Asiantuntijahaku

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Saatavilla on kattavat asiantuntijarekisterit. Erikoisaloja on noin 200–300.

  • Teollisuus- ja kauppakamareiden auktorisoimia asiantuntijoita voi hakea täältä.
  • Käsityökamareiden auktorisoimia asiantuntijoita voi hakea täältä.
  • Tiedot maaseutukeskusten auktorisoimista asiantuntijoista on koottu maaseutukeskusten alueellisille verkkosivustoille.
  • Liittovaltion arkkitehtien ammattikamarin auktorisoimat asiantuntijat on koottu osavaltioiden arkkitehtikamarien verkkosivustoille.
  • Tietoa insinöörien ammattikamarien auktorisoimista asiantuntijoista ja rekistereistä on täällä.
  • Tilintarkastajien ammattikamarin rekisteröimiä asiantuntijoita voi hakea täältä.
  • Lisäksi verkkosivulla https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/ on saatavilla Saksan auktorisoitujen asiantuntijoiden liiton tietokanta.
  • Lääketieteen asiantuntijoilla ei ole velvollisuutta hankkia auktorisointia. Lääketieteen asiantuntijan voi löytää lääkäriliittojen alueellisilla verkkosivustoilla ylläpidettävistä luetteloista.

Asiantuntijan nimeäminen rekisterin perusteella on tuomioistuinten laajalti noudattama käytäntö. Jos vaatimukset täyttyvät, asiantuntija rekisteröidään automaattisesti. Valtion nimittämät rekisteröintivirastot vastaavat rekisterien nopeasta päivittämisestä.

Tärkeimmät Saksassa oikeusalan asiantuntemukseen sovellettavat säännökset ovat seuraavat:

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Asiantuntijaksi voidaan nimetä henkilö, jolla on erityisen korkea pätevyys omalla erikoisalallaan. Luetteloon merkitseminen edellyttää, että hakijalla on asianmukainen työkokemus. Asiantuntemus on osoitettava esittämällä asianmukainen dokumentaatio (esim. ansioluettelo, jäljennökset kaikista asiaan liittyvistä korkeakoulu- ja ammattitutkintotodistuksista ja työkokemuksesta, referensseistä, raporteista ja koulutuksista) asiantuntijan työstä. Lisäksi teollisuus- ja kauppakamarit, käsityökamarit sekä arkkitehtien ja insinöörien ammattikamarit järjestävät testin, johon on osallistuttava. Tutkintotodistusten lisäksi on esitettävä näyttöä jatkokoulutuksesta ja kokemuksesta sekä riippumattomuudesta ja ammatillisesta luotettavuudesta.

Auktorisoidut asiantuntijat rekisteröidään yleensä viideksi vuodeksi. Ennen viisivuotiskauden päättymistä heidän on osoitettava pätevyytensä, ammatillinen luotettavuutensa ja koulutuksensa, jotta heidät voidaan auktorisoida ja sen myötä rekisteröidä vielä toiseksi viisivuotiskaudeksi (tämä voidaan järjestää esimerkiksi todentamalla ja tarkistamalla raportit, jotka on toimitettava uutta viiden vuoden rekisteröintijaksoa varten). Vastuuyksiköiden on tarjottava koulutusta. Jos asiantuntija ei noudata sääntöjä tai ei pidä taitojaan ajan tasalla, ammattikamarit voivat poistaa hänet rekisteristä.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

Siviili-, hallinto- ja rikosoikeudellisissa asioissa palkkio lasketaan Saksan oikeuslaitoksen palkkioita ja korvauksia koskevan lain (JVEG) perusteella.

Ennakkomaksuja on mahdollista hakea.

Silloin kun asiantuntija työskentelee tuomioistuimen ulkopuolisessa toimeksiannossa, palkkio määräytyy yksittäisen palkkiosopimuksen mukaan.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Asiantuntija on vastuussa virheellisestä asiantuntijalausunnosta, riippumatta siitä, onko toimeksiannon esittänyt yksityishenkilö vai tuomioistuin. Jos tuomioistuimen palveluksessa oleva asiantuntija on laatinut virheellisen asiantuntijalausunnon tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti ja tämä virheellinen asiantuntijalausunto on tuomioistuimen päätöksen perustana, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi ryhtyä oikeustoimiin saadakseen korvausta vahingosta (siviililain (BGB) 839a §).

