Asiantuntijahaku

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Slovakian tasavallassa käytetään virallista asiantuntijaluetteloa eli -rekisteriä. Asiantuntijarekisteri on kaikkien saatavilla verkossa.

Asiantuntijarekisterin ylläpitämisestä vastaa oikeusministeriö.

Tullakseen merkityksi rekisteriin asiantuntijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • täysi oikeustoimikelpoisuus
 • rikosrekisteriote ilman rikostuomioita
 • vastaava koulutus (korkeakoulututkinto, jos mahdollista)
 • oikeusalan asiantuntijoiden ammattia säänteleviä oikeudellisia normeja koskeva lyhytaikainen erityiskurssi
 • vähintään seitsemän vuoden kokemus asianomaiselta erityisalalta (kokonaan tutkinnon suorittamisen jälkeen)
 • oikeusministeriön tai valtuutetun toimijan järjestämä erityiskoe
 • pitkäkestoinen erityiskurssi, jossa käsitellään oikeusalan asiantuntijoiden ammattia säänteleviä oikeudellisia normeja ja luettelon asianomaista osiota (vaaditaan vain valikoiduilta osioilta)
 • tarvittavat laitteet ja varusteet
 • asiantuntijaa ei ole poistettu luettelosta kolmen edeltävän vuoden aikana oikeudellisena asiantuntijana tehdyn hallinnollisen rikkomuksen takia eikä hänelle ole määrätty voimassa olevaa kieltoa toimia oikeudellisena asiantuntijana hallinnollisen rikkomuksen takia
 • oikeudellisen asiantuntijan vala.

Asiantuntijoiden on vannottava vala, jotta heidät voidaan merkitä rekisteriin. Asiantuntijoiden on haettava rekisteriin merkitsemistä. Oikeusministeriön on otettava asiantuntijarekisteriin henkilö, joka täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Oikeusministeriö voi poistaa asiantuntijan rekisteristä seuraavissa tapauksissa:

 • asiantuntijan kirjallisesta pyynnöstä
 • jos henkilö ei enää täytä edellä mainittuja vaatimuksia
 • kurinpidollisena seuraamuksena
 • jos henkilö harjoittaa toimintaa ilman vastuuvakuutusta
 • jos henkilö ei läpäise ammatillista pätevyyttä koskevaa testiä.

Oikeusministeriö päivittää asiantuntijaluetteloa jatkuvasti.

Asiantuntijoita voi hakea hakutyökalulla. Haku kattaa kaikki asiantuntijat. Asiantuntijat luetellaan erikoisalan mukaan, ja erikoisalat ovat nähtävillä rekisterissä.

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Asiantuntijoilla on oltava tietty koulutustaso erikoisalallaan, jotta he voivat rekisteröityä. Asiantuntijoiden ei tarvitse olla minkään ammattialajärjestön jäseniä voidakseen toimia asiantuntijoina. Asiantuntijoiden on päivitettävä ja kehitettävä osaamistaan säännöllisesti. Ammatillista jatkokoulutusta järjestävät erityiset asiantuntijalaitokset.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

Asiantuntija voi sopia hankintaviranomaisen kanssa, joka ei ole tuomioistuin tai muu viranomainen, sopimukseen perustuvasta korvauksesta tai asiantuntijapalkkion määrästä. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, asiantuntijalla on oikeus saada tariffin mukainen palkkio sekä korvaus kuluista ja ajanmenetyksestä. Tariffin mukaisen asiantuntijapalkkion määrä perustuu joko käytettyyn aikaan, palkkion jakamiseen tai kiinteämääräiseen korvaukseen.

Tuomioistuimen nimeämät asiantuntijat voivat saada ennakkomaksun kuluista. Siviilioikeudellisessa menettelyssä asiantuntijan palkkion maksavat osapuolet ja rikosoikeudellisissa menettelyissä palkkion maksaa valtio.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Slovakian tasavallan lainsäädännössä säädetään erikseen asiantuntijan vastuusta. Laissa N:o 382/2004 Kok., sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, säädetään monentyyppisistä hallinnollisista rikkomuksista.

