Pronađite stručnjaka

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

I. Popisi i registri vještakâ

Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije vodi registar vještaka.
Taj je registar javno dostupan ovdje.

U slovenskom pravu ne postoji definicija svjedoka stručnjaka. Međutim, postoji razlika između svjedoka stručnjaka, vještaka i pravnih stručnjaka.

Nisu svi vještaci navedeni u registru – registar obuhvaća samo sudske vještake. Registar je podijeljen na 50 glavnih skupina i u njega je upisano ukupno oko 1000 vještaka.

II. Kvalifikacije vještaka

U skladu s člankom 16. slovenskog Zakona o sudskim vještacima, sudskim procjeniteljima i sudskim tumačima (Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih) vještaci, među ostalim, moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

  • moraju biti državljani Republike Slovenije ili države članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora i aktivno poznavati slovenski jezik
  • ne smiju biti pravomoćno osuđeni za kazneno djelo počinjeno s namjerom koje se progoni po službenoj dužnosti, što bi ih činilo moralno neprikladnima za provođenje sudskih vještačenja jer bi moglo onemogućiti nepristrano ili stručno obavljanje posla ili naštetiti ugledu suda
  • moraju imati predbolonjsko sveučilišno obrazovanje ili završen bolonjski magistarski studijski program te imati odgovarajuće stručno znanje, vještine i iskustvo za pojedinu vrstu vještačenja
  • moraju imati šest godina iskustva u području u kojem žele vještačiti
  • ne smiju obavljati djelatnost koja je nespojiva sa sudskim vještačenjem.

Osoba koja želi biti imenovana sudskim vještakom treba podnijeti zahtjev Ministarstvu pravosuđa na propisanom obrascu i na temelju otvorenog poziva. Ministar nalaže poseban ispit za procjenu stručnosti kako bi se utvrdili razina znanja, praktične vještine i iskustvo kandidata. Ministarstvo nakon toga donosi odluku i vještak polaže prisegu.
Vještak ne treba potpisati kodeks ponašanja ili etički kodeks za potrebe registracije.

Postoji obveza stalnog profesionalnog razvoja. Sudski vještaci dužni su stalno unapređivati svoje znanje i primijenjene metode u struci ili sudjelovati u savjetovanjima i stručnim osposobljavanjima koja organiziraju nadležna državna tijela, ovlaštene organizacije, strukovna udruženja ili druge stručne institucije. Nakon pet godina od dana imenovanja te nakon isteka svakog daljnjeg petogodišnjeg razdoblja svi sudski vještaci dužni su Vijeću vještaka koje provjerava njihovu stručnost podnijeti dokaz o stručnim osposobljavanjima koja su prošli u proteklom petogodišnjem razdoblju.

Opće stručno obrazovanje uključuje osnovno poznavanje ustavnog ustroja Republike Slovenije, organizacije i funkcioniranja sudbene vlasti, sudskih postupaka, pravila dokazivanja, pravnih odredbi o pravima i dužnostima sudskih vještaka, sudskih procjenitelja ili sudskih tumača, prava i institucija Europske unije i drugih tema povezanih s radom sudskih vještaka, sudskih procjenitelja ili sudskih tumača.

Posebno stručno obrazovanje uključuje posebna stručna znanja u pojedinim područjima vještačenja i užim područjima rada vještaka.

Vještaci ne moraju biti članovi strukovnog udruženja da bi mogli biti upisani u registar.
Ministar je ovlašten trajno izbrisati vještaka iz registra:

  • ako mu je pravo rada u svojstvu vještaka trajno oduzeto u stegovnom postupku
  • ako vještak podnese pisanu izjavu da više ne želi vještačiti u sudskim postupcima
  • ako je vještak razriješen dužnosti
  • ako je protiv vještaka podnijeta optužnica za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti i za koje je zapriječena kazna zatvora u trajanju duljem od dvije godine, Ministarstvo briše tog vještaka iz javnog dijela registra najkasnije tri dana nakon što je obaviješteno o toj pravnoj činjenici. Vještak se ponovno unosi u javni dio registra nakon što prestanu razlozi za njegovo brisanje.

