Pronađite stručnjaka

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

I. Popisi i registri vještakâ

Na raspolaganju su detaljni registri vještaka. Obuhvaćaju od dvjestotinjak do tristotinjak područja specijalizacije.

  • Javno imenovane vještake koji su prisegnuli pred industrijskim i trgovinskim komorama možete pronaći ovdje.
  • Javno imenovane vještake koji su prisegnuli pred obrtničkim komorama možete pronaći ovdje.
  • Javno imenovane vještake koji su prisegnuli pred poljoprivrednim komorama možete pronaći na internetskim stranicama regionalnih poljoprivrednih komora.
  • Javno imenovane vještake koji su prisegnuli pred komorama arhitekata možete pronaći na internetskim stranicama regionalnih komora arhitekata.
  • Informacije o vještacima koji su prisegnuli pred komorama inženjera i o njihovim registrima možete pronaći ovdje.
  • Vještake registrirane u komori računovođa možete pronaći ovdje.
  • Dodatnu bazu podataka možete pronaći na https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/, što su internetske stranice udruženja javno imenovanih i zaprisegnutih vještaka.
  • Medicinski vještaci nemaju obvezu javnog imenovanja i polaganja prisege. Popise medicinskih vještaka možete pronaći na internetskim stranicama regionalnih liječničkih komora.

Sudovi često primjenjuju praksu imenovanja vještaka iz registara. Vještak koji ispunjava zahtjeve automatski se upisuje u registar. Komore koje su dobile ovlaštenje države za registraciju odgovorne su za redovito ažuriranje registara.

Glavne zakonske odredbe koje se primjenjuju na sudska vještačenja u Njemačkoj:

II. Kvalifikacije vještaka

Osoba se može uvrstiti na popis vještakâ ako ima iznimno visoku razinu kvalifikacije u svojem području stručnosti. Osoba koja podnosi prijavu za uvrštenje na popis obvezno mora imati odgovarajuće profesionalno iskustvo. Stručnost se dokazuje podnošenjem odgovarajuće dokumentacije o radu vještaka (npr. životopis, kopije uvjerenja za sve relevantne akademske i profesionalne kvalifikacije, radno iskustvo, preporuke, izvješća, osposobljavanje). Postoje i ispiti koje provode industrijske i trgovinske komore / obrtničke komore, a u slučaju arhitekata i inženjera njihove stručne komore. Uz kvalifikacije potrebno je dokazati daljnje obrazovanje i iskustvo, neovisnost i integritet.

Javno imenovani i zaprisegnuti vještaci obično se registriraju na pet godina. Prije isteka petogodišnjeg razdoblja moraju dokazati svoju stručnost, integritet i dodatno stručno osposobljavanje kako bi bili ponovno imenovani i registrirani na još pet godina (npr. provjerom i pregledom nalaza i mišljenja koji se podnose za potrebe registracije na novo petogodišnje razdoblje). Nadležna tijela moraju omogućiti osposobljavanje. Ako se vještak ne pridržava komorskih pravila ili ne usavršava svoje vještine, komore su ovlaštene izbrisati ga iz registra.

III. Nagrada za rad vještakâ

U građanskim, upravnim i kaznenim predmetima nagrada se obračunava na temelju njemačkog Zakona o nagradi za rad i naknadi troškova u sudskom postupku (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes, JVEG).

Može se zatražiti plaćanje predujma i uplata na račun.

Ako vještak ne radi po nalogu suda, nagrada za njegov rad ovisi o pojedinačnom ugovoru o naknadi.

IV. Odgovornost vještakâ

Vještak je odgovoran za netočan nalaz ili mišljenje neovisno o tome jesu li vještačenje naručile fizičke osobe ili sudovi. Ako vještak koji radi po nalogu suda izradi netočan nalaz ili mišljenje postupajući s namjerom ili grubom nepažnjom, a sudska odluka temelji se na takvom nepravilnom nalazu ili mišljenju, stranka koja zbog toga pretrpi štetu može podnijetu tužbu radi naknade štete (članak 839.a Građanskog zakonika – Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

Ako vještak ne radi po nalogu suda, primjenjuju se opće odredbe o (ugovornoj) odgovornosti.

V. Dodatne informacije o vještačenju

1. Imenovanje vještakâ

Vještaka imenuje sud. Međutim, stranke imaju pravo predložiti vještaka.

a) Imenovanje od strane suda

Sud se najčešće koristi popisom ili registrom vještakâ. Sud je isto tako ovlašten imenovati bilo kojeg vještaka kojeg smatra prikladnim i stručnim. Sudski vještak je vještak kojeg je imenovao sud i dao mu nalog za vještačenje. Glavna je zadaća vještaka pomoći sudu svojim stručnim znanjem.

b) Imenovanje od strane stranaka

Ako stranke postignu sporazum o imenovanju određenih osoba za vještake, sud mora poštovati taj sporazum, ali može ograničiti izbor na određen broj osoba.

Ako stranka želi imenovati vlastitog vještaka koji bi joj pomogao, takav se vještak ne smatra sudskim, već privatnim vještakom.

2. Postupak

a) Građanski postupak

Sud je dužan obrazložiti svoje odluke i uputiti na zaključke vještaka čiji nalaz i mišljenje prihvaća. Nalaz i mišljenje vještaka ne obvezuje sud. Ipak, takav nalaz i mišljenje često su ključni za donošenje presude. Ako vještak provodi očevid na licu mjesta, dužan je stupiti u kontakt sa svim strankama. Ako su vještaku potrebne dodatne informacije od stranaka, njih u pravilu prikuplja sud.

i. Nalaz i mišljenje vještaka

Stranke mogu osporiti nalaz i mišljenje imenovanog vještaka izjavama ili angažirati privatnog vještaka i podnijeti njegov nalaz i mišljenje sudu kao protuvještačenje.

ii. Sudska rasprava

Prije početka parnice može se pokrenuti poseban postupak za osiguranje dokaza (selbständiges Beweisverfahren). Vještak se u tom kontekstu može imenovati i prije pokretanja glavnog postupka. Ti su postupci ograničeni na osiguranje dokaza za potrebe kasnijeg sudskog postupka ili radi izbjegavanja parnice.

Sudska rasprava provodi se u skladu s Poslovnikom i procesnim pravilima. Vještak mora objektivno, razumljivo i sveobuhvatno odgovarati na pitanja. Njemačko procesno pravo ne omogućuje unakrsno ispitivanje, ali pitanja, osim suda, mogu postavljati i stranke.

b) Ostali postupci

U kaznenim postupcima sud bi trebao imenovati vještaka iz priznatog registra sudskih vještaka. Neka druga osoba može se odabrati samo u slučaju posebnih okolnosti (članak 73. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku – Strafprozessordnung, StPO). Sud može vještaku davati upute za rad. Ostale odredbe možete pronaći u Zakonu o kaznenom postupku – Strafprozessordnung, StPO.

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 27/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.