Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Asiantuntijahaku

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Itävallassa asiantuntijat on rekisteröity erikoisalan mukaan. Asiantuntijarekistereitä ylläpitää alueellinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Landesgericht).

Rekisterit ovat julkisesti saatavilla täällä.

Asiantuntijan on tehtävä hakemus ja läpäistävä koe, jotta hänet voidaan merkitä rekisteriin.

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Hakijoiden, jotka haluavat tulla tuomioistuinten nimeämiksi asiantuntijoiksi, on osoitettava ammatillinen kokemuksensa erikoisalallaan. Lisäksi asiantuntijalla on oltava perusteelliset tiedot Itävallan prosessioikeuden tärkeimmistä periaatteista, hänen on osattava kirjoittaa asiantuntijan lausunto ja hänen on esitettävä todisteet joko viiden vuoden työkokemuksesta rekisteröintiä välittömästi edeltävänä ajanjaksona, jos hänellä on ylempi korkeakoulututkinto, tai kymmenen vuoden työkokemuksesta erikoisalallaan ilman ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi hänellä on oltava täysi oikeustoimikelpoisuus ja hänen on oltava luotettava. Jotta asiantuntijaa voidaan pitää luotettavana, hänen yleisen käyttäytymisensä on oltava moitteetonta, jotta hänen puolueettomuutensa ja työnsä laatu voidaan taata.

Hakemus ’valantehneiden ja sertifioitujen’ asiantuntijoiden (EEEI:n termein ’tunnustettu asiantuntija’) rekisteriin rekisteröintiä varten on toimitettava alueellisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen puheenjohtajalle hakijan vakituisessa asuinpaikassa tai sillä paikkakunnalla, jossa hän harjoittaa ammattitoimintaa.

Rekisteröintimenettelyn aikana rekisteröinnistä vastaava puheenjohtaja antaa erityiselle komissiolle tehtäväksi asiantuntijalausunnon laatimisen siitä, täyttyvätkö rekisteröintivaatimukset.

Asiantuntijoiden on vannottava vala ennen rekisteröimistä.

Jos asiantuntija täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset, rekisteröinnistä vastaava puheenjohtaja nimeää hänet viideksi vuodeksi. Asiantuntijan on haettava rekisteröintiä uudelleen viiden vuoden välein. Jos asiantuntija täyttää edelleen kaikki vaatimukset, hänet nimetään uudelleen (hänen ei kuitenkaan tarvitse suorittaa uutta koetta).

Asiantuntijat voidaan poistaa rekisteristä, jos he pyytävät sitä, jos he eivät enää täytä vaatimuksia tai jos toimivaltainen viranomainen päättää tehdä niin. Päätöksessä olla rekisteröimättä asiantuntijaa uudelleen on esitettävä syyt, joiden vuoksi asiantuntijaa ei voida rekisteröidä uudelleen, ja sen voi riitauttaa.

Itävallan valantehneiden ja sertifioitujen asiantuntijoiden yhdistys on julkaissut eettiset säännöt.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

III.1 Yleiset tiedot

Asiantuntijoiden palkkioihin sovelletaan Itävallan palkkio-oikeuksista annettua asetusta (Gebührenanspruchgesetz, 1975). Tämä asetus sisältää asiantuntijoihin sovellettavat yleiset säännöt. Lisäksi siihen sisältyy erityinen korvausjärjestelmä lääkäreille, antropologeille, hammaslääkäreille, eläinlääkäreille, kemiallisen analyysin asiantuntijoille ja moottoriajoneuvojen asiantuntijoille.

III.2 Palkkiot

Yleensä palkkio määräytyy lausunnon vaativuuden mukaan. Rikosoikeudenkäynneissä ja perhetuomioistuimen oikeudenkäynneissä on käytössä erityinen korvausjärjestelmä tietyille asiantuntijoille (ks. edellä kohta II.1).

III.3 Maksu

Asiantuntijan on esitettävä palkkiolaskunsa tuomioistuimelle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on toimittanut lausuntonsa. Palkkiot maksetaan yleensä pankkisiirtona.

III.3.1 Siviilioikeudelliset menettelyt

Siviilioikeudellisissa menettelyissä tuomioistuin määrää yleensä ennen kuin asiantuntija aloittaa lausuntonsa laatimisen, että molempien osapuolten on suoritettava tuomioistuimelle ennakkomaksu (Kostenvorschuss). Ennakkomaksun määrä riippuu asian monimutkaisuudesta ja tarvittavan asiantuntijalausunnon laajuudesta. Palkkio lasketaan yleensä asiantuntijan työhön käyttämän tuntimäärän perusteella. Tunnit kerrotaan tuntipalkkiolla, ja palkkio kattaa myös kulut ja arvonlisäveron. Tuomari määrää kokemuksensa mukaan, mikä summa osapuolten on talletettava. Jos talletettu summa ei riitä, voidaan määrätä lisäennakkomaksusta.

III.3.2 Rikosoikeudelliset menettelyt

Rikosoikeudellisissa menettelyissä valtio maksaa asiantuntijan palkkion.

III.3.3 Perhetuomioistuimen menettelyt

Perhetuomioistuimen menettelyissä valtio maksaa yleensä asiantuntijan palkkion.

