Eksperto paieška

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

I. Ekspertų sąrašai ir registrai

Remdamiesi savo patirtimi, teismo paskirti ekspertai prireikus pateikia teismui eksperto nuomonę, kad būtų nustatyti arba patikslinti bylos faktai.

Apskričių ir komercinių bylų teismai tvarko ekspertų, kuriuos gali skirti teismai, sąrašą ir juridinių asmenų, institutų, institucijų ir valstybinių įstaigų, turinčių įgaliojimus atlikti eksperto funkcijas, sąrašą (toliau – teisės subjektų sąrašas). Sąrašai skelbiami teismų interneto svetainėse.

Teisingumo ministerija tvarko vieną bendrą elektroninį ekspertų, kuriuos gali skirti teismai, sąrašą (jis rūšiuojamas pagal ekspertinių žinių sritis) bei visos Kroatijos Respublikos teritorijos teisės subjektų sąrašą ir šiuos sąrašus skelbia savo interneto svetainėje.

Ekspertų įtraukimo į sąrašą procedūra pradedama pateikiant prašymą apskrities arba komercinių bylų teismo, kurio jurisdikcijai priklauso pareiškėjo gyvenamoji vieta arba teisės subjekto buveinė, pirmininkui. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių piliečiai, neturintys Kroatijos Respublikoje nuolatinės gyvenamosios vietos, prašymą įtraukti juos į sąrašą pateikia Zagrebo apskrities teismui arba Zagrebo komercinių bylų teismui.

Jeigu kandidatas į sąrašą atitinka reikalavimus, atitinkamo apskrities ar komercinių bylų teismo pirmininkas nusiunčia kandidatą pasitikrinti žinių apie teismų struktūrą, viešąjį administravimą ir teisinę terminiją ir tik tada priima sprendimą dėl jo paskyrimo į sąrašą įtrauktu ekspertu. Egzaminą vykdo apskričių teismų žinių vertinimo komitetai, kuriuos sudaro pirmininkas ir du iš to teismo teisėjų paskirti nariai. Iš teisės laipsnį turinčio kandidato dirbti visą darbo laiką egzamino laikyti nereikalaujama. Atitinkamo teismo pirmininkas egzaminą išlaikiusį kandidatą į registruoto eksperto pareigas nukreipia išeiti profesinį mokymą profesinėje teismo ekspertų asociacijoje. (Tačiau teismo specialistas, turintis galiojantį leidimą dirbti (licenciją), taip pat ekspertizes atliekantys institutų, institucijų ir vyriausybinių įstaigų darbuotojai neprivalo išeiti profesinio mokymo tose ekspertizės srityse, kuriose šie institutai, institucijos ir vyriausybinės įstaigos yra įgalioti atlikti ekspertizes.)

Kai baigiamas profesinis mokymas ir surenkami įrodymai dėl kandidato tinkamumo būti paskirtam registruotu ekspertu arba dėl atitikties reikalavimams teismo ekspertizei atlikti, atitinkamo apskrities ar komercinių bylų teismo pirmininkas priima sprendimą dėl prašymo.

Teismo paskirti ekspertai ar teisės subjektai visą ekspertizės atlikimo laikotarpį turi būti apdrausti. Prieš įtraukiant į sąrašą ir kiekvienais vėlesniais paskyrimo ar patvirtinimo laikotarpio metais kompetentingo apskrities ar komercinių bylų teismo pirmininkui pateikiamas sudarytos civilinės atsakomybės draudimo sutarties įrodymas (draudimo liudijimas).

Ekspertai į sąrašą įtraukiami ketveriems metams. Teisės subjektas, institutas, institucija ar vyriausybinė įstaiga įgaliojami atlikti teismo ekspertizes ketverius metus.

Paskirtas ekspertas prisiekia teismo pirmininkui, kuris jį skyrė registruotu ekspertu.

Praėjus laikotarpiui, kuriam jis buvo paskirtas, sąraše esantis ekspertas gali būti iš naujo paskiriamas ketveriems metams, o teisės subjektas, institutas, institucija ar valstybinė įstaiga gali būti iš naujo patvirtinami teismo ekspertizėms atlikti. Prašymas iš naujo skirti arba patvirtinti registruotu ekspertu gali būti pateikiamas ne vėliau kaip likus trisdešimčiai dienų iki galiojančio paskyrimo pabaigos.

