Pronađite stručnjaka

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

I. Popisi i registri vještaka

Sud može upotrijebiti popis ili registar osoba koje žele djelovati u svojstvu vještaka. Popis ili registar vodi Ministarstvo pravosuđa. Članovi sudstva zadržavaju diskrecijsko pravo imenovanja sudskih vještaka s popisa ili iz registra koji im je dostupan za internu uporabu. Taj je registar namijenjen isključivo upotrebi u okviru sudstva. Osobe koje žele djelovati u svojstvu sudskih vještaka moraju izraziti interes za uvrštavanje svojeg imena i podataka na popis koji vodi Ministarstvo pravosuđa. Oni ne polažu prisegu; međutim, od njih se traži da ispune obrazac za provjeru podobnosti kojim daju svoju privolu za provjere koje vrši Ministarstvo pravosuđa te da zajedno s tim obrascem dostave ovjerenu presliku svojeg ovlaštenja i/ili kvalifikacija, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak novijeg datuma, životopis u formatu Europass i rukom napisano motivacijsko pismo. Ukupno je oko 1000 osoba koje žele djelovati u svojstvu sudskih vještaka. Međutim, suci mogu imenovati bilo koju osobu koju smatraju prikladnom i stručnom, čak i ako ona nije uvrštena na popise (sudovi imaju slobodu odabira). Konačno, sudovi objavljuju i tri popisa sudskih vještaka, konkretno arhitekata i inženjera građevinarstva, računovođa te inženjera. Ti se popisi svake godine objavljuju u Službenom listu vlade.

Popis vještaka za 2019. objavljen je na sljedećoj poveznici (str. 4. i dalje dokumenta u formatu PDF).

II. Kvalifikacije vještaka

Vještaci moraju biti kvalificirani kako bi se mogli smatrati vještacima, ali ne moraju biti članovi strukovnog tijela. Nije uspostavljen sustav trajnog stručnog usavršavanja te nisu utvrđene nikakve obveze u pogledu redovitog napredovanja. Ne postoje tečajevi za vještake. Status vještaka nije zaštićen i nema razlike između različitih vrsta vještaka. Popis/registar osoba koje žele djelovati u svojstvu sudskih vještaka, koji vodi Ministarstvo pravosuđa, podijeljen je prema području vještačenja.

III. Naknada za rad vještaka

Naknada za rad vještaka izračunava se u skladu s fiksnom tarifom, ali ne postoji ograničenje u pogledu načina na koji se vještaku može isplatiti naknada. Vještaka plaća jedna stranka, ali sud odlučuje o tome koja će stranka snositi troškove. Stranke mogu primiti pravnu pomoć te nema propisanih tarifa. Kad je riječ o plaćanju unaprijed, sud može naložiti strankama da uplate polog na sudu, koji će vještak podići po završetku vještačenja.

IV. Odgovornost vještaka

Opća načela izvanugovornog i ugovornog prava primjenjuju se bez ograničenja u pogledu odgovornosti. Vještaci nisu obvezni imati osiguranje od profesionalne odgovornosti.

V. Dodatne informacije

Imenovanje vještaka uređeno je člancima od 644. do 682. Zakonika o organizaciji i parničnom postupku, odnosno poglavlja 12. Zakona Malte.

Nadalje, u području kaznenog prava imenovanje vještaka uređeno je člancima od 650. do 657. Kaznenog zakona, odnosno poglavljem 9. Zakona Malte.

Imenovanje vještaka

U okviru građanskog postupka vještake imenuje sud, a čak je moguće da ih predlože stranke. Stoga se u predmetima u kojima je potrebno utvrditi tehnička pitanja vještaci imenuju na zahtjev suda ili stranaka. To na primjer vrijedi za predmete povezane s građevinskim pitanjima, prometnim nesrećama, računovodstvenim pitanjima, zdravstvenim problemima i procjenom štete.

U kaznenim predmetima vještake odabire sud. Postupak osporavanja tih vještaka jednak je postupku osporavanja u građanskim predmetima. U kaznenim predmetima vještaci svoje izvješće mogu iznijeti usmeno ili podnijeti u pisanom obliku, u skladu s uputama suda. U izvješću se moraju navesti činjenice i okolnosti na kojima se temelje zaključci vještaka. Ako se izvješće iznosi usmeno, tajnik ili osoba koja djeluje umjesto njega mora ga prenijeti u pisani oblik.

1. Imenovanje koje provodi sud

Vještaci imaju pravnu obvezu prijaviti sukobe interesa. Izvješćima vještaka koje imenuje sud pridaje se veća važnost nego izvješćima vještaka koje su imenovale stranke.

2. Imenovanje koje provode stranke

Nije uspostavljen poseban postupak imenovanja koje provode stranke. Zajednički vještak može se imenovati zajedničkim dogovorom. Sud može naložiti strankama da imenuju zajedničkog vještaka.

VI. Postupak

(A) Građanski postupak

Postupak imenovanja jednak je i za prethodne ili istražne postupke.

1. Izvješće vještaka

Od stranaka se očekuje da vještaku pruže detaljne upute te proslijede pitanja na koja bi on trebao odgovoriti. Sudsko rješenje kojim se imenuje vještak mora sadržavati opis pitanja kojima se vještak treba baviti. Nakon što podnesu izvješće i prime naknadu, vještaci se pozivaju da polože prisegu u pogledu svojeg izvješća te ih u tom trenutku unakrsno ispituju obje stranke.

Ne postoji posebna struktura izvješća te vještaci nisu obvezni izraditi prethodno izvješće. Od vještaka se očekuje da na pitanja stranaka odgovore u završnom izvješću. U članku 665. Zakonika o organizaciji i parničnom postupku, odnosno poglavlju 12. Zakona Malte, propisuje se što bi izvješće trebalo sadržavati. Navodi se da bi u izvješću trebalo navesti provedene istrage te obrazloženje nalaza. Osim toga, propisuje se da bi izvješće trebalo biti jasno i čitko napisano pisaćim strojem ili tintom. Izvješće se ne smije dopunjavati planovima ili modelima, osim ako sud tako naloži ili ako stranke daju svoj pristanak.

2. Sudska rasprava

Vještak nije obvezan prisustvovati pripremnoj raspravi. Općenito se podrazumijeva da vještaci stranke obavještavaju samo o raspravama koje oni zakazuju te bilo kakve zahtjeve strankama moraju uputiti tijekom tih rasprava. Vještake se na sudskoj raspravi obično unakrsno ispituje. Sud ne prati niti nadzire napredak istraga vještaka i ne provodi kontrolu kvalitete. Stranke mogu osporiti izvješće vještaka davanjem izjave ili pribavljanjem drugog vještačenja. Sudac nije obvezan prihvatiti izvješće vještaka ako se protivi njegovu uvjerenju.

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.