Pronađite stručnjaka

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

I. Popisi i registri vještaka

U Slovačkoj Republici postoji službeni popis/registar vještaka. Popis vještaka dostupan je svima na internetu.

Za održavanje registra vještaka zaduženo je Ministarstvo pravosuđa.

Vještaci moraju ispuniti sljedeće kriterije za upis u registar:

 • puna poslovna sposobnost
 • izvadak iz kaznene evidencije o nekažnjavanju
 • odgovarajuće obrazovanje (po mogućnosti sveučilišni stupanj)
 • poseban kratki tečaj o pravnim normama kojima se regulira djelatnost sudskih vještaka
 • najmanje sedam godina iskustva u odgovarajućem području struke (u cijelosti nakon stjecanja diplome)
 • poseban ispit koji organizira Ministarstvo pravosuđa ili delegirano tijelo
 • poseban dulji tečaj o pravnim normama kojima se regulira djelatnost sudskih vještaka i o odgovarajućem odjeljku ili pododjeljku iz popisa (potrebno samo za određene odjeljke i pododjeljke)
 • potrebna materijalna oprema
 • da nisu izbrisani s popisa u protekle tri godine zbog upravnog prekršaja počinjenog u svojstvu sudskog vještaka i da nemaju trajnu zabranu zbog upravnog prekršaja počinjenog u svojstvu sudskog vještaka
 • prisega sudskog vještaka.

Vještaci moraju položiti prisegu kako bi se registrirali i moraju podnijeti zahtjev za upis. Ministarstvo pravosuđa dužno je upisati na popis vještaka osobu koja ispunjava zakonske zahtjeve.

Ministarstvo pravosuđa može ukloniti vještaka s popisa:

 • na pisani zahtjev vještaka
 • ako osoba više ne ispunjava prethodno navedene uvjete
 • kao stegovnu kaznu
 • ako osoba obavlja djelatnost bez sklopljene police osiguranja od odgovornosti
 • ako osoba ne prođe provjeru stručne osposobljenosti.

Ministarstvo pravosuđa kontinuirano ažurira popis vještaka.

Vještaci se mogu pronaći s pomoću alata za pretraživanje. Alat obuhvaća sve vještake. Vještaci su navedeni na popisu prema specijalizaciji, a specijalizacije su dostupne u registru.

II. Kvalifikacije vještaka

Vještaci moraju steći određeni stupanj obrazovanja u području svoje specijalizacije kako bi mogli biti upisani u registar. Ne moraju biti članovi profesionalne organizacije kako bi radili kao vještaci. Vještaci se moraju redovito dodatno osposobljavati. Postoje specijalizirani instituti za vještake koji su ovlašteni organizirati trajno stručno osposobljavanje.

III. Naknada za rad vještaka

Vještak može s ugovarateljem, koji nije sud ili neko drugo tijelo javne vlasti, dogovoriti ugovornu naknadu ili iznos koji se plaća vještaku. Ako ne postignu dogovor, vještak ima pravo na naknadu prema tarifi, naknadu za troškove i naknadu za izgubljeno vrijeme. Visina naknade prema tarifi za vještake utvrđuje se vremenski, metodom udjela ili metodom paušala.

Vještaci koje imenuje sud mogu primati predujme troškova. U građanskom postupku naknadu vještaku plaćaju stranke, a u kaznenom postupku država.

IV. Odgovornost vještaka

Propisi Slovačke Republike sadržavaju posebnu odredbu o odgovornosti vještaka. Zakonom br. 382/2004 Coll. s posljednjim izmjenama uređuje se nekoliko vrsta upravnih prekršaja.

Vještaci su obvezni ugovoriti pokriće svoje moguće odgovornosti osiguranjem od profesionalne odgovornosti. Takvo osiguranje ne obuhvaća odgovornost vještaka za savjet koji daje u drugim državama članicama.

Odgovornost vještaka ograničena je na iznos od 33 193 EUR.

V. Dodatne informacije o postupcima vještačenja

Glavne zakonske odredbe koje se primjenjuju na sudsko vještačenje u Slovačkoj Republici su Zakon br. 382/2004 Coll. s posljednjim izmjenama, Uredba br. 228/2018 Coll., Zakon o parničnom postupku, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o upravnom postupku.

Opća pravila o imenovanju vještaka za potrebe postupaka pred građanskim, kaznenim i upravnim sudovima slična su.

U pravosudnom sustavu Slovačke Republike ne postoji razlika među stručnim svjedocima, vještacima za tehnička područja, vještacima za pravo ili drugim vrstama vještaka. Ukupno je registrirano približno 3000 vještaka.

Imenovanje vještaka

Vještake može imenovati sud ili drugo tijelo javne vlasti. Vještaci se mogu imenovati radi provedbe prethodnog ili istražnog postupka. U kaznenim istražnim postupcima vještaka može imenovati policijski službenik ili javni tužitelj.

Ne postoje razlike u imenovanju vještaka za potrebe postupaka pred građanskim, kaznenim i upravnim sudom. Sudski imenovani vještaci zakonski su obvezni prijaviti svaki sukob interesa. Kad vještaka imenuje sud, odabire ga s popisa ili iz registra vještaka. Vještaka s popisa može imenovati sud ili ga odabrati jedna od stranaka. Ako na popisu nema upisanog sudskog vještaka ili ako nijedan od sudskih vještaka ne može obaviti vještačenje, sud imenuje sudskog vještaka ad hoc.

Postupak

Građanski postupak

Vještake se obično unakrsno ispituje tijekom suđenja. Sud ne mora prihvatiti mišljenje vještaka. Nalaz i mišljenje vještaka jednako su važni kao i svi ostali dokazi te ih je sudac dužan ocijeniti slobodno i u odnosu na druga dokazna sredstva.

Nema postupaka u okviru kojih se vještaci sastaju ili unakrsno ispituju prije početka suđenja kako bi se pokušao ograničiti opseg pitanja ili kako bi sud shvatio razlike u mišljenjima.

Na zahtjev suda stranke su dužne surađivati s vještakom u pribavljanju izvora podataka potrebnih za vještačenje.

1. Nalaz i mišljenje vještaka

Nalaz i mišljenje vještaka moraju imati sljedeću strukturu:

 • naslovna stranica
 • uvod
 • izvješće
 • zaključak
 • prilozi
 • klauzula vještaka.

Vještaci nisu dužni izraditi prethodno izvješće. Vještaci se u svojem nalazu i mišljenju ne moraju osvrnuti na argumente stranaka.

Sud može naložiti vještaku da izradi dodatan nalaz i mišljenje. Vještaci svoj nalaz i mišljenje iznose u pisanom obliku ili usmeno.

2. Sudska rasprava

Vještak mora prisustvovati pripremnoj raspravi. Vještak mora prisustvovati glavnoj raspravi kako bi odgovorio na pitanja suda i stranaka. Vještake se obično unakrsno ispituje tijekom suđenja.


Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 05/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.