Asiantuntijahaku

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Rikosteknisistä tutkimuksista annetun Viron lain mukaan asiantuntija on henkilö, joka tarjoaa oikeudellista tai muuta asiantuntemusta tapauksissa, joissa tämä on lain mukaan sallittua. Osa asiantuntijoista on valtion laitosten palveluksessa (”rikostekniset asiantuntijat”), osa on merkitty jonkin asiantuntijalaitoksen luetteloon.

Virossa on virallisia asiantuntijaluetteloita. Ne ovat kaikkien käytettävissä. Luettelot voi ladata tai lukea täällä ja täällä.

Näiden luetteloiden ajantasaisuudesta vastaa Viron forensiikan laitos, joka on valtion rikostekninen laboratorio. Rikosteknisistä tutkimuksista annetun lain 6 ยง:n 1 momentin 1–3 kohdassa ja 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävät henkilöt rekisteröidään edellä toisena mainittuun luetteloon.

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Rikosteknisen asiantuntijan aseman myöntämisen vähimmäisvaatimukset perustuvat rikosteknisistä tutkimuksista annettuun lakiin. Rikosteknisen asiantuntijan pätevyys hankitaan koulutuksella.

Oikeuslääketieteen asiantuntijan koulutus järjestetään Tarton yliopistossa nelivuotisen oikeuslääketieteen erikoistumisohjelman puitteissa. Opiskelijat hankkivat ammattitaitonsa EFSI:ssä, joka on yksi Tarton yliopiston koulutusyksiköistä.

Virossa ei ole oppilaitosta, jossa koulutettaisiin rikosteknisiä asiantuntijoita muilla forensiikan aloilla. Asiantuntijoita koulutetaan EFSI:ssä kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Useimmiten koulutus kestää kaksi vuotta. Koulutussuunnitelma sisältää sekä yleisiä että erikoisalojen aiheita, ja sen tavoitteena on antaa asiantuntijalle ammatillinen pätevyys. Koulutussuunnitelma laaditaan kunkin erikoisalan erityispiirteiden pohjalta ottaen huomioon myös koulutettavan asiantuntijan ammatillinen akateeminen tausta ja aiempi työkokemus.

Jos työntekijä täyttää rikosteknisistä tutkimuksista annetussa laissa vahvistetut rikosteknistä asiantuntijaa koskevat vaatimukset, on suorittanut koulutuksen ja hankkinut riittävän kokemuksen riippumattomien asiantuntijalausuntojen antamiseksi, hänelle myönnetään rikosteknisen asiantuntijan asema. Henkilö voi aloittaa rikosteknisen asiantuntijan työn, kun hän on vannonut rikosteknisistä tutkimuksista annetussa laissa säädetyn rikosteknisen asiantuntijan valan.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

Tutkimusten rahoittaminen on kuvattu rikosteknisistä tutkimuksista annetun lain 5 luvussa. Tutkimusten suorittaminen valtion forensiikan laitoksella rahoitetaan valtion vuosibudjetista. Tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta säädetään rikosteknisistä tutkimuksista annetun lain 26 §:ssä.

Asiantuntijoiden palkkioiden määrittämiseen ei sovelleta mitään erityistä menetelmää. Useimmiten asiantuntijoita pyydetään tekemään tarjous ennen tehtävään nimittämistä. Prosessilainsäädännössä säädetään myös asiantuntijan kulujen korvaamisesta.

Tutkimuskustannuksiin sisältyvät tutkimuksen yhteydessä aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat alihankkijoina toimivien asiantuntijoiden tai laitosten osallistumisesta tutkimukseen. Tuomioistuimen ulkopuolisten asiantuntijamenettelyjen kustannukset voidaan sisällyttää oikeudenkäyntikuluihin.

Asiantuntijat voivat saada ennakkoa kustannusten kattamiseen.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Asiantuntijoiden on ilmoitettava tutkimuksen aloittamisesta kaikille menettelyn osapuolille. Väärän asiantuntijalausunnon tahallinen antaminen on rikoslain 321 ยง:ssä tarkoitettu rikos.

Asiantuntijat ovat vastuussa yleisen sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden mukaisesti. Lisäksi yhdessä rikosoikeuden säännöksessä käsitellään nimenomaan asiantuntijan vastuuta: Väärä syytös: 1) Toisen henkilön tekemää rikosta koskevien tietoisesti väärien syytösten esittämisestä voidaan rangaista sakkorangaistuksella tai enintään yhden vuoden vankeusrangaistuksella. 2) Samasta teosta voidaan rangaista sakkorangaistuksella tai enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksella, jos siihen liittyy todisteiden vilpillistä luomista.

