Leia ekspert

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

I. Ekspertide nimekirjad ja registrid

Olemas on põhjalikud ekspertide registrid. Eri spetsialiseerumisvaldkondi on ligikaudu 200–300.

  • Kaubandus- ja tööstuskodade riiklikult määratud ja vannutatud eksperdid leiate siit.
  • Käsitöönduskodade riiklikult määratud ja vannutatud eksperdid leiate siit.
  • Põllumajanduskodade riiklikult määratud ja vannutatud eksperdid leiate põllumajanduskodade piirkondlikelt veebisaitidelt.
  • Arhitektide kodade riiklikult määratud ja vannutatud eksperdid leiate piirkondlike arhitektide kodade veebisaitidelt.
  • Teavet inseneride kodade riiklikult määratud ja vannutatud ekspertide ja registrite kohta leiate siit.
  • Raamatupidajate kodade registreeritud eksperdid leiate siit.
  • Veel ühe andmebaasi leiate riiklikult määratud ja vannutatud ekspertide ühenduse veebisaidilt https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/.
  • Meditsiiniekspertide puhul riikliku määramise ja vannutamise kohustus ei kehti. Meditsiinieksperdi leidmiseks on nimekirjad meditsiiniühenduste piirkondlikel veebisaitidel.

Eksperdi nimetamine registrist on tava, mida kohtud laialdaselt järgivad. Nõuetele vastavuse korral registreeritakse ekspert automaatselt. Riiklikult määratud registreerimiskojad vastutavad registrite kiire ajakohastamise eest.

Peamised õigusaktid, mida Saksamaal kohtuekspertiisi suhtes kohaldatakse, on järgmised:

II. Eksperdi kvalifikatsioon

Isiku võib kanda ekspertide nimekirja, kui tal on oma erialal eriti hea kvalifikatsioon. Nimekirja kandmiseks on nõutav, et taotlejal oleksid asjakohased erialased kogemused. Asjatundlikkust tuleb tõendada, esitades eksperditöö kohta nõuetekohased dokumendid (nt elulookirjeldus, kõigi asjakohaste akadeemiliste ja kutsekvalifikatsioonide tunnistuste, töökogemuse tõendite, soovituste, aruannete, koolitustunnistuste koopiad). Kontrolli teevad ka tööstus- ja kaubandus-/käsitöönduskojad ning arhitektide ja inseneride puhul nende kutsekojad. Lisaks kvalifikatsioonile tuleb esitada teave ka täiendusõppe ja kogemuste kohta ning näidata sõltumatust ja erialast kohusetunnet.

Riiklikult määratud ja vannutatud eksperdid registreeritakse tavaliselt viieks aastaks. Enne viieaastase perioodi lõppu peavad nad selleks, et neid uuesti määrataks ja seega veel viieks aastaks registreeritaks, tõendama oma pädevust, erialast kohusetunnet ja täiendusõppes osalemist (see võib toimuda näiteks uue viieaastase registreerimisperioodi jaoks esitatavate aruannete kontrollimise ja läbivaatamise põhjal). Koolitust peavad pakkuma vastutavad asutused. Kui ekspert ei järgi talle kehtestatud nõudeid või ei ajakohasta oma oskusi, on kodadel õigus ta registrist kustutada.

III. Ekspertide tasustamine

Tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjades arvutatakse tasu Saksamaa kohtutöötajate töötasu ja hüvitiste seaduse (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes, JVEG) alusel.

Taotleda on võimalik avanssi ja ettemakseid.

Kui ekspert töötab kohtuväliselt, sõltub tasu individuaalsest hüvitislepingust.

IV. Ekspertide vastutus

Ekspert vastutab ebaõige eksperdiarvamuse eest, kui arvamuse on tellinud eraisikud või kohtud. Kui kohtu jaoks töötav ekspert on koostanud ebaõige eksperdiarvamuse tahtlikult või raske hooletuse tõttu ja see ebaõige eksperdiarvamus on kohtuotsuse aluseks, on kahju kannatanud poolel võimalik pöörduda kahju eest hüvitise saamiseks kohtusse (tsiviilseadustiku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) § 839a).

Kui ekspert töötab kohtuväliselt, kohaldatakse (lepingulist) vastutust käsitlevaid üldsätteid.

V. Lisateave ekspertiisimenetluste kohta

1. Ekspertide nimetamine

Eksperdi nimetab kohus. Pooltel on siiski õigus teha ettepanekuid selle kohta, kes tuleks nimetada.

a) Eksperdi nimetab kohus

Kohus kasutab tavaliselt ekspertide nimekirja või registrit. Kohus võib ka nimetada iga eksperdi, keda peetakse sobivaks ja pädevaks. Kohtu nimetatud ekspert on ekspert, kelle on nimetanud ja keda juhendab kohus. Tema peamine kohustus on oma teadmiste piires kohut aidata.

b) Eksperdi nimetavad pooled

Kui pooled lepivad kokku teatavate isikute ekspertideks nimetamises, peab kohus nende kokkulepet järgima, kuid kohus võib piirata poolte tehtud valiku teatava arvu isikutega.

Kui pool soovib nimetada oma eksperdi, kes teda abistaks, käsitatakse seda eksperti mitte kohtu-, vaid eraeksperdina.

2. Menetlus

a) Tsiviilkohtumenetlus

Kohus peab oma otsuseid põhjendama ja viitama eksperdi järeldustele, kui kohus tugineb eksperdiarvamusele. Eksperdiarvamus ei ole kohtule siduv, kuid on otsuse tegemisel siiski sageli väga oluline. Kohapealse kontrolli korral peab ekspert võtma ühendust kõigi pooltega. Kui ekspert vajab näiteks pooltelt lisateavet, peab sellega üldjuhul tegelema kohus.

i. Eksperdiaruanne

Pooltel on võimalik määratud eksperdi aruanne vaidlustada, esitades oma seisukoha või palgates eraeksperdi ja esitades kohtule vastuhinnanguna tema aruande.

ii. Kohtuistung

Tõendite kogumiseks võib enne kohtuistungit algatada iseseisva menetluse (selbständiges Beweisverfahren). Sellega seoses võib eksperdi nimetada enne põhimenetluse toimumist. Sellise menetluse ulatus on piiratud tõendite säilitamisega hilisema kohtumenetluse jaoks või kohtuvaidluste vältimiseks.

Kohtuistungil järgitakse tegevusjuhiseid ja menetlusnorme. Ekspert peab küsimustele vastama objektiivselt, arusaadavalt ja põhjalikult. Saksamaa menetlusõiguses ristküsitlust ette nähtud ei ole, kuid küsimusi võivad esitada nii kohtunik kui ka vaidluse pooled.

b) Muu

Kriminaalasjades peaks kohus määrama eksperdi kohtuekspertide tunnustatud registrist; muu isik tuleks valida ainult juhul, kui see on eriasjaolude tõttu vajalik (kriminaalmenetluse seadustiku (Strafprozessordnung, StPO) § 73 lõige 2. Kohus võib eksperdi tegevust suunata. Muud õigusnormid leiate kriminaalmenetluse seadustikust (Strafprozessordnung, StPO).

 

Siin esitatud teave on kogutud projekti „Leia ekspert“ („Find an Expert“) käigus riikide kontaktisikutelt, kelle on valinud Euroopa asjatundlikkuse ja ekspertide instituut (EEEI).

Viimati uuendatud: 27/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.