Pronađite stručnjaka

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

I. Popisi i registri vještaka

Samo one osobe koje su odlukom ministra pravosuđa ili službene osobe koju ovlasti ministar pravosuđa, a na savjet akreditacijske komisije, upisane u nacionalni registar sudskih vještaka i sudskih prevoditelja, tumača i prevoditelja-tumača mogu biti imenovane ovlaštenim sudskim vještacima te prihvaćati i obavljati poslove sudskih vještaka ili sudskim prevoditeljima, tumačima ili prevoditeljima-tumačima i obavljati poslove prevođenja ili tumačenja koji su im zakonom povjereni.

U navedeni registar upisuju se fizičke osobe koje:

 • su državljani države članice Europske unije ili tamo zakonito borave
 • nisu zbog kaznenog djela pravomoćno, čak ni uvjetno, osuđivane na novčanu kaznu, radnu ili zatvorsku kaznu, osim osuda za kršenje prometnih propisa i osuda za koje je, prema mišljenju ministra pravosuđa, jasno da ne predstavljaju zapreku za obavljanje vještačenja u području stručnosti i specijalizacije za koje se upisuju kao vještaci ili za obavljanje poslova prevođenja ili tumačenja od strane sudskih prevoditelja, tumača i prevoditelja-tumača za jezike za koje se upisuju kao sudski prevoditelj, tumač ili prevoditelj-tumač. To se primjenjuje na osobe koje su u inozemstvu osuđene na kaznu iste prirode presudom koja je postala pravomoćna
 • imaju najmanje 21 godinu ako su sudski prevoditelj, tumač ili prevoditelj-tumač
 • dostave dokaz da posjeduju potrebne stručne sposobnosti i pravno znanje
 • pisanim putem izjave da su na raspolaganju pravosudnim tijelima
 • dostave dokaze o stručnoj osposobljenosti i pravnom znanju
 • obvežu se na daljnje usavršavanje u području svoje stručnosti
 • obvežu se poštovati etički kodeks koji je uspostavio Kralj, a koji predviđa barem načela neovisnosti i nepristranosti
 • položile su prisegu.

Savezna javna služba za pravosuđe vodi registar i kontinuirano ga ažurira.

Upis u nacionalni registar vrijedi za razdoblje od šest godina, koje se svaki put može produljiti za isto razdoblje. Prijave su zasad samo privremene do formiranja akreditacijske komisije. Akreditacijska komisija započela je s radom početkom lipnja 2019. Ispitivanje gotovo svih 4 000 vještaka/prevoditelja/tumača morat će biti provedeno do 30. studenoga 2022.

Uspostavljen je prijelazni plan prema kojem se od vještaka koji rade za pravosudna tijela zahtijeva da se pridržavaju njegovih odredbi najkasnije šest godina nakon datuma stupanja na snagu zakona od 10. travnja 2014. Zbog toga je odgođen za 1. prosinca 2022.

Novi zakon od 20. prosinca 2020. stupio je na snagu 24. prosinca 2020., a njime se svim stručnjacima omogućuje upis u privremenu bazu podataka. Njihova je privremena registracija ograničena do 30. studenoga 2022.

Trenutno pristup registru imaju samo suci. Ubuduće bi trebao biti dostupan svima na internetskim stranicama Savezne javne službe za pravosuđe.

Za upis u registar vještak mora dokazati da posjeduje traženu stručnu sposobnost i pravno znanje (članak 555. stavak 8. točka 4. Zakona o sudovima).

Taj se dokaz pruža:

 • u vezi sa stručnom osposobljenošću:
  • za sudske vještake diplomom stečenom u području vještačenja za koje se podnositelj zahtjeva za registraciju kao sudski vještak i dokazom o relevantnom petogodišnjem iskustvu tijekom osam godina koje prethode podnošenju zahtjeva za registraciju, odnosno u nedostatku diplome, dokazom o petnaestogodišnjem relevantnom iskustvu tijekom dvadeset godina prije podnošenja zahtjeva za registraciju
  • za sudske prevoditelje, tumače i prevoditelje-tumače bilo kojom stečenom diplomom ili dokazom o najmanje dvije godine relevantnog iskustva stečenog tijekom osam godina koje prethode podnošenju zahtjeva za registraciju ili bilo kojim drugim dokazom o poznavanju jednog ili više jezika za koje su podnijeli zahtjev za registraciju. Sudski vještaci i sudski prevoditelji, tumači i prevoditelji-tumači s prebivalištem u drugoj državi EU-a svoju stručnu osposobljenost mogu dokazati upisom u sličan registar u vlastitoj zemlji, o čemu moraju priložiti dokaz. Kraljevskim dekretom koji treba usvojiti Savezni parlament odredit će se obveze „dodatne obuke i obrazovanja”
 • u vezi s pravnim znanjem:  potvrdom izdanom nakon završenog tečaja osposobljavanja koji ispunjava uvjete navedene u Kraljevskom dekretu od 30. ožujka 2018.

