Asiantuntijahaku

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Slovenian tasavallan oikeusministeriö ylläpitää asiantuntijarekisteriä.
Rekisteri on julkisesti saatavilla Slovenian oikeusministeriön ylläpitämällä verkkosivustolla.

Slovenian lainsäädännössä ei määritellä asiantuntijatodistajaa. Asiantuntijatodistajat, asiantuntijat ja oikeudelliset asiantuntijat on kuitenkin erotettu toisistaan.

Kaikki asiantuntijat eivät kuulu rekisteriin, vaan rekisteri kattaa vain tuomioistuimia avustavat asiantuntijat (oikeudelliset asiantuntijat). Rekisterissä on 50 pääryhmää, ja rekisteröitynä on noin 1 000 asiantuntijaa.

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Asiantuntijoiden on täytettävä Slovenian tuomioistuinten asiantuntijoita, hyväksyttyjä arvioijia ja tuomioistuinten tulkkeja koskevan lain 16 §:n nojalla muun muassa seuraavat rekisteröintiperusteet:

  • Slovenian tasavallan, Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalaisuus ja sloveenin kielen aktiivinen kielitaito,
  • henkilöä ei ole tuomittu lainvoimaisesti viran puolesta nostetusta rikoksesta, joka tekisi hänet moraalisesti sopimattomaksi antamaan asiantuntijalausuntoja tuomioistuimessa, sillä se voisi estää hänen työnsä puolueettoman tai ammattimaisen suorittamisen tai vahingoittaa tuomioistuimen mainetta,
  • henkilö on suorittanut Bolognan prosessia edeltävän yliopistokoulutuksen tai on saanut päätökseen Bolognan prosessin mukaisen maisteriohjelman ja hänellä on asianmukaista ammatillista tietämystä ja käytännön taitoja ja kokemusta tietyntyyppiseen asiantuntijatyöhön,
  • kuusi vuotta kokemusta alalta, jolla hän aikoo tehdä asiantuntijatyötä,
  • henkilö ei saa harjoittaa toimintaa, joka on ristiriidassa oikeudellisen asiantuntijan tehtävän kanssa.

Oikeudelliseksi asiantuntijaksi nimitettävän henkilön on toimitettava oikeusministeriölle oikeudelliseksi asiantuntijaksi nimittämistä koskeva hakemus määrätyllä lomakkeella ja avoimen ilmoituksen perusteella. Ministeri määrää erityisen pätevyystestin asiantuntijan tietojen, käytännön osaamisen ja kokemuksen selvittämiseksi. Tämän jälkeen ministeriö tekee päätöksen, ja asiantuntija vannoo valan.
Asiantuntijan ei tarvitse allekirjoittaa menettelysääntöjä tai eettisiä sääntöjä, jotta hänet voidaan rekisteröidä.

Ammattitaidon kehittämiselle on asetettu vaatimuksia. Oikeudellisten asiantuntijoiden on jatkuvasti päivitettävä tietämystään ja soveltamiaan ammatillisia menetelmiä tai osallistuttava toimivaltaisen valtion viranomaisen, valtuutetun järjestön, ammattiyhdistyksen tai muun ammatillisen laitoksen järjestämiin kuulemisiin ja ammatilliseen koulutukseen. Kaikkien oikeudellisten asiantuntijoiden on viiden vuoden kuluttua nimittämispäivästä ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava todisteet edeltävien viiden vuoden aikana suorittamastaan ammatillisesta koulutuksesta asiantuntijaneuvostolle, joka vahvistaa asiantuntijan pätevyyden.

Yleinen ammatillinen koulutus sisältää perustiedot Slovenian tasavallan perustuslaillisesta rakenteesta, oikeuslaitoksen rakenteesta ja toiminnasta, tuomioistuinmenettelyistä, todistusaineistoa koskevista säännöistä, oikeudellisten asiantuntijoiden, tuomioistuinten arvioijien tai tulkkien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista oikeudellisista säännöksistä, Euroopan unionin lainsäädännöstä ja toimielimistä sekä muista oikeudellisten asiantuntijoiden, tuomioistuinten arvioijien tai tulkkien työhön liittyvistä aiheista.

Ammatillinen erityiskoulutus sisältää yksittäisten osaamisalueiden ja asiantuntijatyön osa-alueiden erityisosaamista.