Asiantuntijoiden ei tarvitse kattaa korvausvastuutaan ammatillisella vastuuvakuutuksella.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Asiantuntijamenettelyjä Virossa koskevat säännökset ovat saatavilla seuraavilla verkkosivuilla:

Asiantuntijoiden nimeämisessä ei ole eroja siviili- ja hallintomenettelyjen välillä. Rikosoikeudellisissa menettelyissä rikostekninen asiantuntija nimetään, jos EFSI:lle on esitetty pyyntö avustaa tarvittaessa syyttäjää ja tuomioistuinta.

Asiantuntijan nimikettä ei ole suojattu Virossa. Asiantuntijoita on mukana yli 70 prosentissa rikosoikeudellisista tapauksista, 30 prosentissa siviilioikeudellisista menettelyistä ja 10 prosentissa hallinnollisista menettelyistä.

V.1 Asiantuntijoiden nimeäminen

Asiantuntijoita voivat nimetä tuomioistuin ja joissakin tapauksissa myös asianosaiset. Asiantuntijoita voidaan nimetä myös oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa. Asiantuntijaa ei tarvitse nimetä luetteloon merkittyjen joukosta. Rikosoikeudellisissa menettelyissä poliisi (tutkintaviranomainen) tai syyttäjä voi nimetä asiantuntijan tutkintavaiheessa.

Jos asianosaiset eivät nimeä asiantuntijaa tai jos he eivät pääse sopimukseen siitä, kenet nimetään, tai jos ennen oikeudenkäyntiä on laadittu asiantuntijalausunto, tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan. Siviilioikeudellisissa tapauksissa asianosaisten on maksettava talletus asiantuntijakuluja varten ennen asiantuntijan nimeämistä. Asianosaiset voivat tehdä ehdotuksia siitä, kenet pitäisi nimetä asiantuntijaksi, mutta ehdotukset eivät sido tuomioistuinta.

Asiantuntijan nimeämisessä ei ole merkittäviä eroja eri tuomioistuinten ja eri oikeudenalojen välillä.

Tuomioistuimen nimeämillä asiantuntijoilla on oikeudellinen velvollisuus ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista.

V.2 Menettely

Siviilioikeudellinen menettely

Asiantuntijoilta edellytetään yleisesti, että he suorittavat työnsä perusteellisesti, kattavasti ja objektiivisesti ja että annetut lausunnot ovat tieteellisesti päteviä. Tämä pätee kaikentyyppisiin oikeudellisiin menettelyihin.

Asianosaiset voivat riitauttaa asiantuntijalausunnon antamalla lausumia tai hankkimalla toisen asiantuntijan lausunnon.

Asiantuntijan lausunto ei sido tuomioistuinta. Tuomioistuin voi noudattaa asiantuntijan lausuntoa, vaikka joku asianosaisista olisi riitauttanut lausunnon oikeudenkäynnin aikana.

Koska asiantuntijalausunto on kuitenkin vain yksi todiste muiden joukossa, tuomioistuin ottaa huomioon asiantuntijalausunnon todistusarvon suhteessa muihin todisteisiin.

Käytössä ei ole menettelyä, jonka mukaisesti asiantuntijat kokoontuisivat ennen oikeudenkäyntiä tai heitä ristikuulusteltaisiin.

Asiantuntija saa olla menettelyn aikana yhteydessä asianosaisiin, jos hän tarvitsee lisätietoja.

1. Asiantuntijalausunto

Asiantuntijalausunnot voidaan Virossa toimittaa kirjallisesti ja joskus suullisesti. Rikosoikeudellisia menettelyjä lukuun ottamatta asiantuntijan ei tarvitse noudattaa lausunnossaan erityisiä muotovaatimuksia.

Asiantuntijalla on velvollisuus käsitellä asianosaisten väitteitä lopullisessa lausunnossaan. Jos asianosaiset pyytävät täydentävää lausuntoa alkuperäisessä lausunnossa ilmenneiden ongelmien vuoksi, tuomioistuin voi määrätä laadittavaksi täydentävän lausunnon. Jos asiantuntijalausunto on monitulkintainen, ristiriitainen tai riittämätön eikä ongelmaa voida poistaa lisäkysymyksillä, tuomioistuimella on oikeus määrätä tehtäväksi toinen tutkimus. Uuden tutkimuksen suorittaa sama tai toinen asiantuntija.

2. Tuomioistuinkäsittely

Asiantuntijat eivät osallistu alustavaan käsittelyyn, mutta heidät kutsutaan oikeudenistuntoihin vastaamaan joko tuomioistuimen tai asianosaisten kysymyksiin. Asiantuntijoiden ristikuulustelu on yleinen käytäntö. Asiantuntijoita voidaan kuulla puhelinneuvottelun avulla, jos osapuolet sopivat asiasta ennen istuntoa.

 

Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI oli valinnut asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 20/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.