Leia ekspert

Läti

Sisu koostaja:
Läti

I. Ekspertide nimekirjad ja registrid

Kohtuekspert on isik, kellel on erialateadmised ja kogemused konkreetses teadus-, tehnoloogia-, kunsti- või käsitöövaldkonnas ning kes on omandanud õiguse esitada kohtule eksperdiarvamusi kohtuekspertiisi seaduses (Tiesu ekspertu likums) sätestatud korras.

Kohtueksperdi ülesandeid täidab riiklik ekspert või riigi tunnustatud erasektori ekspert, kellel on õigus tegutseda konkreetses valdkonnas kohtueksperdina pärast kohtuekspertiisi nõukogult kohtueksperdi tunnistuse saamist.

Kohtuekspertide register on avalik register, mis sisaldab teavet Lätis töötavate sertifitseeritud kohtuekspertide kohta. Registrit haldab kohtuekspertiisi nõukogu. Registriga saab tutvuda aadressil https://eksperti.ta.gov.lv/.

II. Eksperdi kvalifikatsioon

Miinimumnõuded, mis peavad olema täidetud kohtueksperdi staatuse saamiseks, põhinevad kohtuekspertiisi seadusel.

Kohtueksperdi kandidaadilt, kes on läbinud teatavas kohtuekspertiisi valdkonnas kohtuekspertiisi nõukogu heakskiidetud õppekava, või kohtueksperdilt, kes taotleb õigust tegutseda kohtueksperdina mõnes muus kohtuekspertiisi valdkonnas, võidakse nõuda eksami sooritamist.

Kohtueksperdi tunnistus kehtib viis aastat.

III. Ekspertide tasustamine

Ekspertidele makstakse tasu vastavalt kohtuekspertiisi instituudi kehtestatud tasuliste teenuste nimekirjale. Ekspertiisi eest, mida ei ole selles nimekirjas nimetatud, makstakse tasu kohtueksperdi esitatud arve alusel.

IV. Ekspertide vastutus

Ekspertide vastutus on sätestatud kohtuekspertiisi seaduse V peatükis.

Kohtuekspertiisi nõukogu algatab kohtueksperdi suhtes distsiplinaarmenetluse, kui ekspert ei järgi kohtuekspertide tegevusega seotud õigusnorme, ei täida oma ametikohustusi või paneb ekspertiisi tegemisel toime raske hooletuse, kasutab vääralt või ebaseaduslikult oma ametiseisundit, ei austa või rikub kohtuekspertide suhtes kohaldatavaid eetikanorme, kaotab ekspertiisi jaoks esitatud eseme või kahjustab seda pahatahtlikult või avalikustab ekspertiisi tulemused isikutele, kes ei ole seotud ekspertiisi tellimise või läbiviimisega.

Kohtueksperdi tunnistuse saamisel kinnitab kohtuekspert allkirjaga, et teda on hoiatatud, et põhjendamatu keeldumine ekspertiisi tegemisest või tahtlikult vale eksperdiarvamuse esitamine võib kaasa tuua tema kriminaalkorras vastutusele võtmise.

V. Lisateave ekspertiisimenetluste kohta

Sätted Lätis kohaldatavate ekspertiisimenetluste kohta leiab järgmistest õigusaktidest:

  • kriminaalmenetluse seadus
  • tsiviilmenetluse seadus
  • haldusmenetluse seadus
  • kohtuekspertiisi seadus

V.1. Ekspertide nimetamine

Tsiviilmenetluses tellib kohus ekspertiisi menetluspoolte taotlusel. Ekspertiisi teeb kohtuekspertiisi seaduses osutatud isik. Ekspert valitakse poolte vastastikusel kokkuleppel. Kui kohtu määratud tähtajaks kokkulepet ei saavutata, nimetab eksperdi kohus. Vajaduse korral võib valida mitu eksperti.

Kriminaalmenetluses teeb ekspertiisi tellimise otsuse menetlusjuht. Ekspertiis tellitakse selleks, et selgitada kriminaalmenetlusega seotud fakte ja asjaolusid.

V.2. Eksperdiarvamus

Eksperdiarvamus peab olema põhjendatud. Ekspert esitab objektiivse arvamuse oma nime all ja vastutab selle eest isiklikult.

Arvamus esitatakse kohtule kirjalikult. Eksperdiarvamus peab sisaldama korraldatud uurimise täpset kirjeldust, tehtud järeldusi ja põhjendatud vastuseid kohtu esitatud küsimustele. Kui ekspert avastab ekspertiisi käigus asjaolusid, mis on juhtumi vaatenurgast olulised, kuid mille kohta ei ole küsimusi esitatud, on tal õigus osutada nendele asjaoludele oma arvamuses.

Kui on valitud mitu eksperti, on ekspertidel õigus omavahel nõu pidada. Kui eksperdid jõuavad ühisele arvamusele, kirjutavad nad kõik sellele alla. Kui ekspertide seisukohad lähevad lahku, allkirjastab iga ekspert eraldi arvamuse.

Kohus hindab eksperdiarvamust vastavalt enda tõekspidamistele; ühelgi tõendil, sh eksperdiarvamusel, ei ole ettemääratud jõudu, mis võiks kohut kallutada.

Viimati uuendatud: 21/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.