίας και διατίθεται στη διεύθυνση:

Ο σουηδικός κώδικας πολιτικής δικονομίας (1942:740)

Ο σουηδικός κώδικας πολιτικής δικονομίας (1998:000) (κεφάλαιο 40, σελίδα 215, δεν έχει επικαιροποιηθεί)

 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Εξεύρεση πραγματογνώμονα» από σημεία επαφής ανά χώρα που επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εμπειρογνωσίας και Εμπειρογνωμόνων (European Expertise & Experts Institute – EEEI).

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.