Kun asiantuntija työskentelee tuomioistuimen ulkopuolisessa toimeksiannossa, sovelletaan tavanomaisia (sopimusperusteista) vastuuta koskevia säännöksiä.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

1. Asiantuntijoiden nimeäminen

Tuomioistuin nimeää asiantuntijat. Osapuolilla on kuitenkin oikeus tehdä ehdotuksia siitä, kuka olisi nimettävä asiantuntijaksi.

a) Tuomioistuimen suorittama nimeäminen

Tuomioistuin käyttää yleensä asiantuntijaluetteloa tai -rekisteriä. Tuomioistuin voi nimetä myös sopivaksi ja päteväksi katsotun asiantuntijan. Tuomioistuimen nimeämä asiantuntija ottaa vastaan ohjeita tuomioistuimelta. Asiantuntijan päätehtävänä on avustaa tuomioistuinta asiantuntemuksensa puitteissa.

b) Osapuolten suorittama nimeäminen

Jos osapuolet ovat yhtä mieltä tiettyjen henkilöiden nimeämisestä asiantuntijoiksi, tuomioistuimen on noudatettava heidän näkemystään. Tuomioistuin voi kuitenkin rajoittaa osapuolten tekemän valinnan tiettyyn määrään henkilöitä.

Jos jokin osapuoli haluaa nimetä itselleen asiantuntijan avustamaan itseään, tätä asiantuntijaa ei pidetä oikeudellisena asiantuntijana vaan yksityisenä asiantuntijana.

2. Menettely

a) Siviilioikeudellinen menettely

Tuomioistuimen on perusteltava päätöksensä ja viitattava asiantuntijan päätelmiin, jos se noudattaa asiantuntijan lausuntoa. Asiantuntijan lausunto ei sido tuomioistuinta, mutta usein lausunto on kuitenkin tuomion kannalta ratkaiseva. Jos tehdään tarkastus paikan päällä, asiantuntijan on otettava yhteyttä kaikkiin osapuoliin. Jos asiantuntija esimerkiksi tarvitsee osapuolilta lisätietoja, tuomioistuimen on yleensä hoidettava asia.

i. Asiantuntijalausunto

Osapuolet voivat riitauttaa nimetyn asiantuntijan lausunnon kirjallisesti tai palkkaamalla yksityisen asiantuntijan ja toimittamalla tämän raportin tuomioistuimelle eli esittämällä toisen asiantuntijalausunnon.

ii. Tuomioistuinkäsittely

Ennen oikeudenkäyntiä voidaan käynnistää todisteiden vastaanottamiseksi itsenäinen todistelumenettely (selbstständiges Beweisverfahren). Tässä yhteydessä asiantuntija voidaan nimetä ennen pääasian käsittelyä. Tämän menettelyn soveltamisala rajoittuu todisteiden säilyttämiseen myöhempää oikeudenkäyntiä varten tai oikeudenkäynnin välttämiseksi.

Tuomioistuinkäsittelyssä noudatetaan käytännesääntöjä ja menettelysääntöjä. Asiantuntijan on vastattava kysymyksiin objektiivisesti, ymmärrettävästi ja kattavasti. Saksan prosessioikeuteen ei sisälly todistajien kuulustelemista vastakkain, mutta kysymyksiä voivat esittää paitsi tuomari myös osapuolet.

b) Muut menettelyt

Rikosoikeudellisissa asioissa tuomioistuimen olisi nimettävä asiantuntija tunnustetusta oikeusalan asiantuntijoiden luettelosta; muu henkilö olisi valittava vain, jos erityiset olosuhteet sitä edellyttävät (rikosprosessilain (StPO) 73 §:n 2 momentti). Tuomioistuin voi ohjata asiantuntijan toimintaa. Muita sääntöjä on rikosprosessilaissa.

 

Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI oli valinnut asiantuntijahakuja käsittelevän Find an Expert -hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 27/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.