Asiantuntijahaku

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

I. Asiantuntijaluettelot ja ‑rekisterit

Kreikassa asiantuntijat on rekisteröity erikoisalan mukaan. Asiantuntijarekistereitä ylläpitävät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet. Rekisterit ovat julkisia, mutta niitä käyttävät vain tuomarit, jotka haluavat nimetä asiantuntijan. Tuomioistuin voi nimetä yhden tai useamman asiantuntijan, jos se katsoo, että vireillä olevat asiat edellyttävät erikoisalan tietämystä. Lisäksi tuomioistuimen on nimettävä asiantuntijoita, jos asianosainen sitä pyytää, edellyttäen, että tuomioistuin katsoo erikoisalan tietämyksen olevan tarpeen.

Asiantuntijoiden on tehtävä hakemus tullakseen merkityiksi rekisteriin.

Kun ensimmäisen oikeusasteen siviili- tai hallintotuomioistuin on esittänyt julkisen pyynnön hakemusten jättämisestä (tuomioistuimen virallisen verkkosivuston kautta), hakija toimittaa henkilötietonsa sisältävän kirjallisen hakemuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sihteerille ja vakuuttaa, että

 • häntä ei ole tuomittu eikä syytetty rikoksesta tai rikkomuksesta, joka johtaisi hänen poliittisten oikeuksiensa menettämiseen
 • hänen ammatillista toimilupaansa ei ole peruutettu
 • hänelle ei ole määrätty omaisuuden hukkaamiskieltoa maksukyvyttömyyden tai holhouksenalaiseksi asettamisen takia
 • hän ei ole tuomari, syyttäjä eikä tuomioistuimen kirjaaja.

Vuosittain järjestettävän hakumenettelyn päätyttyä julkaistaan alustava asiantuntijarekisteri. Vastustusajan jälkeen lopullisen rekisterin hyväksyy monijäseninen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Rikosoikeudenkäyntejä varten ylläpidettävää asiantuntijarekisteriä hallinnoi rikkomuksia käsittelevä tuomarineuvosto syyttäjän ehdotuksesta. Asiantuntijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Hänen on oltava yli 21-vuotias.
 • Hänen on oltava oikeustoimikelpoinen eikä hän saa olla kehitysvammainen.
 • Häntä ei ole tuomittu rikoksesta tai rikkomuksesta, joka johtaisi poliittisten oikeuksien menettämiseen tai erottamiseen julkisen palvelun tehtävästä.
 • Hänen ammatillista toimilupaansa ei ole peruutettu.
 • Hän ei ole aiheuttanut seikkoja, jotka muodostavat asiantuntijatehtävän kohteen.
 • Hän ei ole toimivaltainen tuomari, syyttäjä, sihteeri eikä tuomioistuimen kirjaaja asianomaisessa menettelyssä.
 • Häntä ei ole tuomittu samasta rikoksesta kuin syytettyä.
 • Hän ei ole vastaajan puoliso, sisarus tai lähisukulainen.

Asiantuntijat voidaan poistaa rekisteristä, jos he pyytävät sitä, jos he eivät enää täytä vaatimuksia tai jos toimivaltainen viranomainen niin päättää.

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Asiantuntijoiden on oltava ammattialajärjestön jäseniä, jotta he voivat kutsua itseään asiantuntijoiksi.

ΙΙΙ. Asiantuntijoiden palkkiot

Rikosoikeudellisissa menettelyissä valtio maksaa asiantuntijan palkkion. Siviilioikeudellisissa menettelyissä kantajan on maksettava ennakko tuomioistuimen nimeämien asiantuntijoiden kustannuksista. Oikeudenkäynnin päätteeksi oikeudenkäynnin hävinneen asianosaisen on vastattava oikeudenkäyntikuluista. Asianosaiset voivat tietyin edellytyksin saada oikeusapua asiantuntijan palkkion maksamiseen.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Asiantuntijat ovat vastuussa yleisen sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden mukaisesti. Heidän ei tarvitse kattaa mahdollista korvausvastuutaan ammatillisella vastuuvakuutuksella.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Kreikan oikeusalan asiantuntijoihin sovelletaan pääasiassa Kreikan siviiliprosessilain 368–392 §:ää, kuninkaan asetusta nro 566/1968 ja lain 2882/2001 (pakkolunastuslaki) 20§:n 7 momenttia. Lisäksi sovelletaan Kreikan hallintomenettelylain 159–168 §:ää ja Kreikan rikosprosessilain 183–203 §:ää.

Tuomioistuimella on harkintavalta määrätä todisteiden vastaanottamisesta, koska ensisijaisena tavoitteena on totuuden selvittäminen. Ainoa tätä toimivaltaa rajoittava seikka on kontradiktorinen periaate.