Asiantuntijoiden on katettava mahdollinen korvausvastuu ammatillisella vastuuvakuutuksella. Tällainen vakuutus ei kata asiantuntijan vastuuta neuvonnasta, jota hän antaa muissa jäsenvaltioissa.

Asiantuntijan vastuuseen sovelletaan lakisääteistä 33 193 euron ylärajaa.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Slovakian tasavallassa oikeusalan asiantuntemukseen sovellettavat tärkeimmät säännökset ovat laki N:o 382/2004 Kok., sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, asetus N:o 228/2018 Kok., siviiliprosessilaki, rikosprosessilaki ja hallintomenettelylaki.

Yleiset säännöt asiantuntijoiden nimeämisestä siviili-, rikos- tai hallintotuomioistuinten menettelyjä varten ovat samankaltaiset.

Slovakian tasavallan oikeusjärjestelmässä ei eroteta toisistaan asiantuntijatodistajia, teknisiä asiantuntijoita, oikeusalan asiantuntijoita tai muita asiantuntijoita. Rekisteröityjä asiantuntijoita on kaikkiaan noin 3 000.

Asiantuntijoiden nimeäminen

Tuomioistuin tai muu viranomainen voi nimetä asiantuntijoita. Asiantuntijoita voidaan nimetä myös oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa. Esitutkintamenettelyssä asiantuntijan voi nimetä poliisi tai syyttäjä.

Asiantuntijan nimeäminen siviili-, rikos- ja hallintotuomioistuimen menettelyihin tapahtuu samalla tavalla. Tuomioistuimen nimeämillä asiantuntijoilla on oikeudellinen velvollisuus ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista. Silloin kun tuomioistuimet nimeävät asiantuntijoita, heidät valitaan asiantuntijaluettelon tai -rekisterin avulla. Tuomioistuin tai joku osapuolista voi nimetä asiantuntijan luettelon perusteella. Jos luettelossa ei ole oikeusalan asiantuntijaa tai jos rekisteröity oikeudellinen asiantuntija ei pysty suorittamaan vaadittua tehtävää, tuomioistuin voi nimittää oikeudellisen asiantuntijan tapauskohtaisesti.

Menettely

Siviilioikeudellinen menettely

Asiantuntijoita yleensä vastakuulustellaan oikeudenkäynnin aikana. Asiantuntijan lausunto ei sido tuomioistuinta. Asiantuntijalausunto on yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu näyttö, ja tuomari on velvollinen arvioimaan sitä objektiivisesti ja muun näytön yhteydessä.

Ei ole olemassa menettelyä, jossa asiantuntijat kokoontuisivat ennen oikeudenkäyntiä tai heitä vastakuulusteltaisiin ennen oikeudenkäyntiä, jotta kysymyksiä voitaisiin tarkentaa ja jotta tuomioistuin ymmärtäisi mielipide-erot.

Osapuolten on tuomioistuimen pyynnöstä tehtävä yhteistyötä asiantuntijan kanssa asiantuntemuksen lähteiden tai tietojen hankkimiseksi.

1. Asiantuntijalausunto

Asiantuntijalausunto on jäsenneltävä seuraavasti:

 • kansilehti
 • johdanto
 • lausunto
 • päätelmät
 • liitteet
 • asiantuntijalauseke.

Asiantuntijoiden ei tarvitse toimittaa alustavaa lausuntoa. Asiantuntijoilla ei ole velvollisuutta käsitellä lausunnossaan osapuolten väitteitä.

Tuomioistuin voi määrätä asiantuntijan toimittamaan täydentävän lausunnon. Asiantuntijat toimittavat lausuntonsa kirjallisesti tai suullisesti.

2. Tuomioistuinkäsittely

Asiantuntijan on osallistuttava alustavaan käsittelyyn. Asiantuntijan on osallistuttava pääkäsittelyyn vastatakseen tuomioistuimen ja osapuolten kysymyksiin. Asiantuntijoita yleensä vastakuulustellaan oikeudenkäynnin aikana.


Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI valitsi asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.