III. Nagrada za rad vještakâ

Nagrada za rad vještakâ koje je imenovao sud zakonski je regulirana. Iznos nagrade, među ostalim, ovisi o broju stranica sudskog spisa, vremenu utrošenom na istraživanje i pripremu usmene rasprave, o tome je li potrebno prikupiti i ispitati dodatnu dokumentaciju, je li potrebno provesti istraživanje te o složenosti predmeta. Pored nagrade, vještaci imaju pravo na naknadu troškova i izdataka.

Stranke mogu ostvariti pravnu pomoć za plaćanje nagrade za rad vještaka po propisanim cijenama.

Sud u svojoj odluci odlučuje koja stranka mora, odnosno koje stranke moraju platiti nagradu vještaku.

IV. Odgovornost vještakâ

Odgovornost vještaka nije ograničena zakonom. Primjenjuju se opći propisi. Vještaci nisu dužni sklopiti policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

V. Dodatne informacije o vještačenju

Nažalost, Zakon o sudskim vještacima, sudskim procjeniteljima i sudskim tumačima na internetu nije dostupan na engleskom jeziku.

1. Imenovanje vještakâ

1.a Imenovanje od strane suda

Sud može imenovati vještakom svaku osobu koju smatra prikladnom i dovoljno stručnom. U većini slučajeva sud imenuje vještaka iz službenog registra.

1.b Imenovanje od strane stranaka

Stranke mogu osporiti nalaz i mišljenje vještaka kojeg je imenovao sud i angažirati u tu svrhu vještaka o svojem trošku.

2. Postupak

A) Građanski postupak

Stranke su dužne dati vještaku detaljne informacije i upute te postaviti pitanja.
Vještak se može obratiti strankama ako mu je to potrebno za izradu nalaza i mišljenja.

Sud ne nadzire tijek istražnih radnji vještaka. Ipak, svaki je vještak dužan obavijestiti sud očekuje li da će predviđeni posao obaviti na vrijeme. Ne postoji kontrola kvalitete. Nalazi i mišljenja vještaka nisu obvezujući za sudove.

Stranke mogu osporiti nalaz i mišljenje vještaka davanjem izjava ili dostavom protuvještačenja prije nego što sudac donese odluku.

Ako stranka postavi dodatna pitanja ili je sudu potrebno više informacija, sud može naložiti vještaku da izradi dodatni nalaz i mišljenje.

Nalaz i mišljenje vještaka nisu obvezujući za sud, ali ih u pravilu uzima u obzir pri donošenju konačne odluke.

1. Nalaz i mišljenje vještaka

Vještak daje nalaz i mišljenje u pisanom obliku ili usmeno ako to sud zatraži.

U konačnom nalazu i mišljenju vještak mora razmotriti argumente stranaka. Struktura nalaza i mišljenja nije propisana i ne postoje neki drugi određeni zahtjevi kojih se vještaci moraju pridržavati pri njegovoj izradi.

U Zakonu o sudskim vještacima, sudskim procjeniteljima i sudskim tumačima propisane su opće i posebne smjernice za pripremu nalaza i mišljenja vještaka koje će biti objavljene na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa. Smjernice treba odobriti Vijeće vještaka i one uključuju jedinstvenu strukturu nalaza i mišljenja vještaka te upute za njegovu izradu. Opće i posebne smjernice za područja i uža područja vještačenja sudskih vještaka donose se i objavljuju na internetskim stranicama ministarstva u roku od dvije godine od stupanja na snagu prethodno navedenog zakona (do 1. siječnja 2021.).

2. Sudska rasprava

Vještaci su dužni nazočiti sudskoj raspravi ako sud to od njih zatraži.

B) Ostali postupci

Ostali su postupci u većoj mjeri identični građanskom postupku.

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje EEEI.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.