Asiantuntijahaku

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Romaniassa asiantuntijat on kirjattu rekisteriin erikoisalan mukaan. Oikeusministeriö toimittaa asiantuntijarekisterit tuomioistuimille, ja niitä ylläpitävät siviili- tai rikostuomioistuimet. Luettelot ovat saatavilla täällä.

Asiantuntijat valtuutetaan ja merkitään rekisteriin oikeusministeriön järjestämän tutkinnan jälkeen.

Oikeusalan asiantuntijan aseman saamiseksi hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • Hänen on oltava Romanian kansalainen, Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin valaliiton kansalainen.
 • Hänen on osattava romanian kieltä.
 • Hänellä on oltava täysi oikeustoimikelpoisuus.
 • Hänellä on oltava tutkinto siltä erikoisalalta, jota varten hän osallistuu asiantuntijatutkintaan, ja se on todistettava tutkintotodistuksella.
 • Hänellä on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus tältä erikoisalalta.
 • Hänen on sovelluttava terveydentilaltaan asiantuntijan työhön.
 • Hänellä ei saa olla rikosrekisteriä, ja hänellä on oltava hyvä ammatillinen ja yhteiskunnallinen maine.
 • Hänen on täytynyt läpäistä oikeusministeriön järjestämä tutkinta.

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai Romanian kansalainen, joka on hankkinut tarvittavan ammattipätevyyden toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, voi saada Romaniassa asiantuntijan aseman samoin edellytyksin kuin Romanian kansalaiset.

Asiantuntijat voidaan poistaa rekisteristä, jos he pyytävät sitä, jos he eivät enää täytä vaatimuksia tai jos toimivaltainen viranomainen niin päättää.

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Asiantuntijoiden on oltava ammattialajärjestön jäseniä, jotta he voivat kutsua itseään asiantuntijoiksi.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

1. Siviilioikeudellinen menettely

Asiantuntijan nimeävän tuomioistuimen on määräyksessään vahvistettava asiantuntijan palkkiot ja tarvittaessa matkakulujen ennakkomaksut. Tuomioistuin voi pyytää asiantuntijaa arvioimaan asiantuntijapalvelun kustannukset kirjallisesti määräajassa.

Asianosaisen, jota määräys sitoo, on esitettävä todiste palkkion suorittamisesta tuomioistuimen kirjaamoon viiden päivän kuluessa nimeämisestä tai tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Tuomioistuin voi korottaa palkkion määrää, kunnes lausunto on toimitettu.

2. Rikosoikeudellinen menettely

Asiantuntijalla on oikeus palkkioon asiantuntijana toimimisesta. Palkkion suuruuden määrää syyttäjä tai tuomioistuin asian luonteen ja monimutkaisuuden sekä asiantuntijalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Asiantuntijat ovat vastuussa yleisen sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden mukaisesti. Heidän on katettava mahdollinen korvausvastuunsa ammatillisella vastuuvakuutuksella.

Teknisten oikeudellisten asiantuntijoiden keskustoimisto voi kohdistaa oikeusalan teknisiin asiantuntijoihin, jotka ovat syyllistyneet asiantuntijan toimintaa harjoittaessaan väärinkäytökseen, seuraavia kurinpidollisia seuraamuksia, jotka ovat suhteessa rikkomuksen vakavuuteen:

 • kirjallinen huomautus
 • oikeusalan asiantuntijana toimimista koskevan oikeuden peruuttaminen kolmen kuukauden ja yhden vuoden väliseksi ajaksi
 • oikeusalan asiantuntijan aseman peruuttaminen.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Oikeusalan asiantuntijan tehtävään sovelletaan Romaniassa pääasiassa Romanian siviiliprosessilain 330–331 §:ää. Lisäksi sovelletaan Romanian rikosprosessilain 172–191 §:ää.

Asiantuntijat luetellaan erikoisaloittain. Asiantuntijarekisterit ovat julkisia, ja ne julkaistaan oikeusministeriön verkkosivuilla.

Asiantuntijoiden on haettava merkitsemistä rekisteriin.

1. Asiantuntijoiden nimeäminen

Romanian siviilioikeudessa säädetään yhden tai kolmen asiantuntijan nimeämisestä. Asiantuntijoita voivat nimetä tuomioistuin ja asianosaiset. Asianosaiset voivat sopia yhdestä yhteisestä asiantuntijasta. Jos he eivät pääse sopimukseen, tuomioistuin nimeää asiantuntijan sattumanvaraisesti julkisessa istunnossa asiantuntijaviraston laatimasta ja toimittamasta luettelosta.

Romanian rikoslaissa säädetään vain yhden asiantuntijan nimeämisestä. Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan oikeudenkäynnin aikana ja syyttäjä rikostutkintavaiheen aikana. Yleensä syyttäjä tai tuomioistuin nimeää yhden asiantuntijan. Vain tilanteissa, joissa tarvitaan monitieteellistä tietämystä, voidaan nimetä kaksi tai useampia asiantuntijoita.

