Leia ekspert

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

I. Ekspertide nimekirjad ja registrid

Rootsis ei ole ekspertide registreid ega andmebaase ja selliseid andmebaase ei ole plaanis ka luua.

II. Eksperdi kvalifikatsioon

Ei kohaldata.

III. Ekspertide tasustamine

Ei kohaldata.

IV. Ekspertide vastutus

Ei kohaldata.

V. Lisateave ekspertiisimenetluste kohta

1. Ekspertide nimetamine

a) Eksperdid määrab kohus

See, et kohus määrab kohtumenetluses omal algatusel eksperdi, ei ole tavaline.

b) Eksperdid nimetavad pooled

Rootsis palkab kohtumenetluses eksperdid tavaliselt kohtuprotsessis osalev pool, mis tähendab, et tunnistajate suhtes kehtivad eeskirjad kehtivad ka ekspertide kohta („eksperttunnistaja“).

2. Menetlus

Rootsi õigustraditsioon põhineb tõendite vaba uurimise põhimõttel, mis tähendab, et esitatud tõendeid ei lükata tagasi pelgalt menetluslikel põhjustel. Seetõttu põhineb eksperttunnistaja ütluste väärtus igal üksikjuhul tehtud järeldustel ja antud ütlustel. Ütluse tõendusväärtust hindab kohus ning tunnistaja usaldusväärsuse ja järelduste tegemise pädevuse peavad kindlaks tegema pooled (kontrollimise ja ristküsitluse kaudu).

Üldiselt põhinevad Rootsi kohtumenetluse seadustik ja selle tõendamiseeskirjad tõendite vahetu esitamise, menetluse kontsentreerituse ja suulise esinemise põhimõtetel.

Tunnistaja ütlus on kõige väärtuslikum siis, kui vääritimõistmise risk on väike. Nii on see näiteks isikliku kohtusse ilmumise korral: kohtul on lihtsam hinnata ütluse usaldusväärsust ja tõesust. Mõnes mõttes tagab see reegel ka poolte õiguse ristküsitlusele (säilitatakse menetlusliku võrdsuse põhimõte).

Seoses nende põhimõtetega esitatakse tõendid peaaegu alati kohtuistungil. Seetõttu tuleb tõendeid käsitlevad ütlused esitada kohtule otse ja suuliselt. Kirjalikke ütlusi / kirjalikke tunnistusi / videoküsitlusi isiklikult esitatud ütluse asendajana tavaliselt ei aktsepteerita (välja arvatud alaealiste antud ütluste videosalvestused).

Alates 2008. aastast on väljaspool põhikohtuistungit antud ütluste ning põhiistungil telefoni ja videokonverentsi vahendusel läbiviidava küsitluse kasutamine suuremal määral lubatud: videokonverentsi – mis korraldatakse tavaliselt tunnistaja kohtupiirkonna kohtu konverentsiruumis – peetakse üldiselt kohtusse ilmumisega võrdseks.

Praktikas ei kohaldata kirjalike tunnistuste andmise keeldu arstide ning ametnike või muude teenistujate väljastatud tõendite suhtes; samas oleneb see alati juhtumist ja kättesaadavatest tõenditest.

Kohtuekspertiisi reguleeritakse Rootsi kohtumenetluse seadustikuga, millega saab tutvuda järgmisel aadressil:

Rootsi kohtumenetluse seadustik (1942:740)

Rootsi kohtumenetluse seadustik (1998:000) (40. peatükk, lk 215 s., ajakohastamata)

 

Siin esitatud teave on kogutud projekti „Leia ekspert“ („Find an Expert“) käigus riikide kontaktisikutelt, kelle on valinud Euroopa asjatundlikkuse ja ekspertide instituut (EEEI).

Viimati uuendatud: 23/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.