Pronađite stručnjaka

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

I. Popisi i registri vještaka

Na temelju područja vještačenja stalni sudski vještaci sudu prema potrebi pružaju svoje mišljenje radi utvrđivanja ili pojašnjavanja činjenica utvrđenih u postupku.

Županijski i trgovački sudovi vode popis stalnih sudskih vještaka te popis pravnih osoba, zavoda, ustanova i državnih tijela koji imaju odobrenje za obavljanje sudskih vještačenja (dalje u tekstu: popis pravnih osoba). Popisi su objavljeni na internetskim stranicama sudova.

Ministarstvo pravosuđa vodi jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih vještaka koji je razvrstan prema pojedinim područjima vještačenja te popis pravnih osoba za područje cijele Republike Hrvatske te ih objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe. Državljani država članica Europske unije i državljani država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjevom za imenovanje obraćaju se Županijskom sudu u Zagrebu ili Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Ako kandidat za stalnog sudskog vještaka ispunjava uvjete, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. Provjeru provode povjerenstva za provjeru znanja pri županijskim sudovima, koja imaju predsjednika i dva člana iz reda sudaca tog suda. Kandidat za stalnog sudskog vještaka koji ima završen studij prava nije obvezan pristupiti provjeri znanja. Kandidata za stalnog sudskog vještaka koji položi provjeru predsjednik odgovarajućeg suda uputit će na stručnu obuku u strukovnu udrugu stalnih sudskih vještaka. (Međutim, specijalist sudske medicine s valjanim odobrenjem za rad (licencom) te zaposlenici koji obavljaju poslove vještačenja u zavodima, ustanovama i državnim tijelima nisu obvezni proći stručnu obuku za područja vještačenja za koja je tim zavodima, ustanovama i državnim tijelima dano odobrenje za obavljanje poslova vještačenja.)

Nakon završene stručne obuke i prikupljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje stalnim sudskim vještakom odnosno o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučit će o zahtjevu.

Stalni sudski vještak odnosno pravna osoba moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti (polica osiguranja) dostavlja se predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda prije imenovanja te svake sljedeće godine tijekom razdoblja imenovanja odnosno odobrenja.

Stalni sudski vještak imenuje se na razdoblje od četiri godine. Pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja daje se na razdoblje od četiri godine.

Imenovani stalni sudski vještak daje prisegu pred predsjednikom suda koji ga je imenovao za stalnog sudskog vještaka.

Nakon isteka razdoblja na koje je imenovan stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na razdoblje od četiri godine, a pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu može se ponovno odobriti obavljanje poslova sudskog vještačenja. Zahtjev za ponovno imenovanje odnosno odobrenje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka razdoblja na koje je osoba imenovana.

Imenovanog stalnog sudskog vještaka razriješit će (privremeno) predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u sljedećim slučajevima:

 • ako to sam zatraži
 • ako promijeni prebivalište, ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan
 • ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan
 • ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost
 • ako mu je izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za primanje u državnu službu
 • ako nesavjesno ili nemarno obavlja poslove vještačenja koji su mu povjereni
 • ako nakon isteka propisanog roka ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka
 • ako povrijedi odredbe o čuvanju kao tajne svega onoga što je saznao u obavljanju poslova stalnog sudskog vještaka.

Predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda trajno će razriješiti stalnog sudskog vještaka ako vještak obavlja poslove stalnog sudskog vještaka i nakon što rješenje o privremenoj uskrati ili zabrani obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka postane izvršivo.

Stalni sudski vještaci odnosno pravne osobe koje imaju odobrenje za obavljanje sudskih vještačenja obvezni su sudu koji ih je imenovao odnosno dao odobrenje za obavljanje sudskih vještačenja bez odgode prijaviti svaku promjenu svojih podataka. Sud je te promjene obvezan odmah unijeti u popise u koje su uneseni navedeni sudski vještaci odnosno pravne osobe koje sudovi mogu imenovati.

