Vyhledat znalce

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

I. Seznamy a rejstříky znalců

Soud může použít seznam nebo rejstřík osob, které mají zájem pracovat jako znalci. Seznam nebo rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti. Soudci si ponechávají pravomoc dle svého uvážení rozhodovat o tom, koho ustanoví soudním znalcem ze seznamu/rejstříku, který jim byl poskytnut pro vnitřní použití. Tento rejstřík je určen k využití pouze soudcům. Osoby, které mají zájem pracovat jako soudní znalci, musí vyjádřit svůj zájem, aby jejich jméno a údaje byly zařazeny na seznam vedený na Ministerstvu spravedlnosti. Znalci neskládají přísahu; musí však vyplnit formulář v rámci náležité péče, v němž souhlasí s tím, že Ministerstvo spravedlnosti provede ověření, a spolu s formulářem musí předložit ověřenou kopii svého oprávnění a/nebo dokladu o kvalifikaci, nejnovější výpis z rejstříku trestů, životopis ve formátu Europass a ručně psaný motivační dopis. Celkový počet osob, které mají zájem o práci soudního znalce, činí přibližně 1 000. Soudci a smírčí soudci však mohou ustanovit kteroukoli osobu, kterou považují za vhodnou a způsobilou, a to i pokud tato osoba není zapsána v seznamech (soudy mají svobodu volby). A konečně také soudy zveřejňují tři seznamy soudních znalců, konkrétně architektů a stavebních inženýrů, účetních a inženýrů. Tyto seznamy jsou každoročně zveřejňovány ve vládním věstníku.

Seznam znalců pro rok 2019 je zveřejněn zde (s. 4 a násl. dokumentu ve formátu PDF).

II. Kvalifikace znalce

Znalci musí být kvalifikovaní, aby se mohli stát znalcem, nemusí však být členy profesního sdružení. Neexistuje žádný systém soustavného profesního rozvoje ani žádný požadavek na pravidelné vzdělávání. Nekonají se žádné kurzy pro znalce. Titul znalce není chráněn a nerozlišuje se mezi různými druhy znalců. Seznam/rejstřík osob, které mají zájem pracovat jako soudní znalci, který vede Ministerstvo spravedlnosti, je členěn do kategorií podle oboru odbornosti.

III. Odměňování znalců

Odměna znalce se vypočítává na základě pevné sazby, neexistuje pro ni však žádné omezení. Náklady na znalce hradí jeden účastník řízení, je však na soudu, aby rozhodl, který účastník řízení má nést náklady řízení. Účastníci řízení mají možnost získat právní pomoc a nejsou předepsány žádné sazby. Pokud jde o platbu předem, soud může nařídit účastníkům řízení, aby složili u soudu vklad, z něhož bude znalec po dokončení své práce čerpat.

IV. Odpovědnost znalců

Použijí se obecné zásady podle smluvního práva a práva občanskoprávních deliktů, přičemž není stanovena horní hranice odpovědnosti. Znalci nejsou povinni mít pojištění odpovědnosti z výkonu profesní činnosti.

V. Další informace

Ustanovování znalců upravují články 644 až 682 zákona o organizaci soudů a občanském soudním řádu, kapitola 12 sbírky zákonů Malty.

Kromě toho v oblasti trestního práva upravují ustanovování znalců články 650 až 657 trestního zákoníku, kapitola 9 sbírky zákonů Malty.

Ustanovování znalců

V občanskoprávním řízení ustanovuje znalce soud a mohou je navrhnout i účastníci řízení. Znalci jsou tedy ustanoveni na žádost soudu nebo účastníků řízení v případech, kdy je třeba zjistit technické záležitosti. Jde například o oblast stavebních prací, dopravní nehody, účetnictví, lékařské problémy a určování náhrady škody.

V trestních věcech vybírá znalce soud. Postup napadení výběru znalce je stejný jako v občanskoprávních věcech. V trestních věcech mohou znalci svůj posudek předložit ústně nebo písemně, podle pokynů soudu. Posudek musí uvádět skutečnosti a okolnosti, na nichž jsou závěry znalců založeny. Je-li posudek přednesen ústně, musí jej písemně zaevidovat soudní úředník nebo osoba jednající v jeho zastoupení.

1. Ustanovení soudem

Znalci mají zákonnou povinnost oznámit střet zájmů. Posudky znalců ustanovených soudem mají větší váhu než posudky znalců ustanovených účastníky řízení.

2. Ustanovení účastníky řízení

Neexistuje žádný konkrétní postup pro ustanovení znalce účastníkem řízení. Dohodou může být společně ustanoven jeden znalec. Soud může účastníkům řízení nařídit, aby ustanovili jediného znalce.

VI. Řízení

A) Občanskoprávní řízení

Postup ustanovování pro předběžná nebo přípravná řízení se nijak neliší.

1. Znalecký posudek

Předpokládá se, že účastníci řízení dají znalci podrobné pokyny a otázky, které by měl řešit. Nařízení soudu, kterým je znalec ustanoven, musí obsahovat zadání, kterým se má znalec zabývat. Jakmile předloží své posudky a obdrží platbu, jsou znalci vyzváni, aby ve věci svého posudku složili přísahu, a v tomto okamžiku oba účastníci řízení provedou křížový výslech znalce.

Není stanovena žádná struktura posudku a znalci nejsou povinni předkládat předběžný posudek. Předpokládá se, že otázkami účastníků řízení se budou zabývat v závěrečném posudku. Článek 665 zákona o organizaci soudů a občanském soudním řádu, kapitola 12 sbírky zákonů Malty, určuje, co by měl posudek obsahovat. Stanoví, že posudek by měl uvádět provedená šetření a důvody zjištění. Kromě toho stanoví, že posudek by měl být jasně a čitelně napsán na stroji nebo inkoustem. Posudek by neměl být doplněn plány nebo modely, pokud to nenařídí soud nebo pokud k tomu účastníci řízení nedají souhlas.

2. Soudní jednání

Není požadováno, aby se znalec dostavil k předběžnému jednání. Obvykle se očekává, že znalci budou jen informovat účastníky řízení o případných zasedáních a veškeré žádosti znalců vůči účastníkům řízení musí být předloženy na takových zasedáních. Na jednání jsou znalci obvykle podrobeni křížovému výslechu. Soud nesleduje ani nekontroluje pokrok znaleckého šetření a nezajišťuje žádnou kontrolu kvality. Účastníci řízení mohou zpochybnit znalecký posudek, a to jak prostřednictvím prohlášení, tak i protiposudku. Soud není povinen přijmout posudek znalce proti svému vlastnímu přesvědčení.

 

Zde uváděné informace byly shromážděny během projektu „Vyhledání znalce“ od kontaktních osob v jednotlivých zemích, které vybral Evropský institut pro expertizu a znalce, EEEI.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.