III.4 Oikeusaputapaukset

Oikeusapua myönnetään yleensä henkilöille, jotka ovat taloudellisen tilanteensa takia osittain tai kokonaan kykenemättömiä vastaamaan oikeudenkäyntikuluista, myös asiantuntijatehtävistä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusavun saajien on maksettava kustannukset kokonaan tai osittain takaisin, jos heidän taloudellinen tilanteensa on merkittävästi parantunut kolmen vuoden kuluessa oikeudenkäynnistä. Huomaa, että hävinneen osapuolen on aina katettava voittaneen osapuolen kustannukset.

III.5 Asiantuntijapalkkioiden korvaaminen

Tuomioistuin tekee (suhteutetun) päätöksen kustannusten korvaamisesta osana tuomiota. Näin ollen hyväksytyt kustannukset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Asiantuntijat ovat vastuussa yleisen sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden mukaisesti. Heidän on katettava mahdollinen korvausvastuunsa ammatillisella vastuuvakuutuksella.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Itävallan valantehneiden ja sertifioitujen asiantuntijoiden yhdistyksen verkkosivustolla on yksityiskohtaisia tietoja kustannuksista (ml. palkkiolaskun malli) ja siitä, miten tunnustetuksi asiantuntijaksi pääsee. Verkkosivusto on hyvin informatiivinen ja helposti yleisön käytettävissä.

V.1 Oikeusperusta

Itävallassa oikeusalan asiantuntemukseen sovelletaan pääasiassa seuraavia säännöksiä:

V.2. Asiantuntijoiden nimeäminen

Asiantuntijoita voi nimetä ainoastaan tuomioistuin, eivät asianosaiset. Asiantuntijoiden nimeäminen tapahtuu hallinnollisissa menettelyissä samaan tapaan kuin siviilioikeudellisissa menettelyissä. Rikostutkintamenettelyissä asiantuntijan voi nimetä myös syyttäjä.

V.2.a. Nimeäminen tuomioistuimen toimesta

Siviilituomioistuimella on harkintavalta nimetä asiantuntija joko viran puolesta tai asianosaisen nimenomaisen pyynnön perusteella, jos asiaa koskevia tosiseikkoja ei voida selvittää muulla tavoin. Ainoa tätä toimivaltaa rajoittava tekijä on kontradiktorinen periaate. Tuomioistuin voi vapaasti nimetä henkilön, jonka se katsoo soveltuvan asiantuntijaksi. Asiantuntijan on ilmoitettava tuomioistuimelle mahdollisista eturistiriidoista. Tuomioistuimen nimeämillä asiantuntijoilla on pääsy asiakirjojen asianmukaisiin osiin.

V.2.b. Nimeäminen asianosaisten toimesta

Itävallassa asianosainen valitsee yksityisen asiantuntijan. Asianosaisten on vedottava hänen lausuntoonsa ja toimitettava se tuomioistuimelle, muuten se hylätään. Jos nämä vaatimukset täyttyvät, tuomioistuin tutkii ja arvioi asiantuntijan lausunnon harkintavaltansa mukaan. Lausunto katsotaan todistusaineistoksi, mutta se ei voi kumota tuomioistuimen nimeämän asiantuntijan lausuntoa. Se liittyy pikemminkin asianosaisen väitteiden oikeusperustaan.

Tuomioistuin voi päättää, ottaako se asianosaisen nimeämän asiantuntijan lausunnon huomioon tuomion perusteluissa.

V.3 Menettely

Asianosaisten asianajajat voivat ristikuulustella tuomioistuimen nimeämiä asiantuntijoita.

V.3.a. Asiantuntijalausunto

Itävaltalaisessa asiantuntijamenettelyssä ei vaadita alustavaa asiantuntijalausuntoa. Päälausunto voidaan toimittaa kirjallisesti tai suullisesti. Asiantuntijan ei tarvitse noudattaa lausunnossa erityisiä muotovaatimuksia.

Jos tuomioistuin katsoo, että lausunto on puutteellinen tai että asiantuntija on syyllistynyt perusteettomaan väärinkäytökseen, tuomioistuin voi määrätä uuden tai täydentävän lausunnon laatimisesta viran puolesta tai asianosaisten pyynnöstä. Tuomioistuin voi myös määrätä asiantuntijan maksamaan oikeudenkäyntikulut asiantuntijan perusteettoman väärinkäytöksen vuoksi.

Asiantuntijalausunto voidaan riitauttaa asianomaisten lausumien tai toisen asiantuntijan lausunnon nojalla.

Siviilioikeudellisissa menettelyissä asianosaiset ovat vahvasti mukana asiantuntijan toiminnassa. Heidän on tehtävä yhteistyötä ja vastattava kaikkiin asiantuntijan esittämiin asiakirjapyyntöihin. Asianosaiset voivat suoraan kuulustella asiantuntijaa kontradiktorisissa istunnoissa ja pyytää asiantuntijaa kommentoimaan huomautuksiaan.

V.3.b. Tuomioistuinkäsittely

Tuomioistuin määrää asiantuntijan osallistumaan oikeudenistuntoihin vain poikkeustapauksissa.

 

Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI oli valinnut asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 20/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.