II. Naknade sudskih vještaka

U građanskim predmetima naknadu za sudskog vještaka određuju stranke. Međutim, posljednju riječ ima sud koji može odlučiti o smanjenju naknade predloženog sudskog vještaka.

U kaznenim stvarima naknade sudskih vještaka određuju se Kraljevskim dekretom.

Stranke ne mogu dobiti pravnu pomoć za plaćanje naknade za vještaka.

III. Odgovornost sudskih vještaka

Sudski vještaci odgovorni su prema općim pravilima (građansko/ugovorno pravo). Odgovornost vještaka nije ograničena zakonom.

IV. Dodatne informacije o postupku vještačenja

Glavne zakonske odredbe koje se primjenjuju na sudsko vještačenje u Belgiji su članci od 962. do 991.j belgijskog Zakona o sudovima: (tekst je dostupan na nizozemskom, francuskom i njemačkom jeziku).

U belgijskom pravnom sustavu ne postoji više vrsta vještaka, nego samo sudski vještaci. Razlikuju se samo sudski vještaci s jedne strane i prevoditelji/tumači s druge strane.

To je zvanje zaštićeno.

1. Imenovanje vještaka

Prema belgijskom Zakonu o sudovima, samo suci i istražni suci i/ili javni tužitelj mogu imenovati sudskog vještaka.

Međutim, strankama u sudskom postupku nije zabranjeno zatražiti mišljenje vlastitog vještaka. Taj se privatni vještak tada naziva „tehnički savjetnik”. Njegovo sudjelovanje nije zakonski uređeno.

Člankom 962 belgijskog Zakona o sudovima utvrđuje se sljedeće: „Radi rješavanja spora koji se pred njim vodi ili u slučaju objektivne i neposredne prijetnje od spora, sudac može uputiti vještake da utvrde nalaze ili daju mišljenje tehničke prirode. Sudac može imenovati vještake u vezi s kojima su se stranke usuglasile. Sudac može odstupiti od izbora stranaka samo obrazloženom odlukom.”

a) Imenovanje koje provodi sud

Nema razlike između imenovanja vještaka za potrebe postupka pred građanskim ili kaznenim sudom. Članak 555. stavci od 6. do 16. Zakona o sudovima primjenjivi su i u građanskim i u kaznenim stvarima (članak 2. Zakona o sudovima).

Osim u slučajevima iz članka 555. stavka 15. Zakona o sudovima (u hitnim slučajevima ili kada nema vještaka s potrebnim znanjem i specijalizacijom), sudovi su dužni imenovati vještaka upisanog u Nacionalni registar sudskih vještaka.

Građanski sudovi imaju diskrecijsko pravo imenovati bilo kojeg vještaka iz Registra kojeg smatraju prikladnim za predloženi zadatak. Oni mogu imenovati i vještake po izboru stranaka i od tog izbora ne smiju odstupiti bez opravdanog razloga.

Vještaci imaju zakonsku obvezu provjeriti da nisu u sukobu interesa.

b) Imenovanje koje provode stranke

Svaka stranka može zatražiti mišljenje svojeg vještaka za građanske stvari. Takav se privatni vještak naziva „tehnički savjetnik”. Prilikom imenovanja „tehničkog savjetnika” stranke se ne moraju pridržavati posebnih pravila ili postupka.

2. Postupak

Sud ima diskrecijsko pravo odlučiti je li vještačenje potrebno za spor ili za utvrđivanje istine.

Uloga vještaka je davanje mišljenja sudu kao odgovor na konkretan zadatak koji mu je sud povjerio.

Sud ni u kojem slučaju ne mora prihvatiti mišljenje vještaka.

U građanskom postupku sud nadzire tijek vještačenja te osigurava da se poštuju rokovi i sasluša vještak.

Vještak se mora pridržavati uvjeta svojeg zadatka.

Stranke mogu osporavati nalaz davanjem izjava ili osiguravanjem drugog vještačenja.

Vještacima je dopušteno kontaktirati sa strankama tijekom postupka, no kako bi se poštovalo načelo kontradiktornosti, svaka se komunikacija mora odvijati u nazočnosti svih stranaka.

a) Stručno izvješće

Rezultati vještačenja iznose se u izvješću.

Izvješće sadržava uvodni dio, rad i nalaze vještaka te njegov zaključak. Sadržava i sve dokumente koje je vještak razmotrio.

Završno izvješće podnosi se sudu koji je imenovao vještaka.

U građanskim predmetima, ako sud ne dođe do potrebnih razjašnjenja, može odrediti da isti vještak provede dopunsko vještačenje ili zatražiti mišljenje drugog vještaka.

b) Saslušanje pred sudom

Sud može saslušati vještaka na raspravi. Na zahtjev vještaka ili stranaka sudac može saslušati i tehničke savjetnike stranaka.

Posljednji put ažurirano: 27/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.