Asiantuntijahaku

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

I. Asiantuntijaluettelot ja -rekisterit

Oikeudellinen asiantuntija on henkilö, jolla on asiantuntemusta ja kokemusta tietyltä tieteen, teknologian tai taiteen ja käsiteollisuuden alalta ja joka on saanut oikeuden tarjota oikeudellista asiantuntemustaan oikeudellisista asiantuntijoista annetussa laissa (Tiesu ekspertu likums) säädetyn menettelyn mukaisesti.

Oikeudellisen asiantuntijan tehtäviä hoitaa valtion oikeudellinen asiantuntija tai valtion hyväksymä yksityinen oikeudellinen asiantuntija, joka saa oikeuden toimia tässä tehtävässä tietyllä erikoisalalla saatuaan tästä oikeudellisten asiantuntijoiden lautakunnan myöntämän todistuksen.

Oikeudellisten asiantuntijoiden rekisteri on julkinen rekisteri, joka sisältää tietoa Latviassa työskentelevistä pätevistä oikeudellisista asiantuntijoista. Oikeudellisten asiantuntijoiden rekisteriä ylläpitää oikeudellisten asiantuntijoiden neuvosto. Oikeudellisten asiantuntijoiden rekisteriin voi tutustua osoitteessa https://eksperti.ta.gov.lv/

II. Asiantuntijoiden pätevyys

Oikeudellisen asiantuntijan aseman myöntämistä koskevat vähimmäisvaatimukset perustuvat oikeudellisista asiantuntijoista annettuun lakiin.

Asiantuntijoille tarkoitetun kokeen voi suorittaa hakija, joka on suorittanut neuvoston hyväksymän koulutusohjelman jollain oikeudellisen asiantuntemuksen alalla, tai oikeudellinen asiantuntija, joka haluaa saada oikeuden tehdä työtään jollakin muulla oikeudellisen asiantuntemuksen alalla.

Oikeudellisen asiantuntijan todistus on voimassa viisi vuotta.

III. Asiantuntijoiden palkkiot

Asiantuntijoiden palkkiot vahvistetaan oikeudellisten asiantuntijoiden omien laitosten laatimien palveluista veloitettavien maksujen luettelon mukaisesti. Asiantuntijatyöstä, joka ei sisälly oikeudellisten asiantuntijoiden laitosten laatimaan palvelumaksuluetteloon, maksetaan palkkio oikeudellisen asiantuntijan toimittaman laskun mukaisesti.

IV. Asiantuntijoiden vastuu

Asiantuntijoiden vastuusta säädetään oikeudellisista asiantuntijoista annetun lain V luvussa.

Oikeudellisten asiantuntijoiden neuvosto aloittaa kurinpitomenettelyn oikeudellista asiantuntijaa vastaan seuraavissa tapauksissa: asiantuntija ei noudata toimintaa koskevia lakeja ja asetuksia, täytä tehtäviään tai syyllistyy työssään vakavaan laiminlyöntiin, väärien tietojen antamiseen, virka-aseman väärinkäyttöön, epäasialliseen ja epäkunnioittavaan kohteluun tai oikeudellisten asiantuntijoiden eettisten sääntöjen rikkomiseen. Samoin toimitaan tapauksissa, joissa asiantuntija kadottaa tutkittavaksi toimitetun esineen tai tahallisesti vahingoittaa sitä tai jos hän paljastaa asiantuntijatutkimuksen tulokset henkilöille, jotka eivät osallistu asiantuntijatutkimuksen tilaamiseen tai suorittamiseen.

Oikeudellisen asiantuntijan todistuksen saadessaan oikeudellinen asiantuntija vahvistaa allekirjoituksellaan, että hän on tietoinen siitä, että jos hän perusteettomasti kieltäytyy suorittamasta asiantuntijatutkimusta tai esittää tahallisesti väärän asiantuntijalausunnon, hän on rikosoikeudellisessa vastuussa.

V. Lisätietoja asiantuntijamenettelyistä

Latviassa on säännöksiä asiantuntijamenettelyitä koskevista järjestelyistä seuraavissa säädöksissä:

  • Rikosprosessilaki
  • Siviiliprosessilaki
  • Hallintomenettelylaki
  • Laki oikeudellisista asiantuntijoista

V.1 Asiantuntijoiden nimeäminen

Siviilioikeudellisessa menettelyssä tuomioistuin määrää asianosaisten pyynnöstä asiantuntijalausunnon. Asiantuntijatutkimuksen suorittavat asiantuntijoista annetussa laissa tarkoitetut henkilöt. Asiantuntija valitaan osapuolten yhteisellä sopimuksella tai, jos sopimukseen ei päästä tuomioistuimen asettamassa määräajassa, asiantuntijan valitsee tuomioistuin. Tarvittaessa voidaan valita useita asiantuntijoita.

Rikosoikeudellisessa menettelyssä päätöksen asiantuntijatutkimuksen määräämisestä tekee menettelyä johtava virkamies. Asiantuntijatutkimuksella selvitetään ne rikosoikeudellisen menettelyn kannalta merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, joista pyydetään asiantuntijalausuntoa.

V.2 Asiantuntijalausunto

Asiantuntijalausunnon on oltava perusteltu ja oikeutettu. Asiantuntija antaa puolueettoman lausunnon omissa nimissään ja on siitä henkilökohtaisesti vastuussa.

Lausunto annetaan kirjallisesti ja toimitetaan tuomioistuimelle. Asiantuntijalausunnossa on oltava tarkka kuvaus suoritetuista tutkimuksista ja tehdyistä päätelmistä sekä perustellut vastaukset tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin. Jos asiantuntija havaitsee asiantuntijatutkimuksen aikana seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä asian kannalta mutta joista hänelle ei ole esitetty kysymyksiä, hänellä on oikeus viitata näihin seikkoihin lausunnossaan.

Jos valitaan useita asiantuntijoita, heillä on oikeus keskustella asiasta keskenään. Jos asiantuntijat antavat yhteisen lausunnon, he kaikki allekirjoittavat sen. Jos asiantuntijat eivät ole samaa mieltä, kukin asiantuntija allekirjoittaa erillisen lausunnon.

Tuomioistuin arvioi asiantuntijalausunnon oman näkemyksensä mukaisesti. Millään todisteella, asiantuntijalausunto mukaan luettuna, ei ole sellaista ennalta määrättyä painoarvoa, jonka kautta sillä vaikutettaisiin välttämättä tuomioistuimeen.

Päivitetty viimeksi: 21/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.