Eksperto įtraukimą į registrą atitinkamo apskrities ar komercinių bylų teismo pirmininkas (laikinai) panaikina:

 • jeigu to prašo ekspertas,
 • jeigu pasikeičia eksperto gyvenamoji vieta, jeigu nustatoma, kad nebuvo įvykdytos registracijos sąlygos arba nebėra tenkinamos paskyrimo sąlygos,
 • jeigu, remiantis kompetentingos institucijos galutiniu sprendimu, ekspertas paskelbtas netinkamu vykdyti veiklą toje srityje, kuriai jis buvo paskirtas,
 • jeigu galutiniu teismo sprendimu buvo panaikintas jo veiksnumas,
 • jeigu jis buvo nuteistas už nusikalstamą veiką, kuri yra kliūtis dirbti viešojo administravimo srityje,
 • jeigu jis eksperto funkcijas atlieka nesąžiningai arba aplaidžiai,
 • jeigu, pasibaigus nustatytam laikotarpiui, jis nepateikia įrodymo, kad registruoto eksperto pareigoms vykdyti buvo sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis,
 • jeigu jis nesilaiko nuostatų dėl visos atliekant ekspertizę gautos informacijos slaptumo.

Atitinkamo apskrities ar komercinių bylų teismo pirmininkas visam laikui išbraukia ekspertą iš sąrašo, jeigu ekspertas atlieka teismo paskirto eksperto darbą po to, kai nutartis dėl laikino arba nuolatinio draudimo atlikti jo funkcijas tapo vykdytina.

Ekspertai arba teisės subjektai, įgalioti atlikti teismo paskirtų ekspertų funkcijas, privalo apie visus savo duomenų pasikeitimus nedelsdami informuoti teismą, kuris juos paskyrė arba leido juos įtraukti į sąrašą. Teismas privalo šiuos pakeitimus nedelsdamas įtraukti į ekspertų arba teisės subjektų, kuriuos gali skirti teismai, sąrašus.

II. Ekspertų kvalifikacija

Įsakyme dėl teismo paskirtų ekspertų (Oficialusis leidinys 38/14, 123/15, 29/16 klaidų ištaisymas ir 61/19) nustatytos teismo paskirtų ekspertų skyrimo sąlygos ir procedūra, taip pat jų teisės ir pareigos.

Asmuo gali dirbti teismo paskirtu ekspertu, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

1. jis yra Kroatijos Respublikos pilietis, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba Europos ekonominės erdvės susitarimo valstybės pilietis,

2. jis yra pajėgus vykdyti teismo paskirto eksperto pareigas,

3. jis, užbaigęs atitinkamas studijas arba mokyklas, dirbo pagal šią profesiją:

 • bent aštuonerius metus – jeigu jis įgijo universitetinio išsilavinimo laipsnį arba specializuotų antrosios pakopos studijų laipsnį;
 • bent dešimt metų – jeigu jis baigė atitinkamas pirmosios pakopos studijas arba pirmosios pakopos profesines studijas;
 • bent dvylika metų – jeigu jis įgijo atitinkamą vidurinį išsilavinimą ir neturi atitinkamo pirmosios pakopos ar pirmosios pakopos profesinių studijų laipsnio, pirmosios pakopos studijų laipsnio arba specializuotų antrosios pakopos studijų laipsnio,

4. jis sėkmingai išlaikė žinių apie teismų sistemos organizavimą, valstybės administravimą ir teisinę terminiją patikrinimą,

5. jis sėkmingai baigė atitinkamos profesinės asociacijos apibrėžtą profesinį mokymą,

6. jis turi civilinės atsakomybės draudimo sutartį teismo paskirto eksperto pareigoms vykdyti,

7. jis yra įgijęs su savo ekspertinių žinių sritimis susijusius laipsnius,

8. nėra kliūčių asmeniui dirbti valstybės tarnyboje.

