Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Pronađite stručnjaka

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

I. Popisi i registri vještaka

U Austriji vještaci se u registar upisuju prema području stručnosti. Registre vještaka vodi regionalni prvostupanjski sud („Landesgericht”).

Registri su dostupni javnosti putem sljedeće poveznice.

Za upis u registar vještaci moraju podnijeti zahtjev i položiti ispit.

II. Kvalifikacije vještaka

Podnositelji zahtjeva koji žele postati sudski vještaci moraju dokazati da posjeduju stručno iskustvo u svojem području vještačenja. Osim toga, vještak mora biti dobro upoznat s najvažnijim načelima austrijskog postupovnog prava, znati kako napisati izvješće vještaka te mora predočiti dokaz o petogodišnjem stručnom iskustvu stečenom u razdoblju koje je neposredno prethodilo upisu u registar, ako ima završen diplomski studij, ili desetogodišnjem stručnom iskustvu u svojem području vještačenja, ako nema završen diplomski studij. Osim toga, moraju imati punu pravnu i poslovnu sposobnost i biti pouzdani. Kako bi ispunili uvjet u pogledu pouzdanosti, cjelokupno postupanje vještaka mora biti besprijekorno, čime se potvrđuje njihova nepristranost i kvaliteta njihova rada.

Zahtjev za upis u registar „zaprisegnutih i ovlaštenih” vještaka (formulacija vještaka kojeg je ovlastio EEEI) mora se podnijeti predsjedniku regionalnog prvostupanjskog suda u okrugu mjesta boravišta ili mjesta obavljanja profesionalne djelatnosti podnositelja zahtjeva.

U okviru postupka upisa predsjednik odgovoran za upis zadužuje povjerenstvo da izradi stručno mišljenje o tome jesu li ispunjeni uvjeti za upis u registar.

Vještaci moraju položiti prisegu prije upisa u registar.

Vještake koji ispunjavaju sve prethodno navedene uvjete predsjednik odgovoran za upis imenuje na razdoblje od pet godina. Vještaci moraju iznova podnijeti zahtjev za upis svakih pet godina. Ako vještaci i dalje ispunjavaju sve uvjete, ponovno se imenuju (no ne moraju ponovno polagati ispit).

Vještake je moguće izbrisati iz registra ako to sami zatraže, ako više ne ispunjavaju tražene uvjete ili ako nadležno tijelo tako odluči. U rješenju kojim se odbija ponovni upis vještaka moraju se navesti razlozi odbijanja ponovnog upisa vještaka i to se rješenje može osporavati.

Austrijsko udruženje zaprisegnutih i ovlaštenih vještaka objavilo je etički kodeks.

III. Naknada za rad vještaka

III.1. Opće informacije

Austrijski Zakon o pravu na naknadu (Gebührenbackgesetz iz 1975.) primjenjiv je na naknade za rad vještaka. Sadržava opća pravila koja se primjenjuju na vještake, a sadržava i poseban sustav naknada za liječnike, antropologe, stomatologe, veterinare, vještake za kemijsku analizu i vještake za motorna vozila.

III.2. Naknade

Naknade obično ovise o složenosti mišljenja. U okviru kaznenih postupaka i sudskih postupaka iz područja obiteljskog prava za određene je vještake uspostavljen poseban sustav naknada (vidjeti odjeljak II.1.).

III.3. Način plaćanja

Vještak sudu mora ispostaviti svoju potvrdu o isplaćenoj naknadi u roku od 14 dana nakon davanja svojeg mišljenja. Naknade se u načelu plaćaju bankovnom doznakom.

III.3.1. Građanski postupak

U okviru građanskog postupka, prije nego što vještak počne izrađivati svoje mišljenje, sud u načelu nalaže objema strankama da sudu isplate predujam (Kostenschuss). Visina predujma ovisi o složenosti predmeta i opsegu mišljenja koje vještak mora iznijeti. Visina naknade u načelu se izračunava na temelju broja sati koje je vještak utrošio na rad na predmetu pomnoženog sa satnicom. Troškovi i PDV isto su tako uključeni u naknadu za rad vještaka. Sudac na temelju svojeg iskustva određuje iznos koji stranke trebaju položiti. Ako iznos pologa nije dostatan, može se naložiti polaganje dodatnog iznosa predujma.

III.3.2. Kazneni postupak

U okviru kaznenog postupka naknadu za rad vještaka plaća država.

III.3.3. Sudski postupak u području obiteljskog prava

U okviru sudskog postupka u području obiteljskog prava naknadu za rad vještaka u načelu plaća država.

