Leia ekspert

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

I. Ekspertide nimekirjad ja registrid

Rumeenias kantakse eksperdid nimekirja spetsialiseerumise alusel. Ekspertide registrid teeb kohtutele kättesaadavaks justiitsministeerium ja neid peavad tsiviilkohtud või kriminaalkohtud. Nimekirjad on kättesaadavad siin.

Ekspertidele antakse volitused ja nad kantakse registrisse pärast justiitsministeeriumi korraldatud eksamit.

Kohtueksperdi staatuse saamiseks peab kandidaat vastama järgmistele tingimustele:

 • ta peab olema Rumeenia kodanik, Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi kodanik või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik;
 • ta peab oskama rumeenia keelt;
 • tal peab olema täielik õigusvõime;
 • ta peab olema lõpetanud eriala, milles ta eksperdieksami sooritab, ja ta peab tõendama seda diplomiga;
 • tal peab olema sellel erialal vähemalt kolmeaastane töökogemus;
 • tema tervislik seisund peab võimaldama eksperditööd teha;
 • tema kohta ei ole tehtud kandeid karistusregistris ning tal on hea ametialane ja sotsiaalne maine;
 • ta tunnistatakse justiitsministeeriumi korraldatud eksamil edukaks.

Rumeenias võivad Rumeenia kodanikega võrdsetel tingimustel eksperdi staatuse saada muu Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi kodanikud ja need Rumeenia kodanikud, kes on omandanud vajaliku kutsekvalifikatsiooni mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis.

Eksperdid võib registrist kustutada, kui nad seda soovivad, kui nad ei vasta enam nõuetele või kui pädev asutus nii otsustab.

II. Eksperdi kvalifikatsioon

Selleks et ennast eksperdiks nimetada, peavad eksperdid olema kutseliidu liikmed.

III. Ekspertide tasustamine

1. Tsiviilmenetlus

Eksperdi ametisse nimetamise kohtumääruses sätestatakse eksperdi tasud ja vajaduse korral ettemakse sõidukulude katmiseks. Kohus võib paluda eksperdil koostada teatava aja jooksul ekspertiisiga seotud kulude prognoos.

Tõendi tasu maksmise kohta esitab see menetluspool, kellele kohtumäärus oli siduv, kohtu kantseleisse viie päeva jooksul alates eksperdi nimetamisest või kohtu kehtestatud tähtaja jooksul. Kohus võib tasusid suurendada kuni aruande esitamiseni.

2. Kriminaalmenetlus

Eksperdil on õigus saada ekspertiisi tegemise eest tasu. Tasu suuruse määrab prokurör või kohus vastavalt juhtumi iseloomule ja keerukusele ning eksperdi kantud kuludele.

IV. Ekspertide vastutus

Eksperdid vastutavad üldise lepingu- ja deliktiõiguse kohaselt. Nad on kohustatud katma võimaliku vastutuse erialase vastutuskindlustusega.

Tehniliste kohtuekspertide suhtes, kes on süüdi eksperdina töötamise käigus toime pandud väärkäitumises, võib tehnilise kohtuekspertiisi keskasutuse peaekspert kohaldada järgmisi distsiplinaarkaristusi, olenevalt toimepandud süüteo raskusest:

 • kirjalik hoiatus;
 • kohtuekspertiisi tegemise õiguse peatamine kolmest kuust ühe aastani;
 • kohtueksperdi staatuse tühistamine.

V. Lisateave ekspertiisimenetluste kohta

Peamised Rumeenias kohtuekspertiisi suhtes kohaldatavad õigusnormid on Rumeenia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 330–331. Lisaks kohaldatakse Rumeenia kriminaalmenetluse seadustiku artikleid 172–191.

Eksperdid kantakse nimekirja spetsialiseerumise alusel. Ekspertide registrid on avalikud ja need avaldatakse justiitsministeeriumi veebisaidil.

Registrisse kandmiseks peavad eksperdid esitama taotluse.

1. Ekspertide nimetamine

Rumeenia tsiviilõiguses on sätestatud, et nimetada võib kas ühe eksperdi või kolm eksperti. Eksperte võivad nimetada kohus ja menetluspooled. Menetluspooled võivad kokku leppida ühe eksperdi nimetamises. Kui nad kokku ei lepi, määrab eksperdi kohus avalikul istungil ekspertiisibüroo koostatud ja edastatud nimekirjast juhuvaliku alusel.

Rumeenia kriminaalõiguses on sätestatud, et määrata võib ainult ühe eksperdi. Eksperdi võib määrata kohus kohtuprotsessi ajal ja prokurör kriminaaluurimise etapis. Üldiselt määrab prokurör või kohus ühe eksperdi. Ainult olukordades, kus on vaja eri valdkondade teadmisi, määratakse kaks või enam eksperti.