Asiantuntijoiden ei tarvitse olla ammattiyhdistyksen jäseniä rekisteriin merkitsemistä varten.
Ministeri voi poistaa asiantuntijan rekisteristä pysyvästi, jos

  • oikeus työskennellä asiantuntijana peruutetaan pysyvästi kurinpitomenettelyssä,
  • asiantuntija antaa kirjallisen lausunnon siitä, että hän ei enää halua laatia tuomioistuimen asiantuntijalausuntoja,
  • asiantuntija irtisanotaan,
  • asiantuntijaa vastaan on viran puolesta nostettu syyte rikoksesta, josta voidaan rangaista yli kahden vuoden vankeusrangaistuksella. Tällöin ministeriö poistaa tämän asiantuntijan luettelon julkisesta osasta viimeistään kolmen päivän kuluttua siitä, kun se on saanut tiedon kyseisestä oikeudellisesta seikasta. Asiantuntija palautetaan luettelon julkiseen osaan, kun poistamisen syyt lakkaavat olemasta voimassa.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

Tuomioistuinten nimeämien asiantuntijoiden palkkioita säännellään lailla. Palkkion määrä riippuu muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen sivumäärästä, tutkintaan käytetystä ajasta ja suullisen kuulemisen valmistelusta sekä siitä, onko tarpeen kerätä ja tarkastella lisäasiakirjoja tai suorittaa tutkimus ja siitä, kuinka monimutkainen asia on. Palkkion lisäksi asiantuntijoilla on oikeus saada korvaus kuluistaan.

Osapuolet voivat saada asiantuntijan palkkioon liittyvää oikeusapua määrätyin hinnoin.

Tuomioistuin päättää ratkaisussaan, minkä osapuolen tai osapuolten on maksettava asiantuntijan palkkio.

IV. Asiantuntijoiden vastuut

Asiantuntijan vastuun ylärajaa ei ole määritelty laissa. Siihen sovelletaan yleisiä määräyksiä. Asiantuntijoilla ei ole velvollisuutta kattaa mahdollista korvausvastuutaan ammatillisella vastuuvakuutuksella.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Slovenian tuomioistuinten asiantuntijoita, hyväksyttyjä arvioijia ja tuomioistuinten tulkkeja koskevaa lakia ei valitettavasti ole saatavilla verkossa englannin kielellä.

1. Asiantuntijoiden nimeäminen

1a. Nimeäminen tuomioistuimen toimesta

Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijaksi henkilön, jota se pitää sopivana ja pätevänä. Useimmiten tuomioistuimet nimeävät asiantuntijan virallisesta rekisteristä.

1b. Nimeäminen osapuolten toimesta

Osapuolet voivat kiistää tuomioistuimen nimeämän asiantuntijan tulokset ja palkata tätä varten asiantuntijan omalla kustannuksellaan.

2. Menettely

a) Siviilioikeudellinen menettely

Osapuolten on annettava asiantuntijalle yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita ja kysyttävä häneltä yksityiskohtaisia kysymyksiä.
Asiantuntija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä osapuoliin lausuntoaan varten.

Tuomioistuin ei valvo asiantuntijan työn edistymistä. Jokaisen asiantuntijan on kuitenkin ilmoitettava tuomioistuimelle, katsooko hän pystyvänsä tekemään häneltä vaaditun työn ajoissa. Laadunvalvontaa ei ole. Asiantuntijoiden lausunnoissa esitetyt arviot eivät sido tuomioistuimia.

Osapuolet voivat kiistää asiantuntijalausunnon antamalla lausumia tai hankkimalla vastakkaisen asiantuntijalausunnon ennen kuin tuomari antaa päätöksensä asiasta.

Jos osapuoli esittää lisäkysymyksiä tai jos tuomioistuin tarvitsee lisätietoja, tuomioistuin voi tilata lisälausunnon.

Asiantuntijalausunto ei sido tuomioistuinta, mutta se otetaan yleensä huomioon lopullista päätöstä tehtäessä.

1. Asiantuntijalausunto

Asiantuntija toimittaa lausuntonsa kirjallisesti, tai jos tuomioistuin niin haluaa, suullisesti.

Asiantuntijan on loppulausunnossaan käsiteltävä osapuolten perusteluja. Lausunnolle ei ole asetettu muotovaatimuksia eikä muitakaan erityisvaatimuksia.

Tuomioistuinten asiantuntijoita, hyväksyttyjä arvioijia ja tuomioistuinten tulkkeja koskevassa laissa määritetään asiantuntijalausuntojen laatimisen yleiset ja yksilölliset ohjeet, jotka julkaistaan oikeusministeriön verkkosivuilla. Asiantuntijaneuvosto hyväksyy ohjeet, joihin sisältyy yhdenmukainen maininta asiantuntijalausuntojen rakenteesta ja niiden laatimista koskevista ohjeista. Tuomioistuinten asiantuntijoiden erityisaloja ja osa-alueita koskevat yleiset ja yksilölliset ohjeet on hyväksyttävä ja julkaistava ministeriön verkkosivuilla kahden vuoden kuluessa edellä mainitun lain voimaantulopäivästä (viimeistään 1. tammikuuta 2021).

2. Oikeuskäsittely

Asiantuntijoiden on osallistuttava oikeudenistuntoon, jos tuomioistuin sitä pyytää.

B) Muut menettelyt

Muut menettelyt ovat suurelta osin samanlaisia kuin siviilioikeudellisessa menettelyssä.

 

Tässä esitetyt tiedot on kerätty maakohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka European Expertise & Experts Institute EEEI valitsi asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen aikana.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.