III.4. Predmeti povezani s pružanjem pravne pomoći

Pravna pomoć općenito se pruža osobama koje zbog svojeg imovinskog stanja djelomično ili u cijelosti nisu u mogućnosti podmiriti troškove postupka, uključujući troškove vještačenja. Korisnici pravne pomoći moraju u cijelosti ili djelomično vratiti iznos ako se njihova financijska situacija znatno poboljša u roku od tri godine nakon završetka postupka. Treba napomenuti da je stranka koja je izgubila spor u svakom slučaju obvezna podmiriti troškove nagrade stranci koja je dobila spor.

III.5. Povrat naknade za rad vještaka

Sud rješenje o (razmjernim) troškovima donosi kao dio presude. Stoga su dodijeljeni troškovi izvršivi.

IV. Odgovornost vještaka

Vještaci se smatraju odgovornima u skladu s općim ugovornim i izvanugovornim pravom. Obvezni su svoju moguću odgovornost pokriti osiguranjem od profesionalne odgovornosti.

V. Dodatne informacije o postupcima vještačenja

Na internetskim stranicama Austrijskog udruženja zaprisegnutih i ovlaštenih vještaka dostupne su detaljne informacije o troškovima (primjeri potvrda o naknadi) te o tome kako postati ovlašteni vještak. Navedene internetske stranice vrlo su informativne te su lako dostupne javnosti.

V.1. Pravne osnove

Glavne pravne odredbe koje se primjenjuju na sudsko vještačenje u Austriji:

V.2. Imenovanje vještaka

Vještake može imenovati sud, ali ih ne mogu imenovati uključene stranke. Imenovanje vještaka u upravnim postupcima slično je onome u građanskim postupcima. U okviru postupka kaznene istrage vještaka može imenovati tužitelj.

V.2.a. Imenovanje koje provodi sud

Građanski sud ima diskrecijsko pravo imenovati vještaka po službenoj dužnosti ili na izričit zahtjev stranke u postupku ako se relevantne činjenice ne mogu utvrditi na drugi način. Jedino je ograničenje tog prava obveza poštovanja načela kontradiktornosti. Sud može slobodno imenovati bilo koju osobu koju smatra prikladnom za izvršavanje zadaća vještaka. Vještaci su obvezni sudu prijaviti svaki mogući sukob interesa. Vještaci koje je imenovao sud imaju pristup relevantnim elementima spisa.

V.2.b. Imenovanje koje provode stranke

U Austriji stranka odabire privatnog vještaka. Njegovo izvješće moraju zatražiti i podnijeti stranke, u suprotnom ga se odbacuje kao nedopušteno. Ako su ti zahtjevi ispunjeni, sud slobodno razmatra i ocjenjuje mišljenje vještaka. Izvješće se smatra elementom dokaza, ali ne može poništiti izvješće vještaka kojeg je imenovao sud, već se odnosi na pravne temelje argumenata stranke u postupku.

Sud može odlučiti hoće li obrazloženje svoje presude temeljiti na mišljenju vještaka kojeg je imenovala stranka.

V.3. Postupak

Vještake koje je imenovao sud mogu unakrsno ispitati odvjetnici stranaka.

V.3.a. Izvješće vještaka

U Austriji u okviru postupka vještačenja nije obvezno izraditi prethodno izvješće. Glavno izvješće može se dostaviti u pisanom obliku ili iznijeti usmeno. Vještak se pri izradi izvješća ne mora pridržavati određene strukture.

Ako sud smatra da je izvješće nepotpuno ili se utvrdi da je vještak počinio neopravdanu povredu dužnosti, sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka može naložiti izradu novog ili dodatnog izvješća. Sud isto tako može vještaku naložiti plaćanje sudskih pristojbi ako se utvrdi da je počinio neopravdanu povredu dužnosti.

Stranke mogu osporiti izvješće vještaka davanjem izjava ili osiguravanjem drugog vještačenja.

U građanskim postupcima stranke su u velikoj mjeri uključene u rad vještaka. Moraju surađivati s vještakom i odgovoriti na sve njegove zahtjeve za dostavu dokumenata. Stranke mogu izravno postavljati pitanja vještaku tijekom raspravnih sastanaka i zahtijevati od njega da iznese primjedbe na njihove napomene.

V.3.b. Sudska rasprava

Sud samo u iznimnim slučajevima nalaže vještaku da prisustvuje raspravama.

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.