Tätä varten käytetään samaa rekisteriä kuin siviilioikeudellisissa menettelyissä. Asiantuntijoita koskevat vaatimukset ovat sekä rikos- että siviilioikeudellisissa menettelyissä samat.

a) Nimeäminen tuomioistuimen toimesta

Siviilituomioistuimella tai rikostuomioistuimella on toimivalta nimetä asiantuntija joko viran puolesta tai asianosaisen nimenomaisen pyynnön perusteella, jos asiaa koskevat tosiseikat voidaan selvittää ainoastaan asiantuntijan avustuksella. Tässä tapauksessa asiantuntija vastaa tuomioistuimen tai syyttäjän esittämiin kysymyksiin tiettyyn ajankohtaan asti. Asiantuntijan on ilmoitettava tuomioistuimelle mahdollisista eturistiriidoista. Tuomioistuimen nimeämillä asiantuntijoilla on pääsy asiaankuuluviin asiakirjoihin.

b) Nimeäminen asianosaisten toimesta

Romaniassa on monenlaisia asianosaisten nimeämiä asiantuntijoita:

 • asianosaisten tai syytetyn pyynnöstä nimetyt valtuutetut riippumattomat asiantuntijat (rikosprosessilain 172 §:n 8 momentti)
 • laboratorioiden tai erikoisalan laitosten viralliset asiantuntijat
 • valtuutetut riippumattomat kansalliset asiantuntijat
 • asiantuntijat ulkomailta (rikosprosessilain 172 §:n 8 momentti).

Jos valtuutettuja asiantuntijoita ei ole käytettävissä, tuomioistuin voi pyytää näkemyksiä yhdeltä tai useammalta asianomaisella alalla toimivalta henkilöltä tai asiantuntijalta (siviiliprosessilain 330 §:n 3 momentti). Nämä toimivat tällöin tuomioistuinten ulkopuolisina asiantuntijoina ja asiantuntijatodistajina. Asianosaisten nimeämät asiantuntijat valvovat tuomioistuimen nimeämän asiantuntijan toimintaa. Asianosaiset eivät voi nimetä asiantuntijaa ilman, että tuomioistuin on nimennyt asiantuntijan (rikosprosessilain 173 §:n 4 momentti). Asiantuntijatodistajat ovat todistajia, joilla on erityistä tieteellistä tai teknistä tietämystä ja joita tuomioistuin kuulee.


Asiantuntijoilla on oikeus kieltäytyä asiantuntijana toimimisesta samoista syistä kuin todistajat voivat kieltäytyä todistamasta.

2. Menettely

a) Siviilioikeudellinen menettely

Asiantuntijan lausunto ei sido tuomaria. Asiantuntijan ainoa velvollisuus on toimittaa lausunto. Asiantuntijat voivat olla menettelyn aikana yhteydessä asianosaisiin, mutta tuomioistuimen nimeämät asiantuntijat tarvitsevat siihen tuomioistuimen luvan.

i. Asiantuntijalausunto

Romanialaisessa asiantuntijamenettelyssä ei vaadita alustavaa asiantuntijalausuntoa. Päälausunto voidaan toimittaa vain kirjallisesti. Asiantuntijan on noudatettava lausunnossaan määrättyä muotorakennetta.

Jos asiantuntijalausuntoa on tarpeen selventää tai täydentää tai asiantuntijoiden lausuntojen välillä on ristiriita, tuomioistuin voi viran puolesta tai asianosaisten pyynnöstä pyytää asiantuntijoita selventämään tai täydentämään lausuntojaan.

Tuomioistuin voi asianosaisten pyynnöstä tai viran puolesta määrätä toisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta, jos siihen on perusteltu syy. Toisen asiantuntijalausunnon antaa toinen asiantuntija kuin alkuperäisen lausunnon. Tuomioistuin päättää vapaasti, mihin perusteluihin se perustaa tuomionsa.

ii. Tuomioistuinkäsittely

Rikosoikeudellisessa menettelyssä tai oikeudenkäynnissä tutkintatuomari tai tuomioistuin voi syyttäjän tai asianosaisten pyynnöstä tai viran puolesta kuulla asiantuntijaa, jos kuuleminen on tarpeen asiantuntijan havaintojen tai johtopäätösten selventämiseksi.

Jos asiantuntijat voivat siviilioikeudellisessa menettelyssä ilmaista mielipiteensä välittömästi, heitä kuullaan oikeudenistunnossa samojen sääntöjen mukaisesti kuin todistajia ja heidän lausuntonsa kirjataan tuomioon.

b) Rikosoikeudellinen menettely

Jos syyttäjä tai tuomioistuin katsoo, että asiantuntijalausunto on puutteellinen eikä tätä puutetta voida korjata asiantuntijan kuulemisessa, tuomioistuin määrää viran puolesta tai asianosaisten pyynnöstä saman asiantuntijan täydentämään asiantuntijalausuntoaan. Jos saman asiantuntijan nimeäminen ei ole mahdollista, määrätään toisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta.

Syyttäjä tai tuomioistuin määrää uuden asiantuntijalausunnon hankkimisesta, jos asiantuntijalausunnon johtopäätökset ovat epäselviä tai ristiriitaisia eikä näitä puutteita voida korjata kuulemalla asiantuntijaa.

 

Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI oli valinnut asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.