Selleks kasutatakse sama registrit nagu tsiviilkohtumenetlustes. Nii kriminaal- kui ka tsiviilkohtumenetlustes kehtivad ekspertidele samad nõuded.

a) Eksperdi määrab kohus

Kui asjassepuutuvaid fakte on võimalik tuvastada vaid spetsialisti abiga, on tsiviil- või kriminaalkohtul õigus määrata ekspert kas ex officio või menetluspoole sõnaselge taotluse alusel. Sel juhul vastab ekspert kuni kindla kuupäevani kohtu või prokuröri esitatud küsimustele. Ekspert peab kohtule teatama, kui tal tekib huvide konflikt. Kohtu määratud ekspertidel on juurdepääs toimikule.

b) Eksperdi nimetavad pooled

Rumeenias on mitut liiki menetluspoolte nimetatud eksperte:

 • menetluspoolte või süüdistatavate taotlusel nimetatud volitatud sõltumatud eksperdid (kriminaalmenetluse seadustiku artikli 172 lõige 8)
 • laborite või spetsialiseeritud asutuste ametlikud eksperdid
 • volitatud sõltumatud riiklikud eksperdid
 • välismaalt tulnud eksperdid (kriminaalmenetluse seadustiku artikli 172 lõige 8).
Kui ükski volitatud ekspert ei ole kättesaadav, võib kohus küsida arvamust ühelt või mitmelt vastavas valdkonnas tegutsevalt isikult või spetsialistilt (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 330 lõige 3), kes on seega kohtuvälised eksperdid ja eksperttunnistajad. Kohtu määratud eksperdi tegevust kontrollivad menetluspoolte nimetatud eksperdid. Menetluspooled ei saa eksperti nimetada, kui kohus ei ole eksperti määranud (kriminaalmenetluse seadustiku artikli 173 lõige 4). Eksperttunnistajad on spetsiaalsete teaduslike või tehniliste teadmistega tunnistajad, keda küsitleb kohus.

Ekspertidel on õigus keelduda ekspertiisi tegemisest samadel põhjustel, nagu tunnistajad võivad keelduda ütluste andmisest.

2. Menetlus

a) Tsiviilmenetlus

Eksperdi arvamus ei ole kohtunikule siduv. Eksperdi ainus kohustus on esitada aruanne. Ekspertidel lubatakse olla menetluse ajal menetluspooltega kontaktis. Kohtu määratud eksperdid vajavad selleks kohtu luba.

i. Eksperdiaruanne

Rumeenia ekspertiisimenetluses esialgset eksperdiaruannet ei nõuta. Põhiaruande saab esitada ainult kirjalikult. Ekspert peab aruande esitamisel järgima teatavat struktuuri.

Kui eksperdiaruannet on vaja täpsustada või täiendada või kui ekspertide arvamused on vastuolulised, võib kohus paluda kas ex officio või menetluspoolte taotlusel ekspertidel oma aruandeid täpsustada või täiendada.

Kohus võib poolte taotlusel või ex officio tellida veel teise ekspertiisi, kui selleks on mõjuvad põhjused. Sellise ekspertiisi teeb mõni teine ekspert, mitte esialgse aruande koostanud ekspert. Kohus otsustab vabalt, millised põhjendused ta kohtuotsuse aluseks võtab.

ii. Kohtuistung

Kriminaalsüüdistuse menetlemise või kohtuprotsessi käigus võib eksperdi ära kuulata eeluurimiskohtunik või kohus prokuröri või poolte taotlusel või ex officio, kui kuulamine on vajalik eksperdi leidude või järelduste selgitamiseks.

Kui ekspertidel on võimalik oma arvamust kohe avaldada, kuulatakse nad tsiviilkohtumenetluses ära kohtuistungil samade reeglite alusel nagu tunnistajad ja nende arvamus protokollitakse.

b) Kriminaalmenetlus

Kui prokurör või kohus leiab, et ekspertiis on puudulik ja puudusi ei saa kõrvaldada eksperdi ärakuulamisega, annab kohus ex officio või poolte taotlusel samale eksperdile korralduse teha lisaekspertiis. Kui sama eksperti ei ole võimalik määrata, tellitakse veel teine ekspertiis.

Prokurör või kohus tellib uue ekspertiisi, kui eksperdiaruande järeldused on ebaselged või vastuolulised ja neid puudusi ei saa parandada eksperdi ärakuulamisega.

 

Siin esitatud teave on kogutud projekti „Leia ekspert“ („Find an Expert“) käigus riikide kontaktisikutelt, kelle on valinud Euroopa asjatundlikkuse ja ekspertide instituut (EEEI).

Viimati uuendatud: 22/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.