1. Asiantuntijoiden nimeäminen

Asiantuntijoita voivat nimetä tuomioistuin ja asianosaiset. Asiantuntijat nimetään hallinnollisissa menettelyissä samaan tapaan kuin siviilioikeudellisissa menettelyissä. Rikosoikeudellisessa menettelyssä syyttäjä tai tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan tutkintavaiheessa. Tätä varten on olemassa eri asiantuntijarekisteri kuin se, jota käytetään siviilioikeudellisissa menettelyissä, ja siihen hyväksyttävän asiantuntijan on täytettävä tiukemmat vaatimukset kuin siviilioikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä.

a) Tuomioistuimen suorittama nimeäminen

Siviilituomioistuimella on harkintavalta nimetä asiantuntija joko viran puolesta tai asianosaisen nimenomaisen pyynnön perusteella, jos asiaa koskevia tosiseikkoja ei voida selvittää muulla tavoin. Tässä tapauksessa suullinen käsittely tapahtuu vasta kun asiantuntija on toimittanut lausuntonsa. Tuomioistuin voi vapaasti nimetä henkilön, jonka se katsoo soveltuvan asiantuntijaksi. Asiantuntijan on ilmoitettava tuomioistuimelle mahdollisista eturistiriidoista. Tuomioistuimen nimeämillä asiantuntijoilla on pääsy asiaankuuluviin asiakirjoihin.

b) Asianosaisten suorittama nimeäminen

Kreikassa on kolmenlaisia asianosaisten nimeämiä asiantuntijoita: tekniset neuvonantajat (siviiliprosessilain 391–392 §, hallintomenettelylain 167 § sekä siviiliprosessilain 194 § ja sitä seuraavat pykälät), tuomioistuinten ulkopuoliset asiantuntijat ja asiantuntijatodistajat. Riita-asian osapuoli nimeää teknisen neuvonantajan valvomaan tuomioistuimen nimeämän asiantuntijan toimintaa. Tuomioistuimen ulkopuolisen asiantuntijan valitsee asianosainen. Asianosaisten on vedottava hänen lausuntoonsa ja toimitettava se tuomioistuimelle, muuten se hylätään. Jos nämä vaatimukset täyttyvät, tuomioistuin tutkii ja arvioi asiantuntijan lausunnon harkintavaltansa mukaan. Lausuntoa ei katsota todisteeksi. Se liittyy pikemminkin asianosaisen väitteiden oikeusperustaan. Asiantuntijatodistajat ovat todistajia, joilla on erityistä tieteellistä tai teknistä tietämystä ja joita tuomioistuin kuulee.

Tuomioistuin voi päättää, ottaako se asiantuntijan lausunnon huomioon tuomion perusteluissa. Tuomioistuin voi perustaa tuomionsa asiantuntijan lausuntoon, vaikka lausunto olisi laadittu menettelysääntöjen vastaisesti. Jos menettelysääntöjen rikkominen on merkittävää, asiantuntijalausuntoa ei kuitenkaan oteta huomioon. Tässä tapauksessa tuomari ei voi käyttää lausuntoa tuomion perustelemiseen.

2. Menettely (siviiliasioissa)

Asianosaisten tekniset neuvonantajat voivat ristikuulustella tuomioistuimen nimeämiä asiantuntijoita, jos asianosaiset ovat palkanneet tällaisia neuvonantajia. Asiantuntijan ainoa velvollisuus on toimittaa lausunto. Asianosaisten nimeämät asiantuntijat voivat olla menettelyn aikana yhteydessä asianosaisiin, mutta tuomioistuimen nimeämät asiantuntijat tarvitsevat siihen tuomioistuimen luvan.

a) Asiantuntijalausunto

Kreikkalaisessa asiantuntijamenettelyssä ei vaadita alustavaa asiantuntijalausuntoa. Päälausunto voidaan toimittaa kirjallisesti tai suullisesti. Asiantuntijan ei tarvitse noudattaa lausunnossa erityisiä muotovaatimuksia.

Jos tuomioistuin katsoo, että lausunto on puutteellinen tai että asiantuntija on syyllistynyt perusteettomaan väärinkäytökseen, tuomioistuin voi määrätä uuden tai täydentävän lausunnon laatimisesta viran puolesta tai asianosaisten pyynnöstä. Tuomioistuin voi myös määrätä asiantuntijan maksamaan oikeudenkäyntikulut asiantuntijan perusteettoman väärinkäytöksen vuoksi.

Asiantuntijalausunto voidaan riitauttaa asianomaisten lausumien tai toisen asiantuntijan lausunnon nojalla.

b) Tuomioistuinkäsittely

Tuomari määrää asiantuntijan osallistumaan oikeudenistuntoihin vain poikkeustapauksissa.

 

Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI oli valinnut asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 27/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.