II. Kvalifikacije vještaka

Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine” broj 38/14, 123/15, 29/16 – Ispravak i 61/19) utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja te prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka.

Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. Državljanin je Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

2. Sposobna je za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.

3. Nakon završenog odgovarajućeg studija ili odgovarajuće škole radila je na poslovima u struci, i to:

 • najmanje osam godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje deset godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij
 • najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a ne postoji odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odnosno diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

4. Uspješno je prošla provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja.

5. Uspješno je završila stručnu obuku kako je utvrdila odgovarajuća strukovna udruga.

6. Ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.

7. Stekla je diplome relevantne za njezino područje vještačenja.

8. Ne postoje zapreke za primanje u državnu službu.

Stručna obuka ne može trajati dulje od jedne godine. Strukovne udruge obvezne su imenovati mentore za stručnu obuku. Za mentora se može imenovati stalni sudski vještak koji ima najmanje pet godina iskustva u obavljanju poslova sudskog vještačenja. Popis mentora dostavlja se županijskim i trgovačkim sudovima. Sposobnost kandidata (upućenog na stručnu obuku) za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđuje se na temelju izvješća o stručnoj obuci koju je podnositelj zahtjeva završio. Nakon završene stručne obuke odgovarajuća strukovna udruga obvezna je na temelju izvješća mentora kod kojeg je kandidat bio na stručnoj obuci u roku od jednog mjeseca sastaviti mišljenje u pisanom obliku o uspješnosti završene obuke i osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova sudskog vještačenja. Odgovarajuća strukovna udruga obvezna je to izvješće dostaviti predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita.

Pravne osobe ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja u sljedećim slučajevima:

 • ako su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje
 • ako su njihovi zaposlenici imenovani stalnim sudskim vještacima za područje za koje se traži odobrenje
 • ako imaju sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja.

III. Naknada za rad vještaka

U sudskim postupcima vještaci se prije svega biraju s popisa stalnih sudskih vještaka.

Stalni sudski vještaci imaju pravo na naknade za rad i nadoknade materijalnih troškova. Sud pojedinačno određuje iznos naknade u skladu s posebnim cjenikom nadoknada materijalnih troškova i naknada za rad stalnih sudskih vještaka. Navedeni cjenik sastavni je dio Pravilnika o stalnim sudskim vještacima.

Stalnom sudskom vještaku naknada se isplaćuje nakon obavljenog vještačenja.

IV. Odgovornost vještaka

Stalni sudski vještak odnosno pravna osoba moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Najniži iznos osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještačenja za fizičke osobe iznosi 200 000,00 HRK (oko 26 807,50 EUR), a za pravne osobe 500 000,00 HRK (oko 67 018,74 EUR).

Državljanin države članice EU-a ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka u svojoj matičnoj državi.

V. Dodatne informacije o postupcima vještačenja

Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka uređen je postupovnim pravom, tj. Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o kaznenom postupku.

VI. Imenovanje vještaka

Stalne sudske vještake u određenom sudskom postupku imenuje sud na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti kada je potrebno podnijeti stručne dokaze kako bi se utvrdile ili pojasnile činjenice o kojima treba donijeti odluku.

VI.1. Izvješće vještaka

Oblik nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka nije utvrđen. Sud će odrediti treba li vještak svoje nalaze i mišljenje iznijeti isključivo usmeno na raspravi ili ih u pisanom obliku podnijeti prije početka rasprave. Sud će u pisanom obliku odrediti rok za podnošenje nalaza i mišljenja koji ne smije biti dulji od 60 dana. Vještak uvijek mora izraziti svoje mišljenje. Sud će strankama dostaviti pisani nalaz i mišljenje najkasnije 15 dana prije početka rasprave na kojoj će se raspravljati o nalazima.

VI.2. Sudska rasprava

Sud može postavljati pitanja o nalazima vještaka tijekom sudske rasprave.

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.