Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Pronađite stručnjaka

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

I. Popisi i registri vještaka

U Grčkoj se vještaci navode po područjima stručnosti. Registre vještaka vode prvostupanjski sudovi. Oni su javni, ali upotrebljavaju ih samo suci koji žele imenovati vještaka. Sud može imenovati jednog vještaka ili više njih ako smatra da su za pitanja u postupku potrebna posebna znanja. Nadalje, sud ima obvezu imenovati vještake ako stranka to zatraži, pod uvjetom da sud smatra da su potrebna posebna znanja.

Vještak mora podnijeti zahtjev kako bi ga se moglo unijeti u registar.

Nakon javnog poziva na podnošenje zahtjeva pri građanskom ili upravnom prvostupanjskom sudu (putem službenih internetskih stranica suda) podnositelj zahtjeva tajniku prvostupanjskog suda podnosi pisani zahtjev koji sadržava njegove osobne podatke i u kojem izjavljuje sljedeće:

 • da nije bio osuđen niti optužen za kazneno djelo ili prekršaj koji bi mogli dovesti do oduzimanja njegovih političkih prava
 • da mu nije oduzeta profesionalna dozvola
 • da mu nije oduzeto pravo na raspolaganje imovinom zbog nesolventnosti ili činjenice da se nalazi pod skrbništvom
 • da nije sudac, tužitelj ili službenik.

Nakon završetka postupka za podnošenje zahtjeva, koji se održava svake godine, objavljuje se privremena verzija registra vještaka. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora konačnu verziju registra odobrava prvostupanjski sud u sastavu od više članova.

Kad je riječ o kaznenom postupku, registrom vještaka upravlja Vijeće prekršajnih sudaca na temelju prijedloga tužitelja. Vještaci moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • moraju biti stariji od 21 godine
 • moraju imati pravnu i poslovnu sposobnost i ne smiju imati mentalne poteškoće
 • ne smiju biti osuđivani za kazneno djelo ili prekršaj zbog kojih bi im se mogla oduzeti politička prava ili zbog kojih bi mogli biti otpušteni iz javne službe
 • ne smije im biti oduzeta profesionalna dozvola
 • ne smiju biti počinitelji radnji koje su dovele do činjenica koje čine predmet vještačenja
 • ne smiju biti nadležni suci, tužitelji, tajnici ili službenici u predmetnom postupku
 • ne smiju biti osuđeni za isto kazneno djelo kao optuženik i
 • ne smiju biti bračni drugovi, braća ili sestre ili bliski srodnici tuženika.

Vještake se može izbrisati iz registra ako oni to zatraže, ako više ne ispunjavaju zahtjeve ili ako nadležno tijelo to odluči učiniti.

II. Kvalifikacije vještaka

Vještaci moraju biti članovi strukovnog tijela kako bi mogli obavljati djelatnost vještaka.

III. Naknada za rad vještaka

U okviru kaznenog postupka naknadu za rad vještaka plaća država. Kad je riječ o građanskom postupku, tužitelj mora platiti predujam za troškove imenovanih vještaka. Na kraju suđenja troškove mora snositi stranka koja izgubi spor. O naknadama vještaka može se slobodno pregovarati. Stranke mogu, pod određenim uvjetima, dobiti pravnu pomoć u pogledu naknade vještaka.

IV. Odgovornost vještaka

Vještaci se smatraju odgovornima u skladu s općim ugovornim i izvanugovornim pravom. Vještak nema obvezu pokrića svoje moguće odgovornosti osiguranjem od profesionalne odgovornosti.

V. Dodatne informacije o postupcima vještačenja

Glavne pravne odredbe koje se primjenjuju na sudsko vještačenje u Grčkoj su članci od 368. do 392. grčkog Zakona o parničnom postupku i članak 20. stavak 7. Kraljevske uredbe br. 566/1968 te Zakon 2882/2001 (Zakon o izvlaštenju). Osim toga, primjenjuju se i članci od 159. do 168. grčkog Zakona o upravnom postupku te članci od 183. do 203. grčkog Zakona o kaznenom postupku.

