Szakértő keresése

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

I. Szakértői jegyzékek és nyilvántartások

Romániában a szakértők szakterület szerint szerepelnek a nyilvántartásban. A szakértői nyilvántartásokat az Igazságügyi Minisztérium bocsátja a bíróságok rendelkezésére, és azokat a polgári vagy büntetőbíróságok vezetik. A jegyzékek itt találhatók.

Az Igazságügyi Minisztérium által szervezett vizsga letételét követően kapnak engedélyt, és veszik fel a nyilvántartásba a szakértőket.

Az igazságügyi szakértővé váláshoz a jelöltnek teljesíteni kell a következő feltételeket:

 • román állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára vagy a Svájci Államszövetség állampolgára;
 • ismeri a román nyelvet;
 • cselekvőképes;
 • oklevéllel igazolja, hogy rendelkezik végzettséggel azon a szakterületen, amely tekintetében szakértői vizsgát tesz;
 • legalább három év gyakorlattal rendelkezik ezen a szakterületen;
 • egészségügyileg alkalmas a szakértői tevékenység végzésére;
 • büntetlen előéletű, szakmai és társadalmi megítélése jó;
 • sikeresen letette az Igazságügyi Minisztérium által szervezett vizsgát.

Az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára és az a román állampolgár, aki az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamában szerezte meg a szükséges szakmai képesítést, a román állampolgárokkal azonos feltételek mellett válhat szakértővé Romániában.

A szakértőt törölni lehet a nyilvántartásból kérésére, ha már nem felel meg a követelményeknek, vagy ha az illetékes hatóság úgy dönt.

II. A szakértők szakképesítése

A szakértőknek szakmai testület tagjának kell lenni annak érdekében, hogy szakértőnek nevezhessék magukat.

III. A szakértők díjazása

1. Polgári eljárás

A szakértőt kirendelő bírósági végzés állapítja meg a szakértői díjat és adott esetben az utazási költségre adott előleget. A bíróság kérheti a szakértőt, hogy egy bizonyos időn belül írásban becsülje meg a szakértői tevékenység költségeit.

Az a fél, amelyet a végzés kötelez, a kirendeléstől számított öt napon vagy a bíróság által megállapított határidőn belül benyújtja a bíróság hivatalához a díj megfizetésének igazolását. A bíróság a vélemény kézhezvételéig megnövelheti a díjat.

2. Büntetőeljárás

A szakértő díjra jogosult a szakértői tevékenység elvégzéséért. Az ügyész vagy a bíróság határozza meg a díj összegét az ügy jellege és összetettsége, valamint a szakértő költségei alapján.

IV. A szakértők felelőssége

A szakértők a szerződésekre és a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó általános jogszabályok szerint vonhatók felelősségre. Kötelesek szakmai felelősségbiztosítást kötni az esetleges felelősségük fedezésére.

A központi igazságügyi szakértő az elkövetett szabálysértés súlyosságával arányosan a következő fegyelmi büntetésekkel sújthatja a szakértői tevékenység gyakorlása során kötelességszegést elkövető igazságügyi szakértőt:

 • írásbeli figyelmeztetés;
 • az igazságügyi szakértői tevékenységhez való jog felfüggesztése három hónap és egy év közötti időtartamban;
 • az igazságügyi szakértői jogállás visszavonása.

V. A szakértői eljárással kapcsolatos további információk

Romániában az igazságügyi szakértői tevékenységre alkalmazandó főbb jogi rendelkezéseket a román polgári perrendtartás 330–331. cikke tartalmazza. Alkalmazandó továbbá a büntetőeljárásról szóló román törvény 172–191. cikke.

A szakértők szakterület szerint szerepelnek a nyilvántartásokban. A szakértői nyilvántartások nyilvánosak, és az Igazságügyi Minisztérium honlapján teszik közzé őket.

A szakértőknek kérelmezni kell a nyilvántartásba való vételüket.

1. A szakértők kirendelése

A román polgári jog egy vagy három szakértő kirendelését írja elő. Szakértőt a bíróság rendelhet ki, valamint a felek bízhatnak meg. A felek megállapodhatnak egyetlen szakértőben. A felek megállapodása hiányában a bíróság véletlenszerűen rendel ki szakértőt nyilvános ülésen a szakértői hivatal által összeállított és közölt jegyzék alapján.

A román büntetőjog csak egyetlen szakértő kirendeléséről rendelkezik. Szakértőt a bíróság rendelhet ki a tárgyalás során, az ügyész pedig a nyomozás során. Az ügyész vagy a bíróság általában egy szakértőt rendel ki. Csak olyan esetekben kell kirendelni kettő vagy több szakértőt, ahol interdiszciplináris ismeretekre van szükség.

Erre a célra a polgári eljárásokban használt nyilvántartást kell alkalmazni. Mind büntető-, mind polgári eljárásban azonosak a szakértőkre vonatkozó követelmények.

a) Bíróság általi kirendelés

A polgári vagy a büntetőbíróság hivatalból vagy a peres fél kifejezett indítványára kirendelhet szakértőt, ha másként nem állapítható meg a tényállás. Ebben az esetben a szakértő egy meghatározott időpontig válaszol a bíróság vagy az ügyész által feltett kérdésekre. A szakértőnek minden összeférhetetlenséget be kell jelenteni a bíróságnak. A bíróság által kirendelt szakértők hozzáférnek az ügyirathoz.

b) Felek általi megbízás

A felek által megbízott szakértőknek többféle típusa létezik Romániában:

 • A felek vagy a vádlott indítványára kirendelt, szakértői tevékenység végzésére feljogosított független szakértők (a büntetőeljárásról szóló törvény 172. cikkének (8) bekezdése)
 • Laboratóriumok vagy szakintézmények hivatalos szakértői
 • Szakértői tevékenység végzésére feljogosított független nemzeti szakértők
 • Külföldről (a büntetőeljárásról szóló törvény 172. cikkének (8) bekezdése).
Ha nem áll rendelkezésre szakértői tevékenység végzésére feljogosított szakértő, a bíróság kikérheti az adott területen dolgozó egy vagy több személy vagy szakember véleményét (a polgári perrendtartás 330. cikkének (3) bekezdése), akik így bíróságon kívüli szakértővé és szakértő tanúvá válnak. A fél által megbízott szakértő ellenőrzi a bíróság által kirendelt szakértő tevékenységét. A felek csak akkor bízhatnak meg szakértőt, ha a bíróság kirendel szakértőt (a büntetőeljárásról szóló törvény 173. cikkének (4) bekezdése). A szakértő tanúk különleges tudományos vagy műszaki szakismerettel rendelkező tanúk, akiket a bíróság hallgat meg.

A szakértők jogosultak megtagadni a szakvélemény elkészítését ugyanolyan okokból, mint amelyek miatt a tanúk megtagadhatják a tanúvallomást.

2. Az eljárás

a) Polgári eljárás

A bírót nem köti a szakértői vélemény. A szakértő egyetlen kötelezettsége a vélemény elkészítése. A szakértők kapcsolatba léphetnek a felekkel az eljárás során, a bíróság által kirendelt szakértőnek ehhez a bíróság engedélyére van szüksége.

i. Szakértői vélemény

Romániában a szakértői eljárások során nincs szükség előzetes szakértői véleményre. A fő vélemény csak írásban készíthető. A szakértőnek meghatározott szerkezet szerint kell elkészíteni a véleményt.

Ha pontosítani kell vagy ki kell egészíteni a szakértői véleményt, vagy ha ellentmondás van a szakértői vélemények között, a bíróság hivatalból vagy a felek indítványára felkérheti a szakértőket, hogy pontosítsák vagy egészítsék ki véleményüket.

A bíróság a felek indítványára vagy hivatalból elrendelheti másik szakértői vélemény készítését, ha erre jó indoka van. Másik szakértő készíti az új szakértői véleményt, mint az eredeti véleményt. A bíróság szabadon dönt arról, hogy mely indokokra alapítja az ítéletét.

ii. Bírósági meghallgatás

A büntetőeljárás vagy tárgyalás során a szakértőt meghallgathatja a nyomozási bíró vagy a bíróság az ügyész vagy a felek indítványára vagy hivatalból, ha a meghallgatás szükséges a szakértő megállapításainak vagy következtetéseinek pontosítása érdekében.

Ha a polgári eljárásban a szakértő azonnal előadhatja a véleményt, a tárgyaláson a tanúkkal azonos szabályok szerint hallgatják meg a szakértőt, és véleményét rögzítik az ítéletben.

b) Büntetőeljárás

Ha az ügyész vagy a bíróság úgy ítéli meg, hogy a szakértői vélemény hiányos, és ezt a hiányosságot nem lehet orvosolni a szakértő meghallgatásával, a bíróság hivatalból vagy a felek indítványára elrendeli ugyanazon szakértő szakvéleményének kiegészítését. Ha nem lehet kirendelni ugyanazt a szakértőt, másik szakértőt rendelnek ki.

Az ügyész vagy a bíróság új szakvélemény elkészítését rendeli el, ha a szakértői vélemény következtetései nem egyértelműek vagy ellentmondásosak, és a szakértő meghallgatásával nem lehet orvosolni ezeket a hiányosságokat.

 

A fentebb bemutatott információk az Európai Szakértői Intézet (EEEI) által a Szakértők keresése elnevezésű projekt során az országonként kiválasztott kapcsolattartóktól származnak.

Utolsó frissítés: 22/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.