Profesinis mokymas negali trukti ilgiau negu vienus metus. Profesinės asociacijos privalo skirti profesinio mokymo vadovas. Mokymo vadovu gali būti skiriamas registruotas ekspertas, jeigu jis turi bent penkerių metų teismo paskirto eksperto darbo patirtį. Mokymo vadovų sąrašas turi būti perduodamas apskričių ir komercinių bylų teismams. Profesiniam mokymui nukreipto kandidato gebėjimai eiti teismo paskirto eksperto pareigas nustatomi remiantis pareiškėjo profesinio mokymo baigimo ataskaita. Per mėnesį nuo profesinio mokymo baigimo atitinkama profesinė asociacija, remdamasi mokymo vadovo surašyta ataskaita, privalo parengti rašytinę nuomonę apie kandidato mokymo sėkmingumą ir jo kompetenciją atlikti teismo paskirto eksperto darbą. Atitinkama profesinė asociacija privalo nusiųsti šią ataskaitą atitinkamo apskrities ar komercinių bylų teismo pirmininkui.

Specializuoti gydytojai įtraukimo į sąrašą reikalavimus atitinka išlaikę specializuotą egzaminą.

Teisės subjektai yra tinkami teismo ekspertizėms atlikti:

 • jeigu jie taip pat yra įregistruoti atitinkamoje teritorijoje kaip savo srities žinių ekspertai;
 • jeigu jų darbuotojai buvo paskirti į teritorijos, dėl kurios siekiama patvirtinimo, ekspertų sąrašą;
 • jeigu jie turi civilinės atsakomybės draudimo sutartį teismo ekspertizėms atlikti.

III. Ekspertų atlyginimas

Teismo procese ekspertai visų pirma pasirenkami iš registruotų ekspertų sąrašo.

Teismo paskirti ekspertai turi teisę į užmokestį ir materialinių išlaidų kompensaciją. Kompensacijos sumą individualiai nustato teismas, remdamasis specialiu teismo paskirtų ekspertų materialinių išlaidų kompensavimo ir užmokesčio tarifų sąrašu. Minėtas tarifų sąrašas yra sudedamoji Teismo paskirtų ekspertų taisyklių sąvado dalis.

Teismo paskirtam ekspertui už ekspertizę atlyginama tada, kai ji užbaigiama.

IV. Ekspertų civilinė atsakomybė

Teismo paskirtas ekspertas ar teisės subjektas visą ekspertizės atlikimo laikotarpį turi būti apdraustas. Mažiausia civilinės atsakomybės draudimo suma teismo ekspertizėms atlikti yra 200 000,00 HRK (maždaug 26 807,50 EUR) fiziniams asmenims ir 500 000,00 HRK (maždaug 67 018,74 EUR) teisės subjektams.

ES valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimo valstybės pilietis eksperto pareigoms vykdyti gali būti apdraustas savo kilmės šalyje.

V. Papildoma informacija apie eksperto dalyvavimą procese

Eksperto skyrimas reglamentuojamas procesiniais įstatymais, t. y. Civilinio proceso kodekse ir Baudžiamojo proceso kodekse.

VI. Ekspertų skyrimas

Teismo paskirtus ekspertus teismas konkrečiame teismo procese skiria vienos iš šalių prašymu arba savo iniciatyva, kai reikia pateikti ekspertinių įrodymų bylos faktams nustatyti arba patikslinti.

VI.1. Eksperto išvada

Teismo paskirto eksperto nustatytų faktų ir nuomonių pateikimo forma nereglamentuojama. Teismas sprendžia, ar ekspertas savo nustatytus faktus ir nuomonę pateiks tik žodžiu teismo posėdyje, ar raštu prieš posėdį. Teismas raštu nustato faktų ir nuomonių pateikimo terminą, kuris negali viršyti 60 dienų. Ekspertas visada turi pateikti savo nuomonę. Teismas raštu išdėstytus faktus ir nuomonę šalims pateikia ne vėliau kaip likus penkiolikai dienų iki posėdžio, kuriame jie bus aptariami.

VI.2. Teismo posėdis

Teismas per teismo posėdį gali pateikti klausimų apie eksperto nustatytus faktus.

 

Čia pateikta informacija buvo surinkta per Eksperto paieškos projektą iš kiekvienos šalies kontaktinių asmenų, kuriuos atrinko Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI).

Paskutinis naujinimas: 10/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.