Sud ima diskrecijsko pravo naložiti izvođenje dokaza, s obzirom na to da je utvrđivanje istine glavna svrha postupka. Jedino je ograničenje tog prava obveza poštovanja načela kontradiktornosti.

1. Imenovanje vještaka

Vještake mogu imenovati sud i uključene stranke. Imenovanje vještaka u upravnim postupcima slično je onom u građanskim postupcima. U postupcima pred kaznenim sudom vještaka mogu imenovati tužitelj ili sud tijekom istražnog postupka. U tu svrhu postoji drukčiji registar od onoga koji se upotrebljava za građanske postupke te vještak mora ispunjavati strože zahtjeve od onih koji vrijede za građanske i upravne postupke.

(a) Imenovanje koje provodi sud

Građanski sud ima diskrecijsko pravo imenovati vještaka po službenoj dužnosti ili na izričit zahtjev stranke u postupku ako se relevantne činjenice ne mogu utvrditi na drugi način. U tom slučaju usmena rasprava odgađa se i održava nakon podnošenja izvješća vještaka. Sud može slobodno imenovati bilo koju osobu koju smatra prikladnom za izvršavanje zadaća vještaka. Vještak sudu mora prijaviti mogući sukob interesa. Vještaci koje imenuje sud imaju pristup spisu.

(b) Imenovanje koje provode stranke

U Grčkoj postoje tri vrste stručnjaka koje mogu imenovati stranke: tehnički savjetnici (članci 391. i 392. Zakona o parničnom postupku, članak 167. Zakona o upravnom postupku, članak 204. i dalje Zakona o kaznenom postupku), izvansudski stručnjaci i sudski vještaci. Tehničkog savjetnika imenuje stranka u postupku kako bi kontrolirala rad vještaka kojeg imenuje sud. Izvansudskog stručnjaka imenuje stranka. Njegovo izvješće moraju zatražiti i podnijeti stranke, u suprotnom ga se odbacuje kao nedopušteno. Ako su ti zahtjevi ispunjeni, sud slobodno razmatra i ocjenjuje to mišljenje. Njegovo se izvješće ne smatra dokazom, već se odnosi na pravne temelje argumenata stranke u postupku. Sudski vještaci su svjedoci koji posjeduju posebno stručno ili tehničko znanje te ih ispituje sud.

Sud može odlučiti hoće li obrazloženje svoje presude temeljiti na mišljenju vještaka. Sud može svoju presudu temeljiti na mišljenju vještaka čak i ako su u okviru izrade njegova izvješća prekršena postupovna pravila. Međutim, ako je riječ o znatnom kršenju postupovnih pravila, smatra se da izvješće vještaka ne postoji. U tom slučaju, sudac ne može temeljiti obrazloženje presude na mišljenju vještaka.

2. Građanski postupak

Vještake koje imenuje sud mogu unakrsno ispitati tehnički savjetnici stranaka ako su stranke imenovale takve savjetnike. Jedina je obveza vještaka dostaviti izvješće. Vještaci koje imenuju stranke smiju kontaktirati sa strankama tijekom postupka, a oni koje imenuje sud za to moraju dobiti dopuštenje suda.

(a) Izvješće vještaka

U Grčkoj u postupcima vještačenja nije obvezna izrada prethodnog izvješća vještaka. Glavno izvješće može se dostaviti u pisanom obliku ili iznijeti usmeno. Vještak se pri izradi izvješća ne mora pridržavati određene strukture.

Ako sud smatra da je izvješće nepotpuno ili se utvrdi da je vještak počinio neopravdanu povredu dužnosti, sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka može naložiti izradu novog ili dodatnog izvješća. Sud isto tako može vještaku naložiti plaćanje sudskih pristojbi ako se utvrdi da je počinio neopravdanu povredu dužnosti.

Stranke mogu osporiti izvješće vještaka davanjem izjava ili osiguravanjem drugog vještačenja.

(b) Sudska rasprava

Sudac samo u iznimnim slučajevima vještaku nalaže da prisustvuje